hakkımızda

Yetki Görev ve Sorumluluklar

Başkanlık ile ilgili yazışmaları ve verilecek belgeleri imzalama yetkisine, aynı zamanda da Rektörlük ve Genel Sekreterlik Makamınca uygun görülen kararlarla ilgili uygulama yetkisine sahiptir.     

 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/a maddesi gereği genel hükümlere göre kurulmuştur. “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” nin 31. maddesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görevleri:

 a)Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,

 b)Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,

 c)Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek şeklindebelirtilmiştir.

 Bu çerçevede Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından genel olarak;

  • Öğrencilerin kayıt-kabulü ile ilgili gerekli işlemlerini organize etmek ve yapılmasını sağlamak,
  • Eğitim-öğretimle ilgili kararların uygulanmasını sağlamak,
  • Katkı kredisi, öğrenim kredisi ve burs kazanan öğrencilerin takibini yapmak,
  • Katkı payı/öğrenim ücreti alınacak öğrencilerin kontrollerini yapmak,
  • Mezuniyete hak kazanan öğrencilerle ilgili işlemleri yapmak,
  • ÖSYM ve her türlü istatistiki bilgileridüzenlemek,
  • Gelecek eğitim öğretim yılına ait Çalışma Takvimini oluşturmak ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak, Daire Başkanlığının Stratejik Planını, Faaliyet Raporunu hazırlamak,
  • Taşınır Mal Yönetmeliğinin uygulanmasını sağlamak,
  • Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yapmak.

Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuatla kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından; Rektörlük ve Genel Sekreterlik Makamınca alınan kararların uygulanmasından ve öğrenci işlerine ait tüm bilgi ve belgelerin korunması ve saklanmasından sorumludur.

Misyon ve Vizyon

Misyon

Dinamik idari teşkilat ve personel yapısı ile teknolojiyi ve mali kaynakları, yasalar çerçevesinde etkin kullanarak; Karadeniz Teknik Üniversitesinin yürüttüğü eğitim, araştırma ve toplum hizmetlerine güçlü ve güvenilir bir destek vermek. Bu amaçla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak kuruluşumuzun gelecek planlamasını yapmak, daha iyi performans, daha iyi, verimli ve daha çağdaş hizmet üretmeyi sağlayacaktır. Gelişen ve değişen dünyanın daha global ve daha esnek yapıya sahip kuruluşları bünyesinde barındıracağını, çağa uygun olmayan ve kastlaşmış yapıya sahip kuruluşları tavsiye edeceğini biliyoruz. Hizmet alanı olarak yüklendiğimiz misyon açısından bu mecburiyetimizin olduğunu da biliyoruz. Zira sadece yurt içi değil yurt dışı ilişkiler ve hizmetler de üretmekteyiz. Üniversal yapımız gereği bu hizmeti en çağdaş ve en genel kabul görür biçimde yapmak zorunluluğu vardır. Eğitim-Öğretim ilkeleri içerisinde yaptığımız çalışmalar sadece kurum içerisinde dar bir alanı değil diğer kurum ve kuruluşlar ile ilişki içinde bulunulan ya da bulunabilecek diğer kurum ve kuruluşları da ilgilendirmektedir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası platformda kabul edilen; sürdürülebilir gelişime açık, çağdaş bir idari yapı oluşturmak. Kaliteli hizmet kaliteli personel, kaliteli araç-gereç ve bunlara bağlı kaliteli üretimden oluşur. Eğer bu faktörlerden biri veya bir kaçı noksan ise kaliteli hizmetten (üretimden) söz edilemez. Zira kurumsal olarak hizmet üretmekteyiz. Genel olarak Üniversitemizin çağdaş hedeflere ulaşmasında en önemli olan öğrenci hizmetlerinin alt yapısını oluşturan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, Üniversitemizin dışa bakan vitrinlerinden biri olduğu, bu nedenle ne kadar düzenli, üretken ve çağdaş olursa o kadar yüz akı olacağı gözden uzak tutulmamalıdır. Başlıca amaç bu birimi istenilen düzeye ulaştırmak olmalıdır.

Organizasyon Şeması

 
Daire Başkanı
 
 
 
 
 
 
 
 
Daire Başkanı Sekreteri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eğitim ve Öğretim
Hizmetleri Şube
Müdürlüğü I
 
 
 
 
 
Lisans Programları
Birimi I
 
 
 
 
 
Lisansüstü Programları
Birimi
 
 
 
 
 
Diploma Birimi
 
 
Eğitim ve Öğretim
Hizmetleri Şube
Müdürlüğü II
 
 
 
 
 
Lisans Programları
Birimi II
 
 
 
 
 
Önlisans Programları
Birimi
 
 
 
 
 
Yabancı Uyruklu
Öğrenci Birimi
 
 
 
 
 
E-Posta Birimi
 
 
İdari ve Teknik
Hizmetler
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Bilgi İşlem
ve İstatistik Birimi
 
 
 
 
 
Yazı İşleri
Birimi
 
 
 
 
 
Çağrı Merkezi
Birimi
 
 
 
 
 
Yardımcı Hizmetler
Birimi
 
 
 
 
 
Belge Teslim
Birimi
 

Kurul ve Komisyonlar