kontrol ortamı standartları

 

1.Kontrol Ortamı Standartları
     Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
     Standart: 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
        2.1. İdari Görev dağılımı
         2.2. Organizasyon Yapısı
        2.3. Görev Yetki ve Sorumluluklar
        2.4. Hassas Görevler
     Standart: 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı 
     Standart: 4. Yetki Devri
2.Risk Değerlendirme Standartları
     Standart: 5. Planlama ve Programlama
           5.1. Amaç Hedefler
        5.2. Performans Göstergeleri
     Standart: 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
        6.1. Risklerin Belirlenmesi
 
3.Kontrol Faaliyetleri Standartları
     Standart: 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
     Standart: 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
         8.1. Kurum İçi Eğitim Programı Talebi İş Akış Şeması 
        8.2. Kurum Dışı Eğitim Programı Talebi İş Akış Şeması 
        8.3. Birim Evrak İşlemleri İş Akış Şeması 
        8.4. Satın Alma İşlemleri İş Akış Şeması 
        8.5. Ek Ödeme İş Akış Şeması 
           8.6. Taşınır Mal ve Malzeme Alımı İş Akış Şeması 
         8.7. Geçici Görev Yolluğu Talebi ve Yolluk Ödeme İş Akış Şeması
         8.8. Web İşlemleri İş Akış Şeması
           8.9. Vekil Personel Listesi
     Standart: 9. Görevler Ayrılığı
     Standart: 10. Hiyerarşik Kontroller
     Standart: 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
         11.1. Süreli Yazılar Takip Çizelgesi 
     Standart: 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
 
4.Bilgi ve İletişim Standartları
      Standart: 13. Bilgi ve İletişim
     Standart: 14. Raporlama
     Standart: 15. Kayıt ve Dosyalama
     Standart: 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
 
5.İzleme Standartları
    Standart: 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi  
     Standart: 18. İç Denetim