duyurular

26

Aralık

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlara Alınacak Öğrenci Kontenjanları Ve Başvuru Koşulları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA

ALINACAK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

I. Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarının 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı öğrenci kontenjanları Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarının 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı öğrenci kontenjanları

Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Doktora

 

ALES Puan TÜRÜ

T.C.

Y.U.

T.C.

Y.U.

 

UNİP

Alan İçi

Alan Dışı

Alan İçi

Alan Dışı

Alan İçi

Alan Dışı

Alan İçi

Alan Dışı

Afet Tıbbı

-

-

-

-

3

-

1

-

1

Sayısal veya Eşit Ağırlık

Analitik Kimya

3

-

-

-

3

-

-

-

-

Sayısal

Biyofizik

2

-

1

-

-

 

-

-

-

Sayısal

Doğal ve Bitkisel Ürünler, Kozmetik Ürünler

-

-

-

-

2

-

1

-

-

Sayısal

Eczacılıkta Biyokimya

4

-

-

-

2

-

-

-

-

Sayısal

Farmakognozi

4

-

1

-

-

-

-

-

-

Sayısal

Farmasötik Bilimler

-

-

-

-

3

-

1

-

-

Sayısal

Fizyoloji

2

-

-

-

1

-

-

-

1

Sayısal

Hemşirelik

-

-

-

-

10

4

1

-

1

Sayısal veya Eşit Ağırlık

Sağlık Fiziği

3

-

1

-

-

-

-

-

-

Sayısal

Sağlık Yönetimi

5

-

2

-

-

-

 

-

-

Sayısal veya Eşit Ağırlık

Tıbbi Biyokimya

-

-

-

-

1

-

-

-

-

Sayısal

II. İLGİLİ TARİHLER

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanlarının ilan, başvuru, değerlendirme ve kayıt süreçleri ile ilgili tarihler Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanlarının ilan, başvuru, değerlendirme ve kayıt süreçleri ile ilgili tarihler

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanlarının ilanı 

  26 Aralık 2022

Lisansüstü programlara interaktif başvuruların alınması 

9-20 Ocak 2023

Lisansüstü programlara başvuran adaylar için yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat (Sınav ve/veya mülakat ilgili anabilim dalında yapılacaktır)

24 Ocak 2023

Saat 10.00

Kayıt hakkı kazanan adayların ilanı (asıl ve yedek)

27 Ocak 2023

Kayıt hakkı kazanan adayların, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde belge kontrolü yaptırarak sistem onayı alması ve kesin kayıtlarını interaktif ortamda yaptırması

30 Ocak-3 Şubat 2023

Boş kalan kontenjanlara yedek listesinden kayıt hakkı kazanan adayların ilanı

7 Şubat 2023

Boş kalan kontenjanlara yedekten kayıt hakkı kazanan adayların, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde belge kontrolü yaptırarak sistem onayı alması ve kesin kayıtlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yaptırması

7-9 Şubat 2023

Yabancı Dil (İngilizce) Düzey Belirleme Sınavı

Sınav Yeri: Makine Mühendisliği Zemin Kat Bilgisayar Laboratuvarı

Sınav Saati: Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun web sayfasından duyurulacaktır.

7 Şubat 2023

Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı

Sınav yeri: Yabancı Diller Yüksekokulu

Sınav saati: Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun web sayfasından duyurulacaktır.

8 Şubat 2023

Yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olan ve muafiyet sınavına girip başarılı olan tüm öğrencilerin interaktif ders yazılımlarını yapması

6 - 10 Şubat 2023

III. BAŞVURU

 1. Başvuru interaktif olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün web sayfasında https://www.ktu.edu.tr/sabe/ogrencibasvurusistemi bulunan “Başvuru Sistemi” içinde yer alan “Ön Kayıt Başvuru Girişi” ve “Bilgi ve Tercih Girişi” sekmeleri kullanılarak yapılacak. Başvurusu sürecinde “Başvuru Sistemi” içinde yer alan “Başvuru Kılavuzu” kullanılabilir.
 2. Başvuru sırasında Enstitüye herhangi bir belge teslim edilmeyecektir.
 3. Farklı anabilim dallarındaki aynı seviyedeki lisansüstü programlara aynı dönemde birden fazla başvuru yapılamaz.
 4. Sağlık Bakanlığı bünyesinde uzmanlık eğitimine devam eden adaylar lisansüstü programlara başvuru yapamaz.
 5. Yabancı uyruklu adaylar başvurularını https://basvuru.ktu.edu.tr/Lisansustu/LisansUstuYabanciBasvuru linki üzerinden gerçekleştireceklerdir.

IV. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURABİLME GENEL ŞARTLARI

“Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” için TIKLAYINIZ.

“Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları” için TIKLAYINIZ.

“Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları” için TIKLAYINIZ.

1. ALES veya eşdeğeri sınav puanı;

 1. Yüksek lisans programlarına başvuru için ALES’den (sayısal veya eşit ağırlık puan türlerinden) en az 60 puan almış olmak,
 2. Doktora programlarına başvuru için, tezli yüksek lisans programlarından veya hazırlık sınıfı hariç en az 10 yarıyıl öğrenim süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık veya veteriner fakültelerinden mezun olanlar için ALES’den (sayısal veya eşit ağırlık puan türlerinden) en az 70 puan almış olmak,
 3. Doktora programlarına hazırlık sınıfı hariç en az 8 yarıyıl öğrenim süreli fakültelerden mezun olup lisans diploması ile doğrudan başvuracak adaylar için ALES’den (sayısal veya eşit ağırlık puan türlerinden) en az 80 puan almış olmak,
 4. Lisansüstü programlara başvuru yapacak yabancı uyruklu adaylar için ALES belgesi istenmeyecektir.
 5. Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak tıp fakültelerinden mezun adaylar, ALES belgesi yerine TUS belgeleri ile de başvuru yapabilirler. TUS puanı ile doktora programlarına başvuracak adayların asgari 50 temel tıp puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS temel tıp bilimleri testi puanının 0,7; klinik tıp bilimleri testi puanının 0,3 ile çarpımları ile elde edilen puanların toplamından oluşur.
 6. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık mezunlarının Enstitümüz lisansüstü programlarına güncel ALES puanları olmaksızın başvurmaları durumunda, başarı puanının hesaplanmasında kullanılacak ALES puanı yüksek lisans için 60 (altmış) ve doktora için 70 (yetmiş) olarak kabul edilecektir.

2. Lisans derecesi ile (8 yarıyıl öğrenim süreli fakülte mezunları) doktora programına başvuracak adayların lisans mezuniyet not ortalaması 4 üzerinde en az 3.20 (100 üzerinden 81.33) olmalıdır.

3.   ALES puanının geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarih itibariyle 5 yıldır.

      TUS puanının geçerlilik süresi; Belge üzerinde bir süre belirtilmiş ise o süre kadar, bir süre belirtilmemiş ise sınavın yapıldığı tarih itibariyle 3 yıldır.

4.  Doktora programlarına başvuru yapacak adaylardan, yabancı dil puanı için; Yabancı Dil Sınavı (YDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), e-YDS, YÖKDİL ve TIPDİL sınavlarından birinde asgari 55 puan veya eşdeğeri bir yabancı dil sınavından bu puan muadili puan almış olmak şartı aranır. Yabancı uyruklu adaylar, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin herhangi birinden YDS, ÜDS, KPDS, e-YDS, YÖKDİL, TIPDİL sınavlarından birinden en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmalıdır.

5.   KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL ile TIPDİL sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 5 yıldır.

6. Tezsiz yüksek lisans mezunları, doktora programlarına tezsiz yüksek lisans mezuniyet belgesi ile başvuramazlar.

V. DEĞERLENDİRME

1. Yüksek Lisans Programlarına Giriş Başarı Puanı

a) Yüksek lisans programlarına giriş başarı puanı;

 1. ALES puanının %55’i,
 2. Lisans mezuniyet notunun %35’i
 3. Mülakat puanının %10’u alınmak suretiyle hesaplanır (mülakata girmeyen ve mülakatta 100 üzerinden 50’nin altında not alan aday başarısız sayılır).

b) Yüksek lisans programına giriş başarı puanının 100 üzerinden en az 60 olması gereklidir.

c) Adaylar, başarı puanına göre en yüksek puanı alan adaydan itibaren sıralanır ve ilan edilen kontenjanlara kayıt hakkı kazanır.

d) Süresi içerisinde kayıt yapılmayan ve boş kalan kontenjanlara, yedek adaylar listesinden başvuran adaylar puan sıralamasına göre kayıt hakkı kazanır.

e) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yabancı dil muafiyeti ve dil hazırlık sınıfı;

 1. Yüksek Lisans programlarına kesin kayıt hakkı kazanan adayların ders kaydı yaptırabilmesi için en az 60 veya üzeri yabancı dil (YDS, ÜDS, KPDS, e-YDS, YÖKDİL, TIPDİL veya eşdeğeri sınavlardan) puanına veya muadili bir puana sahip olmaları zorunludur.
 2. Bir programa kayıt hakkı kazanıp ders kaydı için yeterli yabancı dil puanına sahip olmayan öğrenciler Üniversite tarafından düzenlenen yabancı dil muafiyet sınavına girerler.
 3. Yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler ders kayıtlarını yaptırır. Bu sınavdan başarılı olamayan öğrenciler Üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırırlar.

2. Doktora Programına Giriş Başarı Puanı

a) Tezli yüksek lisans diploması ile doktora programlarına giriş başarı puanı;

 1. ALES puanının %55’i
 2. Fakülte mezuniyet notunun %20’si
 3. Yüksek lisans mezuniyet notunun %10’u
 4. Mülakat puanının %15’i alınmak suretiyle hesaplanır (mülakata girmeyen ve mülakatta 100 üzerinden 50’nin altında not alan aday başarısız sayılır).
 5. Tezli yüksek lisans diploması ile başvuranların doktora programına giriş başarı puanının 100 üzerinden asgari 70 olması gereklidir.

b) Hazırlık sınıfı hariç en az 10 (on) yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner fakülteleri vb. fakültelerden mezun öğrenciler için doktora programlarına giriş başarı puanı;

 1. ALES puanının %55’i, TUS belgesi ile başvuran adaylar için temel tıp puanının %75’i, DUS belgesi ile başvuran adaylar için DUS puanının %70’i
 2. Fakülte mezuniyet notunun %30’u
 3. Mülakattan alınan puanın %15’i alınmak suretiyle hesaplanır (Mülakata girmeyen ve mülakattan 100 üzerinden 50’nin altında puan alan aday başarısız sayılır.)
 4. Bu şekilde başvuran adayların doktora programına giriş başarı puanının 100 üzerinden asgari 70 olması gerekir.

c)  Hazırlık sınıfı hariç 8 yarıyıllık lisans diploması ile doktora programlarına giriş başarı puanı;

 1. ALES puanın %55’i
 2. Fakülte mezuniyet notunun %30’u
 3. Mülakat puanının %15’i alınmak suretiyle hesaplanır (mülakata girmeyen ve mülakatta 100 üzerinden 50’nin altında not alan aday başarısız sayılır).
 4. Lisans diploması ile başvuranların doktora programına giriş başarı puanının 100 üzerinden asgari 75 olması gereklidir.

d) Adaylar, başarı puanına göre en yüksek puanı alan adaydan itibaren sıralanır ve ilan edilen kontenjanlara kayıt hakkı kazanır.

e) Süresi içerisinde kayıt yapılmayan ve boş kalan kontenjanlara, yedek adaylar listesinden başvuran adaylar puan sıralamasına göre kayıt hakkı kazanır.

f) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yabancı dil muafiyeti ve dil hazırlık sınıfı;

 1. Doktora programlarına kesin kayıt hakkı kazananların ders kaydı yaptırabilmesi için en az 60 veya üzeri yabancı dil (YDS, ÜDS, KPDS, e-YDS, YÖKDİL, TIPDİL veya eşdeğeri sınavlardan muadil olan ) puanına sahip olmaları zorunludur.
 2. Bir programa kayıt hakkı kazanıp ders kaydı için yeterli yabancı dil puanına sahip olmayan öğrenciler Üniversite tarafından düzenlenen yabancı dil muafiyet sınavına girerler.
 3. Yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler ders kayıtlarını yaptırır. Bu sınavdan başarılı olamayan öğrenciler Üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırırlar.
 4. Muafiyet için ÖSYM tarafından yapılan sınavlar (KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS ile YÖKDİL) sınav tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir. Eşdeğeri sınavlarda ise belge üzerindeki geçerlik tarihi esas alınır.

VI. KAZANAN ÖĞRENCİLERDEN KAYITTA İSTENEN BELGELER

 1. Enstitü Başvuru Sistemi altında yer alan “Bilgi ve Tercih Girişi” ara yüzü kullanılarak oluşturulan “İnteraktif Lisansüstü Başvuru Sonuç Sayfası” çıktısı (ıslak imzalı)
 2. Transkriptin onaylı sureti;
  1. Yüksek lisans programına başvurular için lisans transkripti,
  2. Doktora programına başvurular için lisans ve yüksek lisans transkriptleri, 
  3. Lisanstan doktora programlarına başvurular için lisans transkripti,

Alan içi olarak kazanan adaylardan bir ve alan dışı olarak kazana adaylardan iki adet onaylı transkript sureti istenmektedir. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun adayların transkriptlerinin Türkçe çevirisini sunmaları gerekir.

 1. Mezuniyet belgesinin onaylı sureti;
  1. Yüksek lisans programına başvurular için lisans mezuniyet belgesi,
  2. Doktora programına başvurular için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgeleri, 
  3. Lisanstan doktora programlarına başvurular için lisans mezuniyet belgesi,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun adayların Yükseköğretim Kurulu’ndan alınmış denklik belgesini sunmaları gerekir.

 1. Yabancı dil belgesinin onaylı sureti (Alan ayrımı olan dil sınavları için sağlık bilimleri puanı),
 2. ALES, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) veya Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) belgesi veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen belgelerin onaylı sureti,
 3. Nüfus cüzdanının onaylı sureti,
 4. Yönetmeliklere uygun (4.5x6 cm ve son 6 ay içinde çekilmiş) 2 adet vesikalık fotoğraf,
 5. Askerlik durum belgesi (Askerlik şubesinden alınmış veya e-devlet çıktısı), kayıt yapıldıktan sonra dilekçe ile Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına verilecektir.

Lisansüstü programlara kayıt işlemleri ilanda belirtilen kayıt süresi içinde aşağıdaki sıra ile gerçekleştirilecektir:

 1. Öğrencinin ilanda belirtilen “KAZANAN ÖĞRENCİLERDEN KAYITTA İSTENEN BELGELER”ini Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde kontrol ettirerek onaylattırması.
 2. Öğrencinin https://www.ktu.edu.tr/sabe/ogrencibasvurusistemi linki üzerinde kimlik bilgilerini sisteme girmesi.
 3. Sisteme girilen bilgilerin doğrulanması halinde öğrencinin sisteme girdiği e-posta adresine gelen doğrulama kodu ile kesin kayıt işlemini başlatması.
 4. Enstitü tarafından onaylanmış olan belgelerin öğrenci tarafından taranarak PDF dosyasına dönüştürülmesi.
 5. Erkek öğrencilerin askerlik durum belgesini ayrı bir PDF dosyasına dönüştürmesi (Zorunlu değildir).
 6. PDF haline getirilen dosyaların sistemde ilgili yerlere yüklenmesi.
 7. Öğrencinin sisteme girmiş olduğu e-posta adresine “kesin kaydınız başarı ile yapılmıştır” mesajının gelmesi (Kesin kayıt aşamasındaki sorunlar hakkında 04623772244 nolu telefondan destek alınabilir).

Belgelerin onaylı suretlerinin sunulması durumunda asıllarının getirilmesine gerek yoktur. Belgelerin asıllarının getirilmesi durumunda fotokopilerinin “aslı gibidir” onayı Enstitüde yaptırılabilir.

VII. DİĞER HUSUSLAR

 1. Bir programa alan dışı kontenjandan kayıt hakkı kazanan öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
 2. Aynı programı tercih etmiş olan adayların son değerlendirme puanlarının eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.