birimlerimiz

Akademik Personel Şube Müdürlüğü

Görevleri:

 • 2547 ve 2914 sayılı kanunlar uyarınca akademik personel işlemleri yürütülür. Bunu biraz açmaya çalışırsak;
 • Kadro işlemleri
 • Yeniden ihdas
 • Serbest bırakma
 • Kadro aktarma ve izin isteme
 • Dolu ve boş kadro değişiklikleri
 • 2547 s.k. uyarınca akademik personel alımına ilişkin ilanlar
 • Akademik personellerin atama, ayrılma, nakil, sürelerinin uzatım işlemleri, hizmet değerlendirmeleri, öğrenim değişikliği durumunda değerlendirmeleri yapılması.
 • Yeni birimlerin kurulması ile ilgili işlemler
 • Üniversite yöneticileriyle ilgili atama ve görevlendirme yazıları
 • Üniversite yönetim kurulundan çıkan kararların yazışmaya dökülmesi ve bilgi edinme ile işlemler yapılmaktadır.

Personel:

ADI SOYADI

ÜNVANI

TELEFON MAİL

İsa Yazıcı

Şube Müdürü V.

0(462) 377 31 01

isa.yazici@ktu.edu.tr

Çiğdem ÇİMEN

Mühendis

0(462) 377 21 10

ccimen@ktu.edu.tr

Hacer ALTUN

Bilgisayar İşletmeni

0(462) 377 21 10

haltun@ktu.edu.tr

Aydın SİNANOĞLU

Bilgisayar İşletmeni

0(462) 377 21 10

sinanogluaydin@ktu.edu.tr

Ramazan CİN

Bilgisayar İşletmeni

0(462) 377 21 10

ramazancin@ktu.edu.tr

Gülnur ÖKSÜZ

Memur(ş)

0(462) 377 21 10

gulnur.oksuz@ktu.edu.tr

Emre Baki TURNA

Sözleşmeli Memur 0(462) 377 21 10 emrebakiturna@ktu.edu.tr

idari ve İşçi Personel Şube Müdürlüğü

        Görevleri:                              

 • İş hacmini 657 sayılı kanuna tabi devlet memurları ile sözleşmeli ve iş kanuna tabi işçi personelin özlük işlemleri belirlemektedir. Bunlar; İdari Kadro Cetvellerinin sağlıklı bir biçimde tutulmasını sağlamak. Kadro İptal-İhdas, Dolu-Boş, derece ve unvan değişikliği ile ilgili cetvelleri hazırlayarak çıkan kararnameye göre Rektörlük Onayını almak.
 • Yıl içerisinde bloke kadrolardan serbest bırakılan, dolu- boş kadro değişiklikleri tekliflerimiz resmi gazatede yayınlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı kamu e-uygulama sisteminde onaylandıktan sonra birimlere dağılımı aynı sistem üzerinden yapılır.
 • İlk defa atananların işlemlerinin yapılmasını ve dosyaların açılabilmesi için evrakların tamamlanmasını sağlamak ve buna göre gerekli işlemlerin tamamlanmasını sağlamak.
 • Üniversitemizin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ne göre istihdam edilen sözleşmeli ve iş kanuna tabi daimi işçi pozisyonu mevcuttur. İşçi ve sözleşmeli kadro talebi ile kullanım izinleri  Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı  üzerinden yapılır. Söz konusu mevcut kadroların işe giriş, görevlendirme, izin, soruşturma ve ayrılış işlemleri yürütülür. İşçi personelin durumu her ay sonu itibariyle iş kurumuna bildirilir.
 • Nakil isteğinde bulunan (kurum içi ve dışı) personelden uygun görülenlerin atama işlemleri ile ayrılanların maaş nakil bildirimlerinin yapılmasını sağlamak. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikleri takip etmek, işlemek, teşkilata ve ilgili birimlere duyurmak.
 • Yıllık terfi işlemlerinin düzenli olarak kontrolü, disiplin cezasını gerektiren hallerin takibini, her mali yılı başı Yan Ödeme Cetvellerinin hazırlanması ve istifa işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Hizmet birleştirme ile ilgili sosyal güvenlik kurumu işlemleri yapmak. 657 sayılı Kanuna ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b maddesine göre görevlendirmeleri yapmak ve takip etmek.

Personel:

ADI SOYADI

ÜNVANI

TELEFON 

MAİL

Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU

Şube Müdürü V.

0(462) 377 4404

esragumrukcu@ktu.edu.tr

Gülçin TALİ

Bilgisayar İşletmeni

0(462) 377 21 11

gulcin.tali@ktu.edu.tr

Cahit ÖZKAN

Bilgisayar İşletmeni

0(462) 377 21 11

cahit_ozkan@ktu.edu.tr

Samiyenur MURATOĞLU

Sürekli İşçi

0(462) 377 21 11

sndiyadin@ktu.edu.tr

Suzan ALTUNTAŞ SOLAK

Sürekli İşçi

0(462) 377 21 11

altuntassuzans@ktu.edu.tr

Yağız Haydar AYAN

Sözleşmeli Memur

0(462) 377 21 11

yagizhaydarayan@ktu.edu.tr

İlkay ŞİMŞEK

Sözleşmeli Memur

0(462) 377 2111

ilkaysimsek@ktu.edu.tr

Uğur ÖZTÜRK

Sürekli İşçi 0(462) 377 21 11 ugurozturk@ktu.edu.tr

 

Kadro | İstatistik Şube Müdürlüğü

Görevleri:

 • Üniversitemizin tüm birimlerinde çalışan idari ve akademik personelin kadro işlemlerini takip etmek, istatistikî bilgiler vermek.
 • 657 sayılı kanunu ve 2547 sayılı kanuna uygun olarak tespit edilen kadroların takibini yapmak. Boşalan veya serbest bırakılan akademik kadrolar için ilgili birimin teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından kullanma izni alınmaktadır. Yıl içerisinde bloke kadrolardan serbest bırakılan kadrolar olursa birimler arası dağılımı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından tescil ettirilip kullanma izni alınması ve akademik personel bilgileriyle ilgili gerekli güncellemeleri yapmak.
 • Kurumumuz bünyesinde idari ve akademik olarak çalışan ve kadro durumu müsait olan personelin pasaport işlemlerini yürütmek.
 • Tüm personelin aylık terfi ve kıdemlerin hazırlanması ve takibini yapmak. 
 • Hizmet belgesi ve sicil özetinin hazırlanması, akademik personelin mecburi hizmetlerini takip etmek.
 • Personelin izin durumlarının onay sonrası takibi .
 • Emekli personel kimliklerinin hazırlanması.
 • Alınacak akademik personelin atama işlemlerinin sürecini devam ettirmek.
 • 2547 s.k 34.madde uyarınca Üniversitemizde çalışan yabancı uyruklu personel işlemlerinin yürütülmesi.
 • Akademik ve idari personellerin İstatistikî kayıtlarının tutulması ve güncellenmesi.
 • Akademik ve idari personelin emeklilik işleminin online olarak yapılması.
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna akademik ve idari personelin işten ayrılış ve işe giriş bildirgelerinin hazırlanması.
 • Web sayfasının Hazırlanması ve güncellenmesi.
 • Tüm Personel Durumlarının Personel sisteme Veri girişini sağlamak.
 • HİTAP giriş ve güncelemelerini yapmak gerekli veriyi sağlamak.
 • Personelimizin özlük-kadro işlemlerinin yöksis sistemine giriş, güncellemelerini yapmak. Ayrıca ilgili personellerimize yetki ve şifre göndermek.

Personel:

ADI SOYADI

ÜNVANI

TELEFON

MAİL

Öğ.Gör.Hülya KÖSE

Şube Müdürü

0(462) 377 44 00

hulyakose@ktu.edu.tr

Ziynet MUŞMUL

Şef

0(462) 377 44 00

ziynetmusmul@ktu.edu.tr

Emine KILIÇ

Şef

0(462) 377 31 07

eminekilic@ktu.edu.tr

Kübra GÜRDOĞAN USTA

Bilgisayar İşletmeni

0(462) 377 31 07

kgurdogan@ktu.edu.tr

Ayşegül BEBEK BALTA

Bilgisayar İşletmeni

0(462) 377 31 07

abebekbalta@ktu.edu.tr

Seyhan ASLAN

Bilgisayar İşletmeni

0(462) 377 31 07

seyhanaslan@ktu.edu.tr

İlyas AYHAN

Memur

0(462) 377 44 00

ilyasayhan@ktu.edu.tr

Cemil HACIBEKTAŞOĞLU

Bilgisayar İşletmeni 0(462)377 31 07 cemilhbo@ktu.edu.tr
Yakup ÇITAK S.Destek Personeli 0(462) 377 2109 yakupcitak@ktu.edu.tr

Planlama Eğitim ve Performans Şube Müdürlüğü

        Görevleri:

 • Üniversite için norm kadro planlamasının hazırlanması ve yürütülmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek
 • Üniversite için stratejik insan kaynakları planlaması yapmak
 • KTÜ Memur, sözleşmeli ve işçi personel rotasyon yönergesi? kapsamında rotasyon uygulanacak birimleri ve rotasyon başvurularını değerlendirmek, bu konuda yapılacak
 • Çalışmaları koordine etmek
 • KTÜ insan kaynakları yönergesi kapsamında performans yönetimi sistemi oluşturmak ve takip etmek.
 • KTÜ insan kaynakları yönergesinin revize ihtiyacının tespit edilip genel sekreterlik makamına sunmak
 • Birimler tarafından hazırlanacak performans göstergeleri için dokümantasyonu sağlamak, değerlendirmek ve raporlamak
 • Görevde yükselme unvan değişikliği sınavı ile ilgili süreçleri hazırlamak ve yönetmek.
 • Üniversiteden emekli olan personel için, içerisinde emekli kimlik kartı, hizmet belgesi, teşekkür belgesi olan emeklilik dosyasını oluşturup, veda töreni düzenlenmesi
 • Üniversitede göreve yeni başlayan idari personeller için oryantasyon eğitim planlaması yapmak ve eğitim faaliyetlerine ilişkin süreci yürütmek.
 • Mevcut idari personel oryantasyon el kitabının ve oluşturulacak olan akademik personel el kitabının revize ihtiyacının tespiti ve revize sürecinin koordinasyonunu sağlamak.
 • Memur Akademisi mevcut modül (Modül 1) kapsamında; eğitim konusu taleplerinin alınması, değerlendirilmesi, belirli gün ve haftalara ilişkin eğitim planlamasının yapılması ve eğitim dönemi içerisinde kurum ihtiyaçlarına göre bu programını güncellemek. Ayrıca, kurumsal düzeyde hazırlanan akreditasyon, stratejik plan, bütçe, akademik teşvik, tasarruf vb. konuların eğitim planına alınması faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak, yönergede belirtilen ilgili komisyona sunmak.
 • Memur akademisi eğitim programına uygun olarak kurum içinden veya kurum dışından görev alabilecek eğiticileri belirlemek.
 • Memur Akademisi eğitimlerinin Memur Akademisi Yönergesinde belirtilen dönemde başlamasını, eğitim takviminin resmi yazı, web vb. yöntemlerle duyurulmasını sağlamak.
 • Memur Akademisi (Modül 1) eğitimlerinin değerlendirilmesi kapsamında geri bildirimlerin alınması ve eğitim programlarının değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.
 • Memur Akademisi (Modül 1) eğitimlerine katılım sonuçlarının birimler düzeyinde istatistiklerinin tutulması, analiz edilmesi ve birim yöneticileri ile paylaşılmasını temin edip Genel Sekreterlik Makamına sunmak
 • Memur akademisi Yönergesi kapsamında eğitim programlarına katılanlar için katılım ve başarı belgelerinin hazırlanmasını ve katılımcılara ulaşmasını sağlamak.
 • Her eğitim dönemi sonunda hizmet içi eğitim çalışmaları ile ilgili olarak kapsamlı bir rapor hazırlamak ve bu raporu Genel Sekreterlik Makamına sunmak.
 • Aday memurların Temel Eğitim programının hazırlanması, sınav süreçlerinin planlanması ve gerekli duyuruların yapılması hizmetleri yürütmek.
 • Memur Akademisi Yönergesinin revize ihtiyacının revize ihtiyacının tespit edilip, Genel Sekreterlik Makamına sunmak.
 • Eğitimlerde görev alan eğitmenlere Rektör imzalı teşekkür belgesi vermek için liste oluşturmak takdim için gerekli hazırlıkları yapmak
 • Memur Akademisi kapsamında yeni eğitim modülü (Modül 2) analiz çalışması yapmak, eğitim sonunda ölçme ve değerlendirmeler yaparak katılanların başarılarını değerlendirmek.
 • İdari personelin mesleki gelişiminin desteklenmesi, yetenek havuzunun oluşturulması ve yöneticilik yetkinliklerinin artırılması amacıyla genel idari hizmetler ve teknik hizmetler sınıfındaki personele yönelik olarak eğitim planlamasının yapılması ve yürütülmesini sağlamak (Modül 2)

Personel:

ADI SOYADI

UNVANI

TELEFON

MAİL

Öğr. Gör. Mustafa TONYALI

Öğretim Görevlisi (Şube Müdürü V.)

0(462) 377 44 78

mtonyali@ktu.edu.tr

Öğr. Gör. Abdulsamet ÜÇÜNCÜ Öğretim Görevlisi 0 (462) 377 43 77 aucuncu@ktu.edu.tr

Ömür AÇIKLIK

Memur 0(462) 377 44 77 omuraciklik@ktu.edu.tr

Merve AYKUT

Sözleşmeli Memur 0(462) 377 44 77 merveaykut@ktu.edu.tr

Evrak Servisi

        Görevleri:

 • Başkanlığımıza gelen ve giden tüm evrakların  ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlar.
 • Evrak ayrımı yapılır ilgili bürolara online dağıtımı sağlanır.
 • İmzadan çıkan evrakların ilgili birimlere iç-dış zimmet ve de posta yolu kullanılarak dağılımını sağlamak.

Personel:

ADI SOYADI

ÜNVANI

TELEFON

MAİL

Aynur NATİR

Sürekli İşçi

0(462) 377 31 08

aynurnatir@ktu.edu.tr

Osman BİRYAN

Bilgisayar İşletmeni 0(462) 377 31 08 osman.biryan@ktu.edu.tr

Arşiv Servisi

        Görevleri:

 • İşlemleri bitmiş ve imzadan çıkmış evrakların kişilerin özlük dosyasına sıralı bir şekilde ulaşmasını sağlamak.
   

Personel:

ADI SOYADI

ÜNVANI

TELEFON

MAİL

Temel Yaşar YESİR

Bilgisayar İşletmeni

0(462) 377 33 10

tyasar@ktu.edu.tr

Mahmut MUTLU

Bilgisayar İşletmeni

0(462) 377 33 10

mahmutm@ktu.edu.tr

Yener Can TUNÇ

Memur

0(462) 377 33 10

yenercan@ktu.edu.tr

Cengiz ÖZSOY

Bilgisayar İşletmeni 0(462) 377 33 10 cozsoy@ktu.edu.tr