on ikinci kalkınma planında kurumsal akreditasyon vurgusu

 

2053 vizyonu çerçevesinde uzun vadeli bir perspektifle tasarlanan On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028), milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini esas alarak kalkınma hedeflerimize ulaşılmasını sağlayacak kapsamlı bir yol haritası olarak planlanmıştır. İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi, yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim, nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum, afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre ve adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim olmak üzere beş ana eksenden oluşmakta ve Yükseköğretimde kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi yönünde politika ve tedbirleri içermektedir.  
 

693. Yükseköğretimde kalite güvencesi kültürü yaygınlaştırılacak ve güçlendirilecektir.
   693.1. Yükseköğretimde kurumsal akreditasyon ile program akreditasyonu geliştirilecektir.
  693.2. Kalite güvencesi, stratejik planlama, performans ve veri yönetimi sistemlerinin entegrasyonu sağlanacaktır.