yetki, görev ve sorumluluklar

Yetki ve Görev

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesinde bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisi olarak belirlenmiştir. Bu hüküm uyarınca bütçe sınıflandırması harcama yetkilisini belirleyen temel unsur olmaktadır. Buna göre, kurumsal sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyinde yer alan birimler bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimleri, bu birimlerin en üst yöneticileri de harcama yetkilileridir. Bu çerçevede Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin harcama yetkilisi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörüdür.

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 58. maddesine dayanılarak çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik uyarınca; Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumludur.

Sorumluluklar

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin işlemlerini bütçe ilke ve esaslarına, kanun tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından genel hükümlere göre idari sorumluluğu bulunmaktadır. Ayrıca belirtilen hizmetlerin bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmeliklere ve diğer mevzuata uygun olmasından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca, Harcama yetkilisinin mali sorumluluğu bulunmaktadır.