BAP12-doktora sonrası araştırma projesi

Tanım ve kapsam

Bu projeler KTÜ öğretim üyelerinin yüksek katma değerli çıktılar elde edilmesi potansiyeli bulunan ve yüksek nitelikli araştırmacılar çalıştırmaya ihtiyaç duydukları bilimsel araştırma projeleridir. Projenin bir diğer amacı doktora sonrası araştırmacıların KTÜ?deki tam zamanlı öğretim üyeleri danışmanlığında kariyer gelişimlerini desteklemeyi ve nitelikli insan kaynağı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda çalıştırılabilecek doktora sonrası araştırmacı sayısı mevzuat gereğince kurumun dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının %5?i ile sınırlıdır.

Başvuru koşulları

Proje Yürütücüsüne Yönelik Koşullar

1. Proje yürütücüsünün doktora (veya uzmanlık) unvanı aldıktan sonra alanında en az beş yıl akademik deneyime sahip olması ve Öğretim Üyesi kadrosunda görev yapıyor olması zorunludur.

2. Proje yürütücüsünün son beş yılda SCI-E, SSCI veya AHCI indekslerinde taranan dergilerde tam metin özgün makale türünde yayınlanmış en az beş adet yayını bulunmalı ve bu yayınlardan en az ikisi WOS dergi sınıflamasına göre Q1 veya Q2 kategorisindeki dergilerde yayımlanmış olmalıdır.

3. TÜBİTAK, AB ve benzeri organizasyonlarca fonlanmış bir kurum dışı destekli araştırma projesinde yürütücü olarak görev yapmış/yapmakta olan öğretim elemanları için yürüttükleri projenin niteliği ve kapsamının BAP Komisyonu tarafından uygun görülmesi halinde yayınlardan en az ikisinin Q1 veya Q2 kategorisindeki dergilerde gerçekleştirilmiş olması koşulu aranmaz.

4. Proje yürütücüsü son 10 yıl içerisinde almış olduğu BAP proje desteklerinden ürettiği yayınları AVESIS sistemine işlemiş ve çıktılarını aynı sistemine yüklemiş olması gerekir.

5. Herhangi bir kurum tarafından desteklenen projeler BAP birimine sunulamaz.

6. Aynı anda sadece bir projede yürütücü olunabilir.

 

Doktora Sonrası Araştırmacı Adayına Yönelik Koşullar

1. T.C. kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen kimliğe sahip olmak

2. Doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık veya eşdeğer eğitimini tamamladıktan sonraki ilk beş yıl içerisinde bulunmak,

3. Yurtiçinden veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından eşdeğerliği kabul edilen yurtdışından bir üniversiteden doktora, sanatta yeterlilik veya uzmanlık derecesi almış olmak,

4. SCI-E, SSCI veya AHCI indekslerinde taranan dergilerde yayınlanmış en az iki adet tam metin özgün makalesi bulunmak (Bu yayınlarda birinci, ikinci veya sorumlu yazar olmak)

5. Kamu Kurumu veya özel kuruluşlardan maaş veya burs almıyor olmak.

Proje yürütücüsü ve proje ekibi

Projelerde yer alan yürütücü ve araştırmacıların tamamı proje ekibini oluşturur. Proje yürütücüsünün Öğretim Üyesi kadrosunda görev yapıyor olması zorunludur. Sadece KTÜ mensupları proje yürütücüsü olabilir.

Üniversitemiz mensubu 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu?na tabi akademik personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?na tabi tüm personel, üniversitemizde eğitimlerini sürdüren lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile üniversitemiz mensubu olmayan kurum dışı ulusal veya uluslararası tüm bilim insanları araştırmacı olarak görev alabilirler. Projelerde çalışacak olan araştırmacıların belirlenmesi tamamen yürütücünün sorumluluğu ve inisiyatifindedir.

Bu projede sözleşmeli personel çalıştırılmaz. Ancak doktora sonrası araştırmacı sözleşmeli personel niteliğindedir. 

Görev alınabilecek proje sayısı

Öğretim üyeleri eş zamanlı olarak yalnızca bir projede yürütücü olabilir ve aynı projede bir doktora sonrası araştırmacı çalıştırılabilir.

Proje süresi

Proje süresi (ek süre ile birlikte) en fazla 12 ay olabilir. Proje yürütücüsünün sözleşme süresi bitiminin en az iki ay öncesinden gerekçeli talebi üzerine, Komisyon kararı ile altı aya kadar ek süre verilebilir. Proje işleyişinin yasal süreler içinde tamamlanmasını engelleyecek şekilde ortaya çıkan, proje yürütücüsünün veya araştırmacıların hastalığı, doğal afet, materyal temininde sıkıntı yaşanması ve benzeri gibi komisyonca uygun görülecek mazeretler sonucunda proje yürütücüsünün başvurusu ve komisyon kararı doğrultusunda proje askıya alınabilir.

Proje destek tutarları

1. Proje destek tutarı 80.000 TL ile sınırlıdır.

2. Doktora sonrası araştırmacılara ödenebilecek aylık brüt tutar 15.000 TL ile sınırlıdır.

3. Doktora sonrası araştırmacıya yönelik ücretler, projenin yürütülebilmesi için zorunlu olan diğer giderlere yönelik bütçeye ayrıca eklenir.

4. BAP12 projelerine ek bütçe verilmez. Ancak projenin sunulduğu tarihten sonra meydana gelecek yüksek döviz kuru artışlarından dolayı ek bütçe talep edilebilir. Yapılacak gerekçeli ek bütçe taleplerinde bu kur artışları belgelendirilmelidir.

5. Kırtasiye ve baskı alımı giderleri için sağlanabilecek destek tutarı en fazla 3.000 TL’dir. Kırtasiye kaleminden sadece toner ve kağıt alınabilir

6. Kongre/sempozyum desteği, katılım ücreti dahil için 5.000 TL’dir. Kongre desteği, Web of Science Science veya Scopus veri tabanları tarafından indekslenen veya en az 5. si düzenlenen ulusal/uluslararası hakemli konferans/ sempozyumlarda sözlü olarak sunulması kabul edilmiş olan bildiriler için geçerlidir. Destek yürütülen projeler ile ilgili olmalıdır.

7. Kongre/sempozyum desteği gerekli durumlarda arazi/saha çalışmaları için kullanılabilir.

Başvuru takvimi ve süresi

Proje başvuruları, herhangi bir takvime bağlı kalmaksızın internet üzerinden proje otomasyon sistemi (KTÜ, BAPSİS; http://apsis.ktu.edu.tr/Default2.aspx) kullanılarak yapılır. Proje başvurusu yapmak için, proje yürütücülerinin ve proje ekibinde yer alan öğretim elemanlarının, Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemindeki (AVES; http://aves.ktu.edu.tr/) bilgilerini güncellemiş olmaları ve daha önce almış oldukları proje desteklerinden yaptıkları yayınları AVES sistemine işlemiş olmaları şarttır. Üniversitemiz öğretim elemanlarının, BAP Proje Otomasyon Sistemi kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Akademik Veri Yönetim Sistemi için kullanılan bilgilerle aynıdır. Kullanıcı bilgilerini bilmeyen öğretim elemanları, öncelikle personel otomasyon sistemindeki kadro ve akademik unvanlarının yanı sıra, telefon, aktif kullandıkları kurumsal (@ktu.edu.tr uzantılı) e-posta adresi bilgilerinin tam ve güncel olduğunu teyit etmeleri gerekmektedir. Kurumsal e-posta adres ve şifre bilgisi sorunları için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı?na başvurulabilir. BAP otomasyonu üzerinde, proje yürütücülerinin görev aldıkları projelerdeki gelişme raporu ve sonuç rapor taahhütlerini yerine getirmeleri şarttır. Bu görevlerini zamanında yerine getirmeyen öğretim elemanları, görevlerini yerine getirinceye kadar yeni bir proje başvurusu veya mevcut projeleri ile ilgili talepleri otomasyon tarafından durdurulur.

Proje başvurusu için gerekli belgeler

Yürütücülerin aşağıdaki belgeleri proje başvurusu sırasında otomasyona yüklemesi zorunludur;

1. Proje Başvuru Formu: BAPSİS otomasyon sisteminde (Araştırmacı sayfasından) ?Gerekli Belgeler? sekmesinden temin edilecek formlar doldurularak proje yürütücüsü tarafından imzalanmış olmalıdır.

2. Kurum Dışı Projenin Devam Ettiğini/Tamamlandığını Gösteren Belge: TÜBİTAK 1001, 1003, 1005,1007,1505, 3001, 3501 ve eşdeğer projeler ile COST, Uluslararası İkili İş birliği, AB Çerçeve Programı veya uluslararası diğer fonlarca desteklenen projenin başarılı bir şekilde tamamlandığını veya devam ettiğini gösteren belge (proje yöneticisine ait)

3. Doktora Sonrası Araştırmacı Makale Beyan Belgesi: Araştırmacıya ait SCI-E, SSCI veya AHCI indekslerinde taranan dergilerde yayınlanmış en az iki adet tam metin özgün makaleye ait kapak sayfası

4. Doktora Sonrası Araştırmacıya Ait Belge: Araştırmacının doktora, sanatta yeterlik, tıpta/eczacılıkta/diş hekimliğinde uzmanlık veya eşdeğer eğitimini tamamladığına ait tasdikli belge veya yurtiçinden veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından eşdeğerliği kabul edilen yurtdışından bir üniversiteden doktora, sanatta yeterlilik veya uzmanlık derecesi aldığına ait tasdikli belge

5. Etik Kurul İzin Belgesi: Yapılacak başvurularda, çalışma gereğince etik kurul izin belgelerinin alınması gerekiyor ise önceden bunun temin edilmesi gerekmektedir.

6. Proforma Fatura veya Teklif Mektupları: Projenin başvuru aşamasında, satın alınması planlanan cihaz ve sarf malzemelerin proforma faturalarının/fiyat tekliflerinin alınmış olması gerekir. Başvuru sırasında, bu proformaların proje otomasyon sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Belgelerin ?Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi?ne hitaben düzenlenmiş ve firma tarafından kaşelenmiş, imzalanmış olması gerekmektedir.

7. Teknik Şartname: Proje başvurusunda satın alınma işlemi yapılacak olan alet, cihaz, sarf malzemeleri ve hizmet alımı için alınacak alet, cihaz, malzeme ve hizmetin vasıflarını detaylandırılmış olarak ortaya koyan teknik şartnamelerin hazırlanıp (Şartnameler bir markaya göre hazırlanamaz) sisteme yüklenmiş olması gerekmektedir. Seyahat dışındaki tüm harcama kalemleri için teknik şartname bulunması zorunludur.

Proje önerisi değerlendirme süreci

Proje önerileri için değerlendirme süreçlerinde aşağıda maddeler halinde sıralanmış adımlar izlenmektedir;

a) Proje önerileri, gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığının incelenmesi amacıyla proje ofisi tarafından ön değerlendirmeye alınır.

b) Ön değerlendirmeden geçen projeler Koordinatöre gönderilir.

c) BAP Koordinatörü tarafından projenin araştırma alanı dikkate alınarak komisyon üyelerine değerlendirilmek üzere gönderilen BAP12 projeleri, ilgili komisyon üyesi tarafından incelenir.

ç) Komisyon üyesi proje önerisini kendisi değerlendirilebilir veya gerek gördüğünde hakem ataması da yapabilir (Proje önerisinin gönderildiği hakemlerin akademik unvanları, proje yürütücüsüne eşdeğer veya daha yüksek olmalıdır).

d) Komisyon üyesinin proje önerisinde eksiklik tespit etmesi halinde gerekçesini yazmak şartıyla proje yürütücünden düzeltme (revizyon) isteyebilir. Bir ay içerisinde revizyonu yapılmayan proje önerileri iptal edilir.

e) Değerlendirmesi tamamlanan proje önerileri komisyon gündemine gönderilir. Komisyon toplantısında ilgili komisyon üyesi proje önerisi hakkında görüşlerini veya hakem görüşlerini ifade ettikten sonra, komisyon başkanı tarafından söz konusu proje önerisi her yönüyle tartışmaya açılır. Komisyon, ileri sürülen görüşler doğrultusunda başvurunun desteklenmesine, düzeltilmesine ya da reddedilmesine karar verir. Komisyon, proje başvurusunda önerilen bütçeyi azaltabilir, arttırabilir, önerideki talepleri kısmen veya tamamen iptal edebilir ve/veya projenin süresinin, türünün, adının değiştirilmesini talep edebilir. Komisyon, projelerin değerlendirilmesi aşamasında gerekli gördüğü durumlarda proje ekibi ile panel düzenleyebilir.

Proje harcama kalemleri

Başvuru aşamasında, projelerin bütçeleri, destek koşullarında belirlenmiş olan üst limitlerin üzerinde olamaz. Otomasyon sistemi üst limiti geçen durumlarda başvurunun tamamlanmasına izin vermez.

BAP Birimi tarafından desteklenecek olan projelerde bulunabilecek olan harcama kalemleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Laboratuvar sarf malzemesi ve özel malzeme (ilaç alımları hariç) alımı giderleri

b) Laboratuvar cihazları alımı giderleri

c) Hizmet alımı giderleri (Analiz, anketör gibi)

ç) Kırtasiye ve baskı alımı giderleri için destek tutarı 3.000 TL ile sınırlıdır. Ancak resmi nitelik taşıyan kurum ve kuruluşlar kapsamındaki arşiv, kütüphane ve benzeri organizasyonlardan sağlanacak basılı materyal veya fotokopi gibi giderler için bu sınırlama dikkate alınmaz

d) Canlı hayvan ve yem alımı giderleri

e) Yurtiçi Yolluk giderleri: Arazi/saha çalışmaları için yolluk, gündelik, konaklama ve seyahat amaçlı araç kirası (Şoförler Odasından alınacak rayiç bedel belgesi ile), kongre/sempozyum için yolluk, gündelik, konaklama ve katılım desteğinin verilebilmesi için proje ekibinden bir kişinin ilgili etkinliğe fiili olarak katılımı ve katılım belgesinin BAP Birimine teslim edilmesi zorunludur.

f) Kongre/Sempozyuma katılım desteğinden faydalanabilmek için (1) proje başvurusunda ilgili seyahat bütçesinin onaylanmış olması, (2) katılım tarihinden en az 15 gün önce, talep dilekçesinin ve ekinde katılım daveti, birim yönetim kurulu kararı ve Rektörlük izin onaylarının BAP Birimine teslim edilmesi, (3) katılım belgesinin, seyahat ile ilgili harcama belgelerinin ve geçici görev yolluğu bildiri formu doldurularak BAP Birimine teslim edilmesi zorunludur. Yeni talep edilen kalemler dikkate alınmaz.

g) Yazılım (Üniversitemizce lisanslanmış olan yazılımlar hariç) alımı giderleri.

ğ) Yüksek kapasiteli iş istasyonu

h) Projelerden bilgisayar ve yazıcı satın alımı yapılamaz.

ı) Komisyon tarafından onaylanan makine-teçhizat, sarf malzemesi ve benzeri diğer harcama kalemlerindeki tutarlar yolluk bütçesine aktarılamaz.

i) Yeni talep edilen bütçe kalemleri dikkate alınmaz.

j) Doktora sonrası araştırmacılara ödenebilecek aylık brüt tutar 8.000 tl ile sınırlıdır. Doktora sonrası araştırmacıya yönelik ücretler, projenin yürütülebilmesi için zorunlu olan diğer giderlere yönelik bütçeye ayrıca eklenir.

Desteklenen projeler için gerekli belgeler

Aşağıdaki belgeler projenin Komisyon tarafından onaylanmasından sonra en geç iki ay içerisinde BAP Birimine teslim edilmelidir:

1) Proje Sözleşmesi: BAPSİS otomasyon sisteminden alınacak bilgisayar çıktısının ilgili alanları doldurularak proje yürütücüsü tarafından imzalanmış olmalıdır.

2. Proje Başvuru Formu: BAPSİS otomasyon sisteminde (Araştırmacı sayfasından) ?Gerekli Belgeler? sekmesinden temin edilecek formlar doldurularak proje yürütücüsü tarafından imzalanmış olmalıdır.

Proje gelişme ve sonuç raporları

Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren gelişme (ara) raporları 12 aylık dönemlerde sisteme yüklenmelidir (Gelişme raporlarının sisteme zamanında yüklenmemesi halinde sistem tarafından otomatik olarak satın alma faaliyetleri durdurulur). Sonuç raporu ise protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç üç ay içerisinde formata uygun olarak BAP Birimine sunulmalıdır. Gelişme ve sonuç raporları BAPSİS sistemi üzerinden gönderilir. Gelişme ve sonuç rapor formları, BAPSİS otomasyon sisteminde (Araştırmacı sayfasından) ?Gerekli Belgeler? sekmesinden temin edilir. Sonuç raporunun iç kapak sayfası proje yürütücü tarafından imzalanmış olmalıdır.

Sonuç raporunun iç kapak sayfasından sonra ayrı bir sayfada çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğini belirtilmelidir. Sonuç raporunun özet (Türkçe ve Yabancı dildeki) sayfalarında da çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğine dair bir ibareye yer verilmeli, bu ifadeler aşağıdaki şekilde olmalıdır:

Bu çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje numarası: ???

This work was supported by Office of Scientific Research Projects of Karadeniz Technical University. Project number: ...........

Bu ifadeye yer verilmeyen raporlar, değerlendirmeye alınmaz ve yeniden hazırlanması istenir. Sonuç raporunun ciltli ve imzalı bir nüshası elden BAP Birimine teslim edilmelidir. Sonuç raporu, Komisyonun ilgili üyesi tarafından değerlendirilir veya gerek görüldüğünde incelenmek üzere hakem/hakemlere gönderilir. Projenin başarılı olup olmadığına, Komisyon tarafından karar verilir.

Yayınlarda proje desteklerinin ve adres bilgilerinin gösterimi

BAP tarafından desteklenen projeler kapsamında bilimsel yayın üretilmesi durumunda, üniversitemiz mensubu araştırmacıların Karadeniz Teknik Üniversitesi?ni adres göstermeleri ve BAP desteğini belirtmeleri zorunludur. Projelerden üretilen yayınlarda araştırıcılar adres bilgisini verirken, Üniversitenin adını İngilizce hazırlanan yayınlarda ?Karadeniz Technical University?, Türkçe yayın yapan dergilerde ise ?Karadeniz Teknik Üniversitesi? şeklinde vermelidir.

Çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğini ifade etmek için İngilizce hazırlanmış makalelerde:

This work was supported by Office of Scientific Research Projects of Karadeniz Technical University. Project number: ...........

Türkçe hazırlanmış makalelerde:

Bu çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje numarası: ???

cümleleri kullanılmalıdır.

Proje sonuçlarının yayımlanması

BAP12-Doktora Sonrası Araştırma Proje sonuçlarının yayımlanmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır

1. Desteklenen projelerin sonuçlarının proje sonuçlandıktan sonra en geç üç yıl içinde, UAK tarafından belirtilen alan indeksleri, Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) veya Arts and Humanities Citation Index (AHCI) indeksleri kapsamında yer alan dergilerde tam metin makale olarak yayınlanması beklenir.

2. Sonuçlardan patent alınmış projeler için yayın gerçekleştirilmesi şartı aranmaz.

3. Yeni bir proje gerçekleştirecek veya araştırmacı olarak yeni bir projede görev alacak proje yürütücülerinin süresi içerisinde yürüttükleri projenin yayın koşulunu sağlamış olması zorunludur. Proje yürütücülerinin koşulları sağlamaya yeterli sayı ve nitelikteki yayınlarının basım aşamasında olduğunu belgelemeleri gerekir.

4. Öngörülen süre dolmasına rağmen yayın şartlarını yerine getirmeyen proje yürütücülerine üç yıl süreyle herhangi bir türde yeni bir proje desteği verilmez. Süresi içerisinde yayın yükümlülüklerini yerine getirmeyen proje yürütücülerinin varsa görev aldıkları devam etmekte olan proje faaliyetleri devam ettirilir, ancak ilgili araştırmacılar bu süreçte yeni bir proje başvurusu gerçekleştiremez ve herhangi bir yeni projede araştırmacı olarak görev alamazlar. Bu kapsamda uygulanacak yaptırım süreleri, varsa yürütücü veya araştırmacı olarak görev aldıkları devam etmekte olan projelerin tamamlanması tarihinden itibaren başlatılır.