proje geliştirme / yönetim hizmetleri

PROJE GELİŞTİRME/YÖNETİM HİZMETLERİ (ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ HİZMETLERİ)

Üniversite Sanayi İşbirliği İlişkisi:

Bilgi birikimini üretime dönüştürmenin en önemli araçlarından biri üniversite-sanayi işbirliğidir. Üniversilerde elde edilen temel ve teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesinin güzel bir aracı olan üniversite-sanayi işbirliği yoluyla sanayinin ihtiyacı olan teknolojik bilgi üniversitelerden ihtiyacı olan firmalara aktarılmaktadır. Kıt kaynakların rasyonel kullanılması açısından bu kuruluşların işbirliğine ihtiyaçları vardır. Üniversite-sanayi işbirliği, sanayinin teknoloji ihtiyacına cevap verirken, sanayi de üniversitelere pratik uygulama imkanı sağlamaktadır. Bukarşılıklı işbirliği ülkelerin ekonomik gelişmesini hızlandırmaktadır. Ülkemizde sanayi ile üniversiteler arasında işbirliği ve dayanışma istenen seviyelerde olmadığı gibi sanayinin üniversiteyle, üniversitenin de sanayi ile bütünleşmesi arzu edilen ölçülerin çok altındadır.

Bölgemizde bu durumun en önemli nedeni üniversitelerin kendilerini iyi tanıtamamaları, sanayinin teknolojik araştırmalara yönelen bir yapısının olmayışıdır. Teknoloji transferi yoluyla üretim yapan bölge sanayisi 1980’li yılardan sonra uygulamaya başlanan dışa açık ekonomi politikası doğrultusunda dışardan alınan lisanslarla üretim yapan yapısını, Türkiye’de değişen ekonomi politikaları doğrultusunda dış ortaklıklarla yenilemeye çalışmış, fakat yurtiçi-yurtdışı pazarlarda sürekli rekabet edecek bir yapılanmaya henüz kavuşamamıştır.

Bu doğrultuda KTÜ TTM’nin; üniversitenin bilim ve teknoloji altyapı imkanlarını bölge sanayisinin ihtiyaçlarıdoğrultusunda sanayinin emrine sunması; özellikle küçük işletmeler açısından bir araştırma-geliştirme merkezini hem makina-teçhizat olarak hem de araştırmacı personel olarak teçhiz etmek oldukça zor olduğu için sanayi sektörünün bu araştırma altyapısını ve mekanını kullanarak teknolojik bilgi ihtiyacının karşılanmasında oldukça önemlidir.

Ayrıca 2547 sayılı yükseköğretim kanununun 58. maddesine göre döner sermaye işletmelerinin kurulmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmeliğin 2. maddesine itafen hazırlanan Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği doğrultusunda; döner sermaye işletmesi faaliyet alanlarına giren iş ve hizmetlere ait ödemelerdeki yasal kesinti oranları ve bürokratik işlemlerin karmaşıklığı üniversite bünyesindeki araştırmacıların akademik bilgilerini üniversite dışı alanlarda ticarileştirememelerine sebep olmakta ve projelendirme faaliyetlerindeki eksiklik üniversitenin tercih edilebilirliğini azaltmakta önemli bir rol almaktadır.  Bu doğrultuda geliştirilecek üniversite-sanayi işbirlikleri ile; üniversitelerde yapılacak uygulamalı çalışma tecrübeleri, yayınlanan makale vb. yayın sayıları, başvuruda bulunulan patent sayıları, projelendirme faaliyetleri ve üniversiteye girecek maddi gelirleri artacaktır.

Üniversitenin sanayiye, sanayinin de üniversiteye sağlayacağı girdiler diğerinin gelişmesinde ve güçlenmesinde çok önemli katkı sağlayacaktır.  Üniversiteler bilim adamı ve araştırmacılar yetiştirerek ülke kalkınmasındaki görevlerini yerine getirirken, sanayinin de finansal kaynak yönünden destek vermesi üniversitelerin bu görev ve sorumluğu daha iyi yerine getirmesini sağlayacaktır. Bu durumda hem üniversiteler gelişirken, hem de sanayi daha bilgili, deneyimli kadroya sahip olacak ve dolayısıyla sanayinin ürettiği malın kalitesi artarken, maliyetleri düşecek ve bu şekilde ülke kalkınması ve refah düzeyi artmış olacaktır.

KTÜ TTM bünyesinde yürütülen ve yürütülmeye devam edecek “Proje Geliştirme/yönetim hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Hizmetleri)” ile

Amaçlanan;

  • KTÜ TTM’nin; üniversite ve sanayi arasında bir arayüz olarak rol alacağı bu modül kapsamında üniversitelerimizde var olan içe dönük, kapalı bir yapı geleneğinin dışa dönük bir eğitim ve araştırmacı geleneğine dönüştürülmesi,
  • Üniversite bünyesindeki araştırmacıların sahip olduğu teknolojik bilginin sanayici eksenine aktarılması,
  • Kamu/özel fon kaynaklarının en etkin şekilde kullanılarak bilimsel bilgi transferiyle sanayicinin ihtiyaç duyduğu üretimin arttırıcı ve katma değer yaratıcı unsur haline getirilmesi,
  • Firmaların bilgi ve inovasyon odaklı üretim hareketlerine yönlendirilmesi,
  • Üniversitelerde uzun ömürlü ve ticari getirisi yüksek projelerin hazırlanması,
  • Üniversite-sanayi odaklı projelerin ulusal/uluslar arası fon kaynaklarından yararlanabilirliğinin arttırılmasıdır.

 

Hizmetlerimiz:

Bilgilendirme:
Proje geliştirme/yönetim hizmetleri (üniversite sanayi işbirliği faaliyetleri) ile ilgili bilgilendirme amaçlı raporlar, makale vb. çalışmaların derlenmesi ve web sayfasında yayınlanması, hedef kitlenin katılımcı olacağı seminer vb. etkinliklerin gündemlerinin belirlenmesi, KTÜ TTM web sayfası üzerinden Ulusal/Uluslararası güncel Ar-Ge, inovasyon odaklı proje çağrılarının takip edilebilmesinin sağlanması,

TTO Bölüm Toplantıları:
KTÜ ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde işbirliği anlaşması imzalanan üniversiteler içinde, KTÜ TTM’nin verdiği desteklerin bilinirliğinin sağlanması için bölümlerde toplantılar düzenlenmesi,

Araştırmacı ve Firma Ziyaretleri:
Üniversite bünyesinde Ar-Ge, inovasyon odaklı çalışmalar yürüten akademisyen/araştırmacılar tarafından geliştirilen projelerin ve proje fikirlerinin belirlenmesi ve sanayi sektöründe hizmet veren firmaların yerinde ziyaret edilmesi, firmaların mevcut ihtiyaçlarının, taleplerinin ve proje fikirlerinin belirlenmesi,

Üniversite Sanayi Buluşma Günleri:
Firmaların ve akademisyenlerin ihtiyaç ve proje fikirlerini belirlemek ve iki kesimi aynı çatı altında toplayıp iletişim içinde bulunmalarını sağlamak amaçlı “Üniversite-Sanayi Buluşma Günleri” düzenlenmesi,

Sanayi İhtiyaç Analizi Oluşturulması:
Firma ziyaretleri sonucunda oluşturulacak raporlar, web sayfasından interaktif olarak uygulanacak anket ve alınan görüş, öneri vb. kaynaklar ile firmaların ihtiyaç analizi oluşturulması, firmaların AR-GE proje fikirlerinin ve taleplerinin belirlenmesi,

Eşleştirme Faaliyetleri:
Belirlenen ihtiyaçlar ve proje fikirleri neticesinde, proje sürecinde beraber çalışacak sanayici ve ilgili akademisyenin belirlenmesi,

Projelendirme ve Teknik-İdari Destek Hizmetleri:
Eşleştirme neticesinde ortaklık ve işbirliği kararı alan akademisyen ve sanayiciye proje oluşturma ve  işbirliği anlaşmalarının hazırlanmasında, projenin yürütme ve izlenmesi aşamasında  destek verilmesi,

Ortak Bulma :
Ulusal/Uluslararası ortaklıklar kurulmasına destek sağlanması,

Üniversite Altyapı İmkanlarının Sunulması:
Proje fikri olan sanayiciye üniversitenin tüm teknik altyapısından faydalandırma hizmeti verilmesi,

İlgili Dokümanlar:

İş Akış Şemaları;

Üniversite’de Araştırma Yapan Akademisyenler İçin Ticarileştirme Süreci

Sanayiciler İçin Projelendirme/İş Geliştirme Süreci

Teknokent’teki Start-up ve Spin Off Firmalar İçin Ticarileştirme Süreci

TEYDEB Broşür;

KTÜ TTO Tarafından Hazırlanan TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları Rehberi

Üniversite-Sanayi İşbirliği Hizmetlerine Yönelik Bağlantılar

Hizmetlerimize ulaşmak için tıklayınız..