hizmet içi eğitim işlemleri

Genel Bilgiler

Karadeniz Teknik Üniversitesi, 67 yıllık kurumsal kültüre ve eğitim tecrübesine sahip, çağın gereksinimlerine göre kendini sürekli yenileyen, Türkiye’nin en eski dördüncü ve aynı zamanda Ankara ve İstanbul dışında Anadolu’da kurulan ilk teknik üniversitedir. Köklü kurumsal geçmiş ve eğitim altyapısı üniversitemizi hem araştırma - geliştirme ve hem de eğitim açısından saygın üniversitelerden birisi yapmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesinin bu başarısında akademik yapının yanında 3.000’i aşkın idari personelinin de önemli katkıları bulunmaktadır.

 

Personellerimizin hizmet içi eğitimleri KTÜ Memur Akademisi Yönergesi doğrultusunda yürütülmektedir. Memur Akademisi kapsamında verilecek eğitimlerin temel amacı mevcut insan kaynağının yetiştirilmesi ve geliştirilmesidir. İdari personelin bilgisini ve verimliliğini arttırmak, bilimsel ve teknolojik imkânları en üst düzeyden kullanabilmelerini sağlamak, personel ve birimler arasındaki uygulama, iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek, kalite kültürünü üniversite içerisinde yaygınlaştırmak, üniversitedeki idari pozisyonlar için yönetici havuzu oluşturulmasına yönelik eğitim ve diğer süreçlerin planlanması ile personelleri daha üst görevlere hazırlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda Modül 1 (Zorunlu Eğitimler), Modül 2 (Genel Eğitimler) ve Modül 3 (Yetenek Havuzu) olmak üzere birbirini takip eden üç ayrı eğitim modülü oluşturulmuştur.

 

Memur Akademisi Eğitim Planları Döngüsü

 

 

Memur Akademisi eğitimlerinin amacına tam ve doğru bir şekilde ulaşabilmesi için eğitim planları döngüsü kullanılmaktadır. Bu döngü ile birim ve birey düzeyinde eğitim ve ihtiyaç analizleri yapılmaktadır. Analizin çıktıları doğrultusunda yeni dönemin eğitimleri planlanmaktadır. Planlanan eğitimler verilmekte ve birim ve bireysel düzeyde geri bildirim mekanizması ile geri bildirimler alınarak süreçteki tüm eksiklikler giderilmekte ve iyileştirilmeler yapılarak yeni döneme hazırlanılmaktadır.

 

 

 

 

Memur Akademisi eğitimleri idari personeller açısından ele alındığında işe alınan yeni personelin ilk iş gününden emeklilik gününe kadar tüm eğitim ve gelişim faaliyetlerini kapsamakla birlikte kariyer geliştirme imkanı da sunmaktadır.

 

Zorunlu Eğitimler

Yeni göreve başlayan aday memur, sözleşmeli personel ve işçileri kuruma ve işyerine alıştırma, yönetici ve çalışma arkadaşları ile tanıştırma, çalışacağı yeri tanıtma, görev ve sorumluluklarını, kurumun amaç, hedef ve temel ilkelerini anlatma, kuruma ve işine daha kolay uyum sağlamasına yönelik mesleki ve temel oryantasyon eğitimleri düzenlenir.

Oryantasyon eğitimlerinin yanı sıra hem idari hem de akademik personeller için oryantasyon el kitapları ile iş ve sosyal hayatı ile ilgili bir çok bilgiye kolayca erişimi sağlanmaktadır.

 

 

 

Üniversitede işe yeni başlayan idari personellerin işin gerektirdiği tutum ve bilgileri edinmeleri, düşünsel ve/veya bedensel becerileri kazanmaları, bu şekilde en kısa zamanda kendilerini önemli hissederek kuruma aidiyet hissinin oluşması ile işe ve kuruma uyumlarının sağlanması, görev yapacağı unvan ile ilgili görev tanım ve sorumlulukları ile yasal ve özlük hakları hakkında bilgilendirmek üzere birim düzeyinde oryantasyon eğitimleri düzenlenir. İdari personel mesleki oryantasyon eğitimleri Birim İdari Personel Mesleki Oryantasyon Sorumlusu tarafından verilir.

Mesleki Oryantasyon Eğitimi

 

 

Temel oryantasyon eğitimleri ile personellerin kuruma olan aidiyatını arttıran, kurum kültürüne uyumunu hızlandıran sosyal uyum eğitimi, kurumsal düzeyde sorumluluk bilincini arttıran görev ve sorumluluklar eğitimi, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve bilgi yönetim sistemi eğitimi verilmektedir. Temel oryantasyon eğitimlerine birimlerde yürütülen mesleki oryantasyon eğitimini tamamalayan personeller katılabilmektedir. Temel oryantasyon eğitimleri Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere yılda iki kez düzenlenmektedir.

Temel oryantasyon eğitimlerinin düzenleneceği günden en az 15 gün önce eğitim programı ilan edilir.

Temel Oryantasyon Eğitimi

 

Aday memur eğitimleri "Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yömnetmelik" doğrultusunda verilir. Eğitimlerinin amacı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk inkılap ve ilkelerine, Anayasa'da ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak yurt ve vatandaş sevgisi ile dolu, güler yüzlü, yol gösterici, vatandaşlara daima yardımcı, disiplinli ve bilgili memur yetiştirmektir. Kamu görevlerinde istihdam edilecek personelin; kamu hizmetlerinin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanarak hizmetlerin zaman ve kaynak israfına meydan vermeden en verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak şekilde yetiştirilmeleri esastır.

Aday memur temel eğitimin hedefi; Aday memurlara, devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken, asgari bilgileri vermektir. Bu eğitim her sınıf ve kadrodaki memura ortak bir program dahilinde ve aday memurların öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır.

Temel Eğitim Dokümanları

 

Aday memur hazırlayıcı eğitimin hedefi; Aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine intibakını sağlamaktır.

 

Genel Eğitimler

Eğitim Takvimi ve  Eğitim Programı

Modül 2 - Genel eğitimlere katılan personellere eğitim yılının sonunda yapılan değerlendirmeye göre katılım belgesi verilir.

Personellere katılım belgesi aşağıdaki şartları sağladığında verilir;

  • Eğitimlere çevrim içi katılım durumunda; çevrim içi eğitime (Microsoft Teams, Zoom, Adobe Connect ve benzeri uygulamalar) katılırken ad ve soyadı doğru ve tam olarak yazmak, bir eğitimin en az %50’sini izlemiş olmak, eğitim yılı boyunca tüm eğitimlerin en az %70’ini katılmış olmak,
  • Eğitimlere çevrim içi katılamaması durumunda; eğitimleri ilgili platformda (KTÜ UZEM veya CBİKO) eğitimin yapıldığı günden itibaren en geç 14 gün içerisinde ve bir dersin en az %50’sini izlemiş olmak, eğitim yılı boyunca tüm eğitimlerin en az %70’ini izlemiş olmak,
  • Eğitimlere çevrim içi katılamaması durumunda geçerli olan 14 günlük süre, katılım belgesi kriterlerinin değerlendirilmesi için geçerlidir. Bu süreden sonra personel eğitime katılması durumunda katılım belgesi almaya hak kazanamaz. Ancak, personelin ilgili eğitimleri yeniden izleme ve sınava hazırlanma ihtiyacı duyduğunda ilgili platformlarda eğitimlere sınav programının son gününe kadar erişebilir.
  • Çevirim içi ve yüz yüze gerçekleştirilen eğitimler ile sisteme kayıtlı eğitimleri 14 gün içerisinde izlenilen eğitimlerin veri tabanları birleştirilerek katılım belgesi kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığı değerlendirilir.
  • Eğitim boyunca yaşanabilecek sistemsel sorunlar nedeniyle idare sorumlu tutulamaz.

 

Modül 2 - Genel Eğitimlerine katılım ve eğitim sonunda düzenlenen sınavdaki başarı durumuna başarı belgesi verilir.

Sınavlarda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılmak için 70 puan almak gereklidir.

İtirazlar, sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak yedi iş günü içerisinde, bir dilekçe ile sınav komisyonuna yapılır.

İtirazlar, sınav komisyonunca incelenir ve sonuç en geç yedi iş günü içerisinde ilgiliye bildirilir.

İncelemeden sonra tespit edilen sınav puanı geçerlidir.

Yetenek Havuzu Eğitimleri

 

Yetenek Havuzu eğitimlerine katılabilmek için öncelikle yan sekmede ki "Yetenek Havuzuna Nasıl Katılabilirim?" veya "Yetenek Havuzu Yolculuğu" aşamaları inceleyi unutmayınız.

Yetenek Havuzu Eğitimlerine
Giriş Sınav Takvimi
Genel Eğitimler Takvimi

Yetenek havuzuna giriş sınavı ile genel eğitimler sınavı aynı gün yapılacaktır.

Eğitimlere Erişim

Hizmet içi eğitimler yüz yüze, KTÜ Uzaktan Eğitim Sistemi ve Cumhurbalkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) Uzaktan Eğitim Kapısı olmak üzere çeşitli araçlar ile hizmete sunulmaktadır.

 

Eğitim Takvimi ve Programları

Eğitimlere Giriş
CBİKO Uzaktan Eğitim Kapısı
KTÜ Uzaktan Eğitim Sistemi