kurul

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve iki müdür yardımcısı ile Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Merkez yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda bir kez üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

KTÜ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM KURULU

Doç. Dr. Muhammet BERİGEL (Merkez Müdürü)
Dr. Öğr. Üyesi Bilgen AKMERMER (Müdür Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Akın DOĞANAY (Müdür Yardımcısı)
Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ (Üye)
Prof. Dr. Cemil RAKICI (Üye)
Prof. Dr. Tülay İLHAN NAS (Üye)
Prof. Dr. Ersan KALAY (Üye)