duyurular

13

Temmuz

Avrupa'da İş İmkanları

Bölüm

Kıymetli öğrencilerimiz Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilme fırsatı yaratabilmek amacıyla Ekspats Türkiye şirketi ile gerçekleştirdiğimiz anlaşma ile 13 Temmuz Perşembe günü saat 20:00'da 3. sınıf- 4. sınıf ve mezun öğrencilerimiz ile bir buluşma gerçekleştireceğiz. 
Bu toplantıda KTÜ öğrencilerinin sisteme entegrasyonu ve sistemin kullanılması konusunda eğitim verilecektir. Katılım sağlamanızı rica ederiz.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDY4MDYzYzItNGUxNC00YmNkLWEyMTEtNzUxNDgxZWY3ZWY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%22607be921-bb2c-4ce5-b8a6-9db797465cdd%22%7d