lisansüstü tezler

Yüksek Lisans Tezleri

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezleri

  Tez No Yazar Yıl Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Tez Türü  Konu
15 813934 ONURAN SEYHAN 2023 Bir kimyasal tankerin tahliye operasyonlarının bulanık mantık yöntemiyle risk analizi
Risk analysis of a chemical tanker's discharge operations using fuzzy logic method
Yüksek Lisans Deniz Bilimleri = Marine Science
27 815044 FEVZİ YILMAZTÜRK 2023 Sürmene tersanelerindeki iş kazalarının bayes ağıyla incelenmesi
Occupational accidents at sürmene shipyards bayesian network examination
Yüksek Lisans Deniz Bilimleri = Marine Science
28 835692 ŞEVKİ KUTAY 2023 Gemi buhar kazanlı ısıtma sisteminde arıza risk değerlendirmesi
Evaluation of failure risk in ship boiler heating system
Yüksek Lisans Denizcilik = Marine ; Gemi Mühendisliği = Marine Engineering
29 799092 OSMAN OSMANOV 2023 Katamaran teknelerde tünel kıç formu uygulamasının hidrodinamik analizi
Hydrodynamic analysis of tunnel stern form application in catamaran vessels
Yüksek Lisans Gemi Mühendisliği = Marine Engineering
30 791294 KÖKSAL ÇOLAK 2023 Gemi ana makine ön ısıtmasında dizel jeneratör egzoz gazları kullanımının enerji tasarrufuna etkisinin termodinamik analizi
Thermodynamic analysis of the effect of using diesel generator exhaust gases on energy saving in ship main engine preheating
Yüksek Lisans Denizcilik = Marine
14 726020 OSMAN YANIK 2022 Gemilerin liman operasyonları için kıyıdan enerji temin sisteminin tasarımı ve uygulaması: Trabzon limanı örneği
Design and application of cold-ironing system for port operations of ships: The case of Trabzon port
Yüksek Lisans Gemi Mühendisliği = Marine Engineering
3 636145 SİS ÖZGÜN YAMAK 2020 Kanal İstanbul projesinin Türk boğazları gemi trafik sistemine olası etkilerinin simülasyon tekniği aracılığıyla analizi
Analysis of the possible effects of Canal Istanbul project on the Turkish straits ship traffic system through simulation technique
Yüksek Lisans Denizcilik = Marine ; Gemi Mühendisliği = Marine Engineering
12 639447 CİHAN NACAK 2020 Gemi rotasına bağlı olarak gemideki soğutma sisteminin performansının enerji, ekserji, ileri ekserji ve eksergoekonomi yöntemleri kullanılarak belirlenmesi
Depending on the ship route, determination of the performanceof the ship cooling system by using energy, exergy, advancedexergy and exergy economy methods
Yüksek Lisans Gemi Mühendisliği = Marine Engineering ; Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering
17 555134 ABDULLAH TÜRK 2019 Tersane kuruluş yeri seçimi ve yerleşiminin genetik algoritma tabanlı olarak yapılması
Shipyard location selection and layout based on genetic algorithm
Yüksek Lisans Gemi Mühendisliği = Marine Engineering
26 557765 ERHAN BAKIŞKAN 2019 CPM-PERT proje yönetim tekniklerinin Karadeniz tipi balıkçı gemileri inşa sürecine uygulanması
Implementation of CPM-PERT project management techniques on theconstruction process of Black Sea type fissing vessels
Yüksek Lisans Gemi Mühendisliği = Marine Engineering
2 521540 ATİLLA BAYTEMÜR 2018 Karadeniz tipi balıkçı gemilerinin ağırlık dağılımının stabilite ve gemi hareketleri üzerine etkisi
The effect of weight distribution on stability and ship motions of Black Sea type fishing vessels
Yüksek Lisans Gemi Mühendisliği = Marine Engineering
9 482547 YUSUF GENÇ 2017 Gemilerde deneme seyir testleri ve seyir süresinin optimizasyonu
Sea trial tests on ships and optimization of cruise period
Yüksek Lisans Gemi Mühendisliği = Marine Engineering
10 492439 BEDİR ÜNVER 2017 Gemi dizel makinelerinde yapılan bakım onarım çalışmalarına yönelik bulanık mantık temelli risk değerlendirmesi
Fuzzy logic based risk assessment for maintenance and repair works in marine diesel engines
Yüksek Lisans Gemi Mühendisliği = Marine Engineering
18 482569 FATİH ALVER 2017 Samsun Limanı'ndaki gemi trafiği kaynaklı egzoz emisyonlarının envanterinin çıkarılması
Taking the inventory of exhaust emissions resulting from the ship traffic at the Port of Samsun
Yüksek Lisans Denizcilik = Marine ; Gemi Mühendisliği = Marine Engineering
19 492426 MEHMET ZEKİ ŞENER 2017 Araştırma gemisinde pervane, dümen ve tekne formu etkileşiminin hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile analizi
Analysis of hull-propeller-rudder interaction of a research ship by using computational fluid dynamics
Yüksek Lisans Gemi Mühendisliği = Marine Engineering
23 461850 HASAN İSLAM ÇOPUROĞLU 2017 Silindirik rotorlar ile gemi sevki ve geminin yalpa hareketi analizi
Ship propulsion with cylindrical rotors and roll motion analysis
Yüksek Lisans Gemi Mühendisliği = Marine Engineering
7 430371 DURSUN SARAL 2016 Yumrubaşın balıkçı gemilerinin direncine olan etkisinin sistematik olarak incelenmesi
A systematic investigation of the effects of various bulbous bows on resistance of fishing boats
Yüksek Lisans Gemi Mühendisliği = Marine Engineering
8 430355 ENES FATİH PEHLİVAN 2016 Stokastik reaktör model yaklaşımı ile biyodizel pilot yakıtlı doğalgaz motoru simülasyonu
Biodiesel pilot fueled natural gas engine simulation using stochastic reactor model
Yüksek Lisans Gemi Mühendisliği = Marine Engineering ; Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering
11 430373 SELAHATTİN ALP ERKURTULMUŞ 2016 Çok noktalı bağlamalı sistemler ile bağlı yüzer, üretim, depolama ve nakil amaçlı açık deniz yapılarının (FPSO) dinamik analizi
Dynamic analysy of floating, production, storage and offloading units(FPSOs) with coupled mooring lines and risers
Yüksek Lisans Gemi Mühendisliği = Marine Engineering
20 430356 SAMET GÜRGEN 2016 Alternatif yakıt karışımları kullanılan bir dizel motorunda çevrimsel farkların yapay sinir ağları ile modellenmesi
Modeling of cyclic variability using artificial neural network in a diesel engine fueled with alternative fuel blends
Yüksek Lisans Gemi Mühendisliği = Marine Engineering ; Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering
25 446411 AKBAR FAKHERNIA 2016 API 618 proses gaz kompresörü arızalarının Hata Ağacı Yöntemi ile incelenmesi
Investigation of API 618 process gas compressor failures with Fault Tree Analysis
Yüksek Lisans Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering ; Gemi Mühendisliği = Marine Engineering ; Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering
1 397308 SERDAR KARACA 2015 Turboşarjlı bir gemi dizel motoruna farklı pervane kanat açılarına bağlı olarak enerji ve ekserji analizinin uygulanması
Application of energy and exergy analysis due to different angles of propeller blades to a turbocharged diesel engine vessel
Yüksek Lisans Gemi Mühendisliği = Marine Engineering
16 346788 MUSTAFA KAFALI 2014 Gemi inşa sanayinde bulanık karar verme uygulamaları
Fuzzy decision making applications in shipbuilding industry
Yüksek Lisans Gemi Mühendisliği = Marine Engineering
21 360825 UĞURSAL DEMİR 2014 Polietilen malzemeden kültür balıkçılığı servis teknesi tasarımı
Polyethylene material culture design of fishing boat service
Yüksek Lisans Gemi Mühendisliği = Marine Engineering
24 365220 GENCER YAPRAK 2014 Konteyner gemilerinde yüklemenin stabiliteye etkisi
The influence of loading on container ships
Yüksek Lisans Denizcilik = Marine ; Gemi Mühendisliği = Marine Engineering
5 324609 ORHAN NAZIM AKSU 2013 Turboşarjlı bir dizel motorunda n-bütanol-dizel yakıtı karışımlarının kullanılmasının motor karakteristikleri ve eksoz emisyonları üzerindeki etkilerinin deneysel incelenmesi
Experimental investigation of the effects of using n-butanol-diesel fuel blends on engine performance and exhaust emissions in a turbocharged diesel engine
Yüksek Lisans Gemi Mühendisliği = Marine Engineering ; Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering
13 332124 DENİZ CAN KOLUKISA 2013 Baştan gelen dalgalarda kanatçıkların dalıp çıkma ve baş kıç vurma hareketleri üzerindeki etkilerinin araştırılması
Investigation of the effects of fins on heave and pitch motions in head waves
Yüksek Lisans Denizcilik = Marine ; Gemi Mühendisliği = Marine Engineering
4 309803 DURSUN MURAT SEKBAN 2012 D kesit köpük dolgulu tüp monte edilmiş fiberglass tekne/bot imalatı
The production of fiberglass boat D section filled foam tube was inbuilt
Yüksek Lisans Gemi Mühendisliği = Marine Engineering ; Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology
6 300929 MUSTAFA TUTİ 2012 Dizel motorlarında emme havası içerisine su eklenmesinin motor karakteristikleri ve eksoz emisyonları üzerindeki etkilerinin deneysel incelenmesi
Experimental investigation of the effects of water adding to the intake air on engine performance and exhaust emissions in diesel engines
Yüksek Lisans Gemi Mühendisliği = Marine Engineering
22 276450 ERHAN AKSU 2011 Gemi direncinin hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemiyle hesaplanması
Ship resistance calculation with computational fluid dynamics method
Yüksek Lisans Gemi Mühendisliği = Marine Engineering

Doktora Tezleri

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Doktora Tezleri

No Tez No Yazar Yıl Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Tez Türü  Konu
5 799242 HASAN İSLAM ÇOPUROĞLU 2023 Yalpa omurga geometrisinin sönüm karakteristikleri üzerine etkilerinin deneysel ve sayısal olarak incelenmesi
Experimental and numerical investigation of the effects of bilge keel geometry on damping characteristics
Doktora Gemi Mühendisliği = Marine Engineering
12 791295 DURSUN SARAL 2023 Karadeniz tipi balıkçı gemilerinin form optimizasyonu
Form optimization of the black sea type fishing vessels
Doktora Gemi Mühendisliği = Marine Engineering
4 724753 MUSTAFA TUTİ 2022 Dizel motorlarında emme havasına su eklenmesinin motor performansı, yanma ve eksoz emisyonları üzerindeki etkilerinin deneysel ve sayısal olarak incelenmesi
Experimental and numerical investigation of the effects of adding water to the intake air on engine performance, combustion and exhaust emissions in diesel engines
Doktora Gemi Mühendisliği = Marine Engineering ; Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences
6 747442 ENES FATİH PEHLİVAN 2022 İki zamanlı bir gemi dizel makinesinin hesaplamalı akışkanlar dinamiği temelli ekserji analizi
Exergy analysis based on computational fluid dynamics of a two-stroke marine diesel engine
Doktora Gemi Mühendisliği = Marine Engineering ; Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering
7 772156 SELAHATTİN ALP ERKURTULMUŞ 2022 Yüzer açık deniz rüzgâr türbinleri hareket analizi ve performans üzerinde etkisi
Floating offshore wind turbines motion analysis and its effect on performance
Doktora Gemi Mühendisliği = Marine Engineering
8 672710 UĞURSAL DEMİR 2021 Yüksek hızlı teknelerde gövde kıç kanatlarının hidrodinamik analizi
Hydrodynamic analysis of hull vane in high speed boats
Doktora Gemi Mühendisliği = Marine Engineering
10 675884 SAMET GÜRGEN 2021 Yapay zeka yaklaşımları ile gemi ana makinesinin belirlenmesi ve optimum organik rankine çevrimli atık ısı geri kazanım sisteminin kurulması
Determination of ship main engine and establishment of optimum organic rankine cycle waste heat recovery system with artificial intelligence approaches
Doktora Gemi Mühendisliği = Marine Engineering ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences
1 558842 DENİZ CAN KOLUKISA 2019 İnterpolasyonlu parçacık hidrodinamiği yönteminde yenilikçi sıkıştırılamaz akış yaklaşımları ve uygulamaları
New approaches for incompressibility in smoothed particle hydrodynamics method and their applications
Doktora Gemi Mühendisliği = Marine Engineering
11 558723 SÜLEYMAN KÖSE 2019 Trabzon Limanı emisyon haritalarının oluşturulması ve çevreye etkisi
Creating emission maps of Trabzon Port and its effect on the environment
Doktora Deniz Bilimleri = Marine Science
3 522287 DURSUN MURAT SEKBAN 2018 Sürtünme karıştırma işleminin bir gemi inşa çeliğinin yapısal ve mekanik özelliklerine olan etkisi ve bu çeliğin sürtünme karıştırma kaynak yöntemi ile birleştirilmesi
Effect of friction stir processing on structural and mechanical properties of a shipbuilding steel and its joining with friction stir welding
Doktora Gemi Mühendisliği = Marine Engineering ; Metalurji Mühendisliği = Metallurgical Engineering
2 461851 ERHAN AKSU 2017 Gemi manevra performansının sistem temelli yaklaşımla belirlenmesi
Determination of ship maneuvering performance with system based approach
Doktora Gemi Mühendisliği = Marine Engineering
9 424428 UMUT YILDIRIM 2016 Deniz kazalarının İnsan Faktörleri Analiz ve Sınıflandırma Sistemi (HFACS) ile incelenmesi
Investigation of maritime accidents with Human Factors Analysis and Classification System (HFACS)
Doktora Denizcilik = Marine