yönergemiz

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KURUMSAL GELİŞİM VE PLANLAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Kapsam ve dayanak

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı kanun çerçevesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yönetim Bilgi Sistemi Birimi adı ile Senatonun 04.10.2013 tarih ve 254 sayılı kararı ile kurulan ve Senatonun 11 Ocak 2022 tarih ve 325/8 Sayılı kararı ile adı Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü olarak değiştirilen Koordinatörlüğün çalışmalarına ilişkin esasları düzenler.

 

Amaç
MADDE 2- (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan, Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğünün yönetim, çalışma, usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;

(a) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini (KTÜ),

(b) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,

(c) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

(ç) Koordinatör(lük): Karadeniz Teknik Üniversitesi Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatör(lüğ)ünü,

(d) Kalite Güvence Sistemi: Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi süreçlerine ilişkin esasları,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Koordinatörlüğün Amacı ve Görevleri

 

Koordinatörlüğün amacı
MADDE 4
- (1) Koordinatörlüğün amacı; Üniversitesinin;

(a) Kurumsal gelişimine katkı sağlamak,

(b) Misyon ve Vizyonu çerçevesinde kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve yönetim sistemi alanlarında strateji ve politikalarının belirlenmesi, performans ve kalite ölçütlerinin geliştirilmesi ve stratejik plan hedeflerinin hazırlanmasını koordine etmek,

(c) Kurumsal gelişimi, rekabet gücünün artırılması, kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, stratejik hedeflerine ulaşabilmesi, kalite güvence sisteminin yönetilmesi, gerek birimleri gerekse dış paydaşları ile arasındaki iletişimin geliştirilmesi ve karar alma süreçlerinde kullanılması noktasında gereken bilgiyi üretmek, yönetmek ve paylaşılmasını sağlamaktır.

 

Koordinatörlüğün görevleri
MADDE 5- (1) Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır;

(a) Üniversitenin kurumsal gelişiminin izlenmesine yönelik verilerin toplanmasını, bilgiye dönüştürülmesini ve yönetilmesini sağlamak, dönemsel ve amaca özel raporlar hazırlayarak Rektöre sunmak,

(b) Üniversitenin stratejik planında yer alan hedef ve amaçlara ulaşabilmeyi destekleyecek plan, program ve projelerle ilgili olarak araştırma ve incelemeleri yapmak, gerekli koordinasyon ve destek hizmetlerini vermek,

(c) Rektörlük karar alma süreçlerine, gereken bilgi ve koordinasyon desteğini sağlamak,

(ç) Üniversitenin Stratejik Plan Bilgi Sistemini yönetmek ve geliştirmek,

(d) Ülkenin Kalkınma Planları, temel politika ile tematik ve sektörel strateji belgelerini düzenli olarak izlemek ve Üniversite Stratejik Plan ve faaliyetleri ile ilişkilendirerek raporlamak,

(e) Üniversite Stratejik Planında belirtilen faaliyetler kapsamında iç ve dış paydaşlarla Rektörlük arasındaki bilgi ve iletişim koordinasyonunu sağlamak,

(f) Üniversite tarafından stratejik plan kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında dönemsel raporlar hazırlayarak iç ve dış paydaşlara duyurulmasını koordine etmek,

(g) Üniversite stratejik planı ve iç kontrol sisteminde yer alan performans göstergelerinin izleme ve değerlendirilmesinde tüm birimlerle Rektörlük arasındaki koordinasyonu sağlamak ve sonuçları raporlamak,

(ğ) Üniversite kalite güvence sisteminin kurulması ve yönetilmesi süreçlerinde Üniversite Kalite Komisyonu ile eşgüdüm halinde çalışmak,

(h) Üniversitenin Kurumsal Akreditasyon Programı ve Dış Değerlendirme Süreçlerinde koordinasyonu sağlamak,

(ı) Üniversitenin Araştırma Üniversitesi Statüsü kapsamında planlamalar yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

(i) Üniversitenin kurumsal olarak gelişmesine ve marka değerinin güçlenmesine katkı sağlamak,

(j) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Koordinatörlüğün Yönetim Şekli, Çalışma Usul ve Esasları

 

Koordinatörlüğün yönetim şekli
MADDE 6- (1) Koordinatörlük, Rektöre bağlı olarak görev yapar.

(2) Koordinatörlüğün yönetimi; Rektör tarafından atanacak olan Koordinatör tarafından yürütülür.

(3) Koordinatörlüğün ihtiyaç duyduğu idari personel, Rektörlük tarafından karşılanır.

 

Koordinatör ve görevleri
MADDE 7- (1) Koordinatör; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Koordinatör tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Birim Koordinatörü; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetimden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Koordinatörün görevleri; Koordinatörlüğü temsil etmek ve Koordinatörlük çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlükten kaldırılan Yönerge
MADDE 8- (1) Üniversite Senatosunun 02.10.2013 tarih ve 254/6 sayılı kararı ile kabul edilen “Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi Birimi Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Üniversite Mevzuatında; Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi Birimine yapılan atıflar Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğüne, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi Birimi Yönergesine yapılan göndermeler ise bu Yönergeye yapılmış sayılır.

 

Yürürlük ve yürütme
MADDE 9- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunda kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

(2) Bu Yönerge hükümlerini Üniversite Rektörü yürütür.