yönetmelik

T.C. 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

GENEL SEKRETERLİK

 

KODU: KTÜ.YNT.23

TARİH: 15.12.2019

RESMİ GAZETE NO: 30979

 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HEYELAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3– (1) Bu Yönetmelik, 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Değişik: RG-11.12.2022-32040) Çalışma grupları: Merkezin çalışma gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

 

Merkezin amacı ve etkinlik alanları

MADDE 5– (1) (Değişik: RG-11.12.2022-32040) Merkezin amacı; ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının iş birliği çerçevesinde doğa kaynaklı afetler (heyelan, sel, taşkın, çığ, kaya düşmesi ve benzeri) ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel temele dayalı araştırma ve uygulamalar yapmak, kamu kurumları, belediyeler ve özel kuruluşlardan gelen iş birliği tekliflerini koordine etmek, bu konuda kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmaktır.

(2) Merkezin, Üniversite bünyesinde fakülte ve enstitüler ile Üniversite dışındaki ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca işbirliği içindeki etkinlik alanları şunlardır:

a) (Değişik: RG-11.12.2022-32040)  Başta kütle hareketleri olmak üzere doğa kaynaklı afetler konusuna yönelik bilimsel ve teknik araştırma çalışmalarında bulunmak.

b) (Değişik: RG-11.12.2022-32040) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında olmak üzere doğa kaynaklı afetler konusunda, yurt içi ve yurt dışında bulunan organizasyonlarla iş birliği yapmak.

c) Üniversite ve diğer kuruluşlar için bilgi merkezi oluşturmak.

ç) Doğal ve yapılı çevreye ilişkin planlama ve tasarım süreçlerini yönetmek, ilgili konularda disiplinler arası araştırma ve uygulama projeleri yapmak.

d) Yerli ve yabancı kamu ve özel kuruluşların araştırma, inceleme, bilimsel görüş, iş değerlendirme ve organizasyonu, bilirkişi hizmetleri, çeşitli plan, proje ve benzeri taleplerini karşılamak.

e) Uygulama ve araştırmalar için gerekli görülen araç, gereç, makine ve teçhizatı yurt içi veya yurt dışından kiralamak/satın almak.

f) Kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak.

g) Araştırma ve uygulama sonuçlarının eğitim ortamına geri beslemesini sağlayarak, bu ortamının zenginleşmesine katkıda bulunmak, disiplinler arası eğitim olanaklarını geliştirerek lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretime katkıda bulunmak.

ğ) Konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlara üye olmak.

h) Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışında araştırma ve inceleme yapmalarına yardımcı olmak, yapılan çalışmaları ödüllendirmek ve ödüllü yarışmalar düzenlemek.

ı) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi vb. yayımlarda bulunmak.

i) Araştırma, bilimsel yayın ve sanayi kuruluşları ile ortak olarak gerçekleştirilecek araştırma-geliştirme (AR-GE) projelerinin yürütülmesi için gerekli protokolleri hazırlamak ve bu protokollerin yürütülmesini denetlemek.

j) Sürdürülebilir ve eleştirel bir çevre bilinci oluşturulmasına katkı sağlamak, ilgili konularda toplumsal duyarlılığın oluşmasına destek olmak.

k) Merkezin görev tanım ve kapsamına uygun, Rektör veya Yetkili kurullarca verilecek çalışmaları yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları

MADDE 6– (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

 

Müdür

MADDE 7– (1) Müdür; Üniversitenin konuyla ilgili öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) (Değişik: RG-11.12.2022-32040) Müdürün önerisi ile en az doktora derecesine sahip Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendisine verdiği görevleri yaparlar. Müdürün görevi sona erdiği zaman, yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır.

 

Müdürün görevleri

MADDE 8– (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak.

ç) Merkezde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek, denetlemek.

d) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak.

e) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

f) Merkezin yıllık etkinlik raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Rektörün onayına sunmak.

 

Yönetim Kurulu

MADDE 9– (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür (Değişik ibare: RG-11.12.2022-32040) yardımcıları dâhil (Değişik ibare: RG-11.12.2022-32040) doğal afetler sorunları alanında çalışma ve uygulamalarda bulunmuş öğretim üyeleri arasından, en az biri Üniversite dışından olmak üzere Rektör tarafından görevlendirilen en fazla dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az (Değişik ibare: RG-11.12.2022-32040) dört kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10– (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezde kurulacak (Değişik ibare: RG-11.12.2022-32040) çalışma gruplarını ve Danışma Kurulunu oluşturmak.

c) Merkez çalışmalarıyla ilgili araştırma, inceleme, derleme ve yayın konularındaki proje ve istemleri değerlendirmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği içinde, amaç ve görevlerine uygun proje, analiz ve inceleme yapmak.

d) Merkezin yıllık etkinlik raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

 

Danışma Kurulu

MADDE 11– (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu alanlarda ve konularda öneri ve görüş almak amacıyla oluşturulur. Merkezin faaliyetleri konusunda birikimi olan öğretim üyeleri ve emekli öğretim üyeleri; kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri; diğer üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin temsilcileri; alanında başarılı özel sektör kuruluşlarının temsilcileri arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilir ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, çevre, bölge ve kır/kent ölçeğinde çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla 25 üyeden oluşur. Müdürün gerekli gördüğü hallerde ve en az yılda bir kez olmak üzere toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

 

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12– (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Çalışma grubu

MADDE 13- (Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-11.12.2022-32040) (1) Merkezde çalışma grupları, Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulunun kararı ile oluşturulabilir. Çalışma grupları, Üniversite akademik personeli ile talep etmeleri halinde diğer üniversite ve kuruluşlarda görev yapanlardan oluşur. Müdür, çalışma gruplarının doğal üyesidir. Bu grupların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

Personel ihtiyacı

MADDE 14– (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

 

Araç ihtiyacı

MADDE 15– (1) Merkezin araç ihtiyacı, ihtiyaç halinde Rektörlük tarafından arazi koşullarında kullanılabilecek araçlar vasıtasıyla karşılanır.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16– (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 17– (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 18– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.