duyurular

06

Ekim

2223-D İkili İşbirliği Anlaşmaları Çerçevesinde Etkinlik Düzenleme Desteği Programı Çağrısı Açıldı

KTUTTM

Program Adı:

2223-D İkili İşbirliği Anlaşmaları Çerçevesinde Etkinlik Düzenleme Desteği

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi, ortak araştırma projeleri yapılması ve sürdürülebilir ortaklıkların kurulması amacıyla Türkiye’nin çeşitli ülkelerle imzaladığı ikili işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yurtiçinde düzenlenen kongre, konferans, sempozyum, çalıştay, seminer, panel, kolokyum türü (çevrimiçi yapılacaklar dahil) etkinliklere destek verilir. Bu çağrı duyurusu yurt içinde düzenlenen bilimsel etkinliklerin desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar..

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

-Etkinliğin Türkiye’nin çeşitli ülkelerle imzaladığı ikili işbirliği anlaşmaları çerçevesinde öncelikli ülke/bölge ve/veya alanlara yönelik açılan bir çağrı kapsamında olması ve bilimsel işbirliğini geliştirmeye yönelik bir amaç içermesi,

-Başvurunun, etkinliğin düzenleme kurulunda yer alan, yurt içinde ikamet eden ve üniversite/eğitim ve araştırma hastanesi/araştırma enstitüsünde çalışan en az doktora eğitimini tamamlamış etkinlik yürütücüsü (gerçek kişi) tarafından yapılması,

-Etkinlik yürütücüsünün görev yaptığı kurumdan başvuruya konu etkinliği gerçekleştireceğine dair resmi yazı alınması (Yazı içeriğinde etkinlik yürütücüsünün ve etkinliğin ismi açıkça belirtilmelidir)

· Üniversitelerde ve bağlı hastane/enstitülerde vb. kuruluşlarda görev yapan kişiler, Üniversite Rektörü veya Rektörün yetki verdiği üniversite yöneticisinden,

· Üniversitelere bağlı olmayan araştırma merkezlerinde/enstitülerinde görev yapan kişiler, Merkez Başkanı/Enstitü Müdürü’nden,

· Üniversitelere bağlı olmayan hastanelerde görev yapan kişiler Hastane Yöneticisi/Başhekim veya yetki verdiği Başhekim Yardımcısı’ndan resmi yazı almalıdır.

-Etkinlik düzenleme kurulunun ARBİS veri tabanına kayıtlı bilim insanlarından oluşması (Yurtdışında yaşayan yabancı kişilerin ARBİS üyeliği aranmamaktadır),

-Etkinlik yürütücüsünün etkinlik düzenleme kurulunda yer alan, yurt içinde ikamet eden, üniversite/eğitim ve araştırma hastanesi/araştırma enstitüsünde görevli, etkinlik konusunda yetkin (en az doktora öğrenimini tamamlamış veya en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip) olması,

-Program kapsamında destek verilecek katılımcıların sadece çağrı kapsamında duyurulan ülkelerde veya Türkiye' de çalışıyor olması,

-Destek verilecek katılımcıların Türkiye’den olanları için kamu kurum/kuruluşları ve/veya üniversite/araştırma kuruluşlarında çalışıyor olması,

-OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,

-Etkinliğin katılımcı sayısının en az 30 kişi olması,

-Etkinliğin başlama tarihi ile başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 270 günlük bir süre olması,

Bütçesi:

Destek Üst Limiti: 132.000 TL

Destek Oranı:

%100

Son Başvuru Tarihi:

20 Ekim 2023 saat 17:30

Nasıl Başvurulur? :

https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm

Programa Ait Özellikler:

-Başvuru koşullarına “Etkinlik yürütücüsünün başvuruya konu etkinliği gerçekleştireceğine dair” bir resmi yazı alınması maddesi eklenmiştir. Bu nedenle, başvuru belgeleri arasında yer alan “Etkinlik Bilgileri Formu”na ilgili resmi yazının yükleneceği bölüm eklenmiştir.

-Etkinlik sonrasında izleme belgelerinin BİDEB’e posta yoluyla gönderilmesi şartı kaldırılmıştır. Artık, izleme belgeleri BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi’ne (e-bideb) yüklenecektir.

-2024 yılından itibaren değerlendirmeler, aşağıdaki başarı kriterleri üzerinden yapılacaktır. Başarı Kriterleri: Aşağıdaki başarı kriterlerinden 1 no.lu maddeyi veya 2 no.lu maddedeki kriterlerden en az dördünün sağlandığının gösterilmesi gerekir:

Madde 1: Başvuru yapılacak bilimsel etkinliğe ait toplantıların, Web of Science Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S, CPCI-SSH) veya Scopus veri tabanlarında indeksleniyor olması,

Madde 2:

- Etkinliğin en az 100 katılımcı ile gerçekleştirilecek olması,

- Düzenleme Kurulunun yurt içinden en az 3 farklı üniversite/araştırma kuruluşundan ve yurt dışından (ilgili dönemde işbirliği yapılan ülkelerden) en az 2 farklı üniversite/araştırma kuruluşundan bilim insanlarından oluşması,

- Bildiri özetleri kitabının elektronik veya basılı olarak yayımlanması,

- WOS ya da SCOPUS’ta h indexi 10 ve üzerinde olan en az 2 davetli konuşmacının etkinlikte yer alması,

- Düzenleme Kurulunda üniversiteler dışında en az 1 kamu kurum/kuruluşunun yer alması,

- Düzenleme Kurulunda üniversiteler dışında en az 1 özel sektör kuruluşunun yer alması.

Detaylı Bilgi / Rehber İçin:

 Tıklayınız.