lisansüstü öğrenciler için eğitim atölyesi

Etkinliğin Konusu, Amaç ve Kapsamı

Konu

Lisansüstü Öğrenciler için Eğitim Atölyesi

Amaç

Eğitim fakültesi dışında Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin büyük çoğunluğu ileride üniversitelerde öğretim elemanı kadrolarında görev almaktadırlar. Öğretim elemanlarının akademik araştırmalar yapma yanında öğretim yapma sorumlulukları da vardır. Uzmanlıkları doğrultusunda öğrencilere dersler verirken sadece uzmanlık bilgilerini iletmekle kalmayıp, öğrencileri için etkili bir öğrenme ortamı oluşturmaları da gerekmektedir. İleride eğitim öğretim faaliyetlerinde yer alacak lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin, öğrenci bireysel farklılıkları ve öğrenme stillerine bağlı olarak uygun yaklaşımları seçmede pedagojik becerilere sahip olmaları oldukça önemlidir. Bu projenin amacı, eğitim fakültesi mezunu olmayan lisansüstü öğrencilerinin pedagojik bilgilerinin geliştirilmesidir.

Kapsam

Yükseköğretimde etkili ve verimli bir eğitim sürecinin gerçekleştirilebilmesi ve eğitimde kalitenin sürdürülebilmesi için geleceğin öğretim elemanlarının pedagojik bilgi ve yetkinliklerinin artırılması gerekmektedir. Ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde yapılan ders ve öğretim üyesi değerlendirme anketlerinin analizleri sonucunda değerlendirme kriterleri içerisinde en fazla memnuniyetsizliğin iletişim, farklı ölçme değerlendirme yöntemleri kullanma, ders içeriği ve sunum kabiliyeti konularında olduğu tespit edilmiştir. Proje yürütücüsü Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Merkezi Koordinatör Yardımcısı olup üniversitede ders memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi ve eğitime konu ihtiyacın ortaya konulması çalışmasını bizzat yürütmüştür.

Düzenlenecek kursun lisansüstü öğrencilere sağlayacağı katkılar aşağıda sunulmuştur.

 • Lisansüstü öğrenciler yaratıcı drama etkinlikleri ile eğitimin bir gönül işi olduğu konusunda farkındalıklarını geliştirecektir.
 • Lisansüstü öğrenciler yaratıcı drama etkinlikleri ile sınıf içerisinde istenmeyen durumlarla karşılaşıldığında ne şekilde davranmaları gerektiği konusunda bilgi ve beceri kazanacak canlandırmalarda bulunacaklardır.
 • Lisansüstü öğrenciler etkili öğretim becerilerini geliştireceklerdir. Çalışma yaprağı, 5E modeline uygun ders planı hazırlama, soru hazırlarken dikkat edilmesi gereken kurallar gibi birçok konuda bilgi ve beceri elde edeceklerdir.
 • Atölye çalışmalarında grup olarak çalışma deneyimi kazanacaklar, iletişim becerilerini geliştireceklerdir. 
 • Atölyelerde sınıf ortamlarında yararlanabilecekleri etkinlikleri hazırlama fırsatı elde edeceklerdir.
 • Lisansüstü öğrenciler bireysel ihtiyaçlara duyarlık ve öğrenci merkezli öğrenme ortamları oluşturulurken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgi ve beceri kazanacaklardır.

Proje kapsamında, lisansüstü öğrenciler öğrenci performansını değerlendirme ve geri bildirim sağlama noktasında becerilerini geliştireceklerdir. Örneğin proje sürecinde soru hazırlarken dikkat edilecek noktalar, belirtke tablosu hazırlama ve Bloom basamaklarına uygun soru hazırlama noktasında deneyim kazanacaklardır. Ayrıca bir performans görevinin değerlendirilmesinde yararlanabilecekleri rubrikleri grup olarak hazırlayacak ve performans değerlendirilmesinin nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgi ve beceri kazanacaklardır.

Projenin eğitim fakültesinde görev yapan alanında uzman eğitmenlerin katkıları ile 24-27 Haziran 2024 tarihlerinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri alanlarında öğrenim gören 24 lisansüstü öğrencinin katılımı ile yüz yüze yürütülmesi planlanmıştır.

Proje kapsamında kursun toplamda 4 günde tamamlanması planlanmaktadır. Dersler 9.00 da başlayacak olup 40 dakikalık ders 10 dakikalık aralar şeklinde süreç yönetilecektir. Öğleden önce 4 ders öğleden sonra 5 ders olacak şekilde program planlanmıştır. Her gün dersler 17.15 de sona erecektir. Kursta 12.10-13.30 saatleri arası öğle arası olarak belirlenmiştir. Projede öğleden önceki ders saatlerinde görevli eğitmenler belirlenen konu başlıklarında katılımcılara bilgiler verecek ve uygulamalar gerçekleştirmelerine öncülük edeceklerdir. Projede öğleden sonra gerçekleşecek dersler atölye ve sunum derslerinden oluşacaktır. Öğleden sonraki derslerde katılımcılar 4 gruba ayrılacak (her bir grup 6 kişi) ve öğleden önce elde etmiş oldukları bilgileri atölyelerde uygulamalarla etkinliklere dönüştüreceklerdir. Atölyelerde kendilerine verilen konularda etkinliklerini hazırlayacaktır. Bu süreçte her gruba bir eğitmen danışmanlık yapacaktır. Atölye çalışmaları sonucunda etkinliklerin sunumları gerçekleştirilecektir. Sunum derslerinde her bir grup hazırladığı etkinliği sunacaktır. Eğitmenler sunum yapan grupların hazırlamış oldukları etkinlikleri amaca uygunluk açısından değerlendirecektir. Bu şekilde sürecin tamamlanması sağlanacaktır. Projede her gün derslerde yaratıcı drama etkinliklerine yer verilecektir. Yaratıcı drama etkinlikleri ile katılımcıların öğrenci merkezli öğretim, sınıf yönetimi ve öğrenci çeşitliliğini yönetmede karşılaşılabilecekleri problemlerin neler olabileceği, sınıfta istenmeyen durumlarla karşılaşıldığında sürecin nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili canlandırmalarda bulunulacaktır. Bu sayede katılımcıların farkındalıklarının artırılması planlanmaktadır. Derslerin yüz yüze yürütülmesi sürecinde takip edilen süreç aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Derslerin yüz yüze yürütülme süreci

Proje kapsamında yapılan etkinliklerle lisansüstü öğrencilerin öğrenme ortamında sıklıkla kullanılan yöntem tekniklerle ilgili bilgi ve beceri sahibi olmalarına katkı sağlanacaktır. Ayrıca lisansüstü öğrenciler ölçme-değerlendirme kapsamında soru sorarken dikkat edilecek hususlar, belirtke tablosu, Bloom taksonomisi, performans değerlendirmede kullanılan rubriklerin hazırlanması konusunda deneyim kazanacaklardır.

 

Etkinlik Koordinatörü ve Düzenleme Kurulu

Koordinatör

Arş. Gör. Dr. Yeşim AKBAŞ - KTÜ Öğretme ve Öğrenme Merkezi Koordinatör Yardımcısı

Düzenleme Kurulu

Arş. Gör. Dr. Yeşim AKBAŞ (KTÜ-Öğretme ve Öğrenme Merkezi Koordinatörlüğü)

Prof. Dr. Tülay ŞENEL ÇORUHLU (Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi- Temel Eğitim Bölümü- Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AYTAR (Rize Recep Tayyip Üniversitesi-Eğitim Fakültesi- Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Semra ÇOLAK (KTÜ-Öğretme ve Öğrenme Merkezi Koordinatörlüğü)

Prof. Dr. Asim KADIOĞLU (KTÜ- Fen Bilimleri Enstitüsü)

Prof. Dr. Gürcü KOÇ (Gazi Üniversitesi-Eğitim Programları ve Öğretim)

 

Eğiticiler ve Yardımcı Personeller

Eğiticiler

Prof. Dr. Tülay ŞENEL ÇORUHLU (Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi- Temel Eğitim Bölümü- Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AYTAR (Rize Recep Tayyip Üniversitesi-Eğitim Fakültesi- Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Faik Özgür KARATAŞ (Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi- Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü- Kimya Eğitimi Anabilim Dalı) 

Prof. Dr. Sibel ER NAS (Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi- Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü- Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Nazihan URSAVAŞ (Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi- Temel Eğitim Bölümü- Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖZTÜRK (Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi- Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü- Matematik Eğitimi Anabilim Dalı)

Yardımcı Personeller

Doç. Dr. Aydın DEMİR - KTÜ Öğretme ve Öğrenme Merkezi

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KAPLAN - KTÜ Öğretme ve Öğrenme Merkezi

 

Başvuru Koşulları ve Katılım

Başvuru Koşulları

Katılımcı seçiminde kullanılan ölçütler aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

Katılımcı seçim kriterleri

Şekilde görüldüğü gibi katılımcıların Karadeniz Teknik Üniversitesinde Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinde yüksek lisans veya doktora öğrencileri arasından seçilmesi planlanmaktadır. Yukarıdaki belirtilen katılım kriterlerini sağlayan lisansüstü öğrenciler aşağıda verilen puanlama dikkate alınarak seçileceklerdir:

 • Daha önce benzer türden bir eğitim projesine katılmamış olma durumunda 10 puan verilecektir.
 • Lisans akademik ortalaması 2,00-2,50 arası: 10 puan; 2,51-3,00 arası: 15 puan; 3,01-3,50 arası 20 puan; 3,51-4,00 arası 25 puan verilecektir.
 • Katılım isteğini gerekçelendirme için 10 puan verilecektir.
 • Lisansüstü öğrenim yapan öğrencilerden yüksek lisans yapanlara 10 puan, doktora öğrencilerine 20 puan verilecektir. 

Katılım

 • Etkinliğe katılım kontenjanla sınırlıdır
 • Etkinliğe katılmadan önce başvuru yapılması ve başvurunun kabul edilmesi gerekmektedir.
 • Katılımcılara, program sonunda katılım sertifikası verilecektir.
 • Etkinlik ücretsiz olup Trabzon dışından katılan katılımcıların yol, iaşe ve konaklama giderleri ile Trabzon?dan katılan katılımcıların iaşe giderleri, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği "Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları" limitleri çerçevesinde proje bütçesinden karşılanacaktır.

Bu aşamada 24 asil ve 24 yedek katılımcı listesi oluşturulacaktır. Asil adaylardan birinin katılmaması durumunda birinci yedeğe katılım imkânı sağlanacaktır. Kadın ve erkek katılımcı sayısının birbirine yakın olmasına dikkat edilecektir.

 

Başvuru Formu

TÜBİTAK 2237/A Lisansüstü Öğrencileri için Eğitim Atölyesi Etkinliği

 

Etkinlik Tarihi ve Programı

Etkinlik Tarihi

24 Haziran - 27 Haziran 2024

Etkinlik Programı

Etkinlik Yeri ve Konaklama

Etkinlik Yeri

Eğitim etkinliği Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Sedir Amfisinde, toplantı salonunda ve bilgisayar salonunda gerçekleştirilecektir. Amfi 170 kişilik oturma düzenine sahip olup, projeksiyon cihazı, bir sunucu bilgisayarı, mikrofon, yansı perdesi ve iki dikey havalandırmaya sahiptir.

 

Bilgisayar dersliği ise 40 masaüstü bilgisayar, 1 projeksiyon cihazı, 1 yansı perdesi, 1 eğitmen bilgisayarı, 1 tahta ve 1 duvar klimasına sahiptir. Aynı zamanda her iki eğitim yeri de öğlen yemeklerinin organize edileceği Koru Otel’e 10 dakikalık mesafededir.

Konaklama

Trabzon dışından gelen katılımcılar için konaklama ve iaşe hizmetleri Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turizm Eğitim ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletmesi Koru Otel bünyesinde sağlanacaktır. KTÜ Koru Otel; KTÜ merkez kampüsü içerisinde olup havalimanı ve otobüs terminaline 5 dakika uzaklıktadır. Bünyesinde 10 Junior süit, 4 aile süiti,13 double (french), 12 adet triple,70 standart (single) oda ve 1 engelli odası olmak üzere 110 adet oda mevcuttur ve 245 kişiye konaklama hizmeti sunabilmektedir. Bunun yanında 120 kişilik ana restoran, 100 kişilik kafeterya ve 35 kişilik 2 adet seminer salonu mevcuttur. Ayrıca havalimanı ve otobüs terminaline 5 dakika uzaklıktadır. Odalarda klima, LCD televizyon, telefon, elektronik kasa, internet, mini bar, çay, kahve set up hizmeti mevcuttur. Merkezi ısınma sistemi ile 24 saat sıcak su bulunmaktadır.