BAP01 -performansa dayalı temel araştırma projesi

 

Tanım ve Kapsam

KTÜ öğretim üyeleri ile doktora, tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış öğretim elemanlarının; kurum dışı destekli proje sayılarını ve yüksek etkiye sahip uluslararası dergilerdeki makale sayılarını artırmaya yönelik, akademik performanslar (Kurum Dışı Proje, Yayın, vb.) dikkate alınarak tanımlanan yüksek bütçeli araştırma projeleridir.

Başvuru koşulları

1. BAP01 proje desteğine başvurmak için aşağıda belirtilen koşullardan birini sağlamış olmak gerekir:

 

A. Kurum dışı proje (*) koşulu

a. Kurum dışı projesi devam eden proje yürütücüleri proje süresince veya

b. Kurum dışı projesi tamamlanmış proje yürütücüleri (*) proje bitiş tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde başvuru yapabilir.

(*) TÜBİTAK 1001, 1002, 1007, 1005, 1505, 3501 Projeleri, Bakanlık Projeleri, AB Çerçeve veya Uluslararası İkili İş Birliği Araştırma Projeleri ile Kalkınma Ajansı Projeleri ve Eşdeğer Projeler

B. TÜBİTAK proje ?C? notu alma koşulu

TÜBİTAK?a proje önerisi sunup, ?C? notu alan proje (*) yürütücüleri değerlendirme sonucu tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvuru yapabilir.

(*) TÜBİTAK 1001, 1002, 1005, 3501 Projeleri ve COST Projeleri (2515 ve 2519)

C. Son üç yıl içerisinde WOS listesinde Q1, Q2, Q3 ve Q4 sınıfında yer alan dergilerde makale yayınlamış olma koşulu

WOS listesinde bulunan Q1, Q2, Q3 ve Q4 sınıfında yer alan dergilerde KTÜ adresli olmak şartıyla son üç yıl içerisinde makalesi/makaleleri yayınlanan öğretim elemanları söz konusu destekten yararlanabilirler.

 

 

2. Aynı projenin TÜBİTAK?ta ilk başvuruda ?C? notu alması, ikinci başvuruda ise desteklenmesi durumlarında sadece bir aşamada başvuru yapılabilir.

3. Herhangi bir kurum tarafından desteklenen projeler BAP Birimi?ne sunulamaz.

4. Proje yürütücüsünün desteklenen veya değerlendirmede ?C? notu alan birden fazla projesi bulunması (yukarıdaki başvuru koşullarını sağlamak ve farklı projeler olmak şartıyla) durumunda destekler birleştirilerek, ortak bir proje de yazılabilir.

5. Proje yürütücüsünün son 10 yıl içerisinde almış olduğu BAP proje desteklerinden ürettiği yayınları AVES sistemine işlemiş ve çıktılarını aynı sistemine yüklemiş olması gerekir.

Proje yürütücüsü ve proje ekibi

Projelerde yer alan yürütücü ve araştırmacıların tamamı proje ekibini oluşturur. Öğretim elemanlarının projelerde yürütücü olabilmesi için doktora, tıpta/diş hekimliğinde/eczacılıkta uzmanlık, sanatta yeterlik unvanlarını almış olmaları ?Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik? gereğince zorunludur. Sadece KTÜ mensupları proje yürütücüsü olabilir.

Üniversitemiz mensubu 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu?na tabi akademik personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?na tabi tüm personel, üniversitemizde eğitimlerini sürdüren lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile üniversitemiz mensubu olmayan kurum dışı ulusal veya uluslararası tüm bilim insanları araştırmacı olarak görev alabilirler. Projelerde çalışacak olan araştırmacıların belirlenmesi tamamen yürütücünün sorumluluğu ve inisiyatifindedir.

Bu projede bursiyer ve sözleşmeli personel çalıştırılamaz.

Görev alınabilecek proje sayısı

Bu proje türünde yürütücü veya araştırmacı olarak görev alma sayısından bir sınırlama yoktur.

Proje süresi

Proje süresi (ek süre ile) en fazla 36 ay olabilir. Proje yürütücüsünün sözleşme süresi bitiminin en az iki ay öncesinden gerekçeli talebi üzerine, Komisyon kararı ile bir yıla kadar ek süre verilebilir. Süresi 36 ay olan projelere ek süre verilmez. Proje işleyişinin yasal süreler içinde tamamlanmasını engelleyecek şekilde ortaya çıkan, proje yürütücüsünün veya araştırmacıların hastalığı, doğal afet, materyal temininde sıkıntı yaşanması ve benzeri gibi komisyonca uygun görülecek mazeretler sonucunda proje yürütücüsünün başvurusu ve komisyon kararı doğrultusunda proje askıya alınabilir.

Proje destek tutarları

1. Proje destek tutarı aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi desteklenen veya "C" notu alan kurum dışı proje türüne ve AVESIS WOS puanı toplamına göre değişir. Destek verilebilecek kalemler "Harcama Kalemleri" başlığı altında belirtilmiştir. Diğer detaylar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:

2. BAP01 projelerinde piyasa araştırma tutanağı sonuçlarına veya zorunlu nedenlerle ortaya çıkabilecek durumlara göre ek bütçe talebinde bulunulabilir. Proje kapsamında zorunlu nedenlerle ortaya çıkabilecek ek bütçe talepleri BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Ek bütçe miktarı proje bütçesinin en fazla %50'si ile sınırlıdır.

3. Kırtasiye ve baskı alımı giderleri için sağlanabilecek destek tutarı en fazla 3.000 TL'dir. Kırtasiye kaleminden sadece toner ve kağıt alınabilir.

 

 

BAP01 Performansa Dayalı Temel Araştırma Projesi

Asgari Destek Tutarı

AVESIS (WOS) Puan Toplamı (Q1, Q2, Q3 ve Q4 sınıfları)

1) KURUM DIŞI PROJE KOŞULU

a. Kurum dışı projesi devam eden proje yürütücüleri proje süresince veya

b. Kurum dışı projesi tamamlanmış proje yürütücüleri proje bitiş tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde başvuru yapabilir.

TÜBİTAK 1002 ve Bakanlık Projeleri (Tekno-girişim dahil)

70.000 TL

40?AVESIS Puanı>60 ise + 90.000 TL

60?AVESIS Puanı>80 ise + 110.000 TL

80?AVESIS Puanı>100 ise +130.000 TL

100?AVESIS ise +150.000 TL

 

TÜBİTAK 1001, 1007, 1005, 1505, 3501 Projeleri, AB Çerçeve veya Uluslararası İkili İş Birliği Araştırma Projeleri ile Kalkınma Ajansı Projeleri ve Eşdeğer Projeler

140.000 TL

Notlar

  • Başvuru tarihi dahil olmak üzere üç yıl öncesi takvim yılında yayınlanan makaleler dikkate alınır.
  • Destek tutarı üst limiti 290.000 TL'dir.

2. TÜBİTAK proje "C" notu alma koşulu

TÜBİTAK 1002

40.000 TL

40?AVESIS Puanı>60 ise + 90.000 TL

60?AVESIS Puanı>80 ise + 110.000 TL

80?AVESIS Puanı>100 ise +130.000 TL

100?AVESIS ise +150.000 TL

TÜBİTAK 1001, 1005, 3501 Projeleri ve COST Projeleri (2515 ve 2519)

80.000 TL

Notlar

  • TÜBİTAK'a proje önerisi sunup, "C" notu (*) alan proje yürütücüleri değerlendirme sonucu tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvuru yapabilir.
  • Aynı projenin TÜBİTAK'ta ilk başvuruda "C" notu alması, ikinci başvuruda ise desteklenmesi durumlarında sadece bir aşamada başvuru yapılabilir.
  • Proje başvurularında başvuru tarihi dahil olmak üzere üç yıl öncesi takvim yılında yayınlanan makaleler dikkate alınır.
  • Destek tutarı üst limiti 230.000 TL'dir

3. Son üç yıl içerisinde WOS listesinde Q1, Q2, Q3 ve Q4 sınıfında yer alan dergilerde makale yayınlamış olma koşulu

WOS (SCI-E) yayın (Q1, Q2, Q3 ve Q4)

60.000 TL

90.000 TL

110.000 TL

130.000 TL

150.000 TL

20?AVESIS Puanı> 40

40?AVESIS Puanı> 60

60?AVESIS Puanı> 80

80?AVESIS Puanı> 100

100?AVESIS

Notlar

  • Proje başvurularında başvuru tarihi dahil olmak üzere üç yıl öncesi takvim yılında yayınlanan makaleler dikkate alınır.
  • Hesaplamalarda derginin proje başvuru tarihine ait değeri alınır.
  • Destek tutarı üst limiti 150.000 TL'dir.
 

 

4. Kongre/sempozyum desteği, katılım ücreti dahil için 5.000 TL'dir. Kongre/sempozyum desteği; ulusal/uluslararası hakemli konferans/ sempozyumlarda sözlü olarak sunulması kabul edilmiş olan bildiriler için geçerlidir. Sunulacak bildiri veya bildireler, yürütülen proje ile ilgili olmalı ve proje çıktılarına doğrudan katkı sağlamalıdır.

5. Kongre/sempozyum desteği gerekli durumlarda arazi/saha çalışmaları için kullanılabilir.

Başvuru takvimi ve süresi

Proje başvuruları, herhangi bir takvime bağlı kalmaksızın internet üzerinden proje otomasyon sistemi (KTÜ, BAPSİS; https://bapsis.ktu.edu.tr/Default2.aspx) kullanılarak yapılır. Proje başvurusu yapmak için, proje yürütücülerinin ve proje ekibinde yer alan öğretim elemanlarının, Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemindeki (AVES; https://avesis.ktu.edu.tr/) bilgilerini güncellemiş olmaları ve daha önce almış oldukları proje desteklerinden yaptıkları yayınları AVES sistemine işlemiş olmaları şarttır. Üniversitemiz öğretim elemanlarının, BAP Proje Otomasyon Sistemi kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Akademik Veri Yönetim Sistemi için kullanılan bilgilerle aynıdır. Kullanıcı bilgilerini bilmeyen öğretim elemanları, öncelikle personel otomasyon sistemindeki kadro ve akademik unvanlarının yanı sıra, telefon, aktif kullandıkları kurumsal (@ktu.edu.tr uzantılı) e-posta adresi bilgilerinin tam ve güncel olduğunu teyit etmeleri gerekmektedir. Kurumsal e-posta adres ve şifre bilgisi sorunları için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı?na başvurulabilir. BAP otomasyonu üzerinde, proje yürütücülerinin görev aldıkları projelerdeki gelişme raporu ve sonuç rapor taahhütlerini yerine getirmeleri şarttır. Bu görevlerini zamanında yerine getirmeyen öğretim elemanları, görevlerini yerine getirinceye kadar yeni bir proje başvurusu veya mevcut projeleri ile ilgili talepleri otomasyon tarafından durdurulur.

Proje başvurusu için gerekli belgeler

Yürütücülerin aşağıdaki belgeleri proje başvurusu sırasında otomasyona yüklemesi zorunludur;

1. Proje Başvuru Formu: BAPSİS otomasyon sisteminde (Araştırmacı sayfasından) "Gerekli Belgeler" sekmesinden temin edilecek formlar doldurularak proje yürütücüsü tarafından sisteme yüklenmelidir.

2. Kurum Dışı Destek ve benzeri Belgeleri: Kurum dışı projesi desteklenenlerden;

a) Kurum dışı kuruluşlardan alınan projenin desteklendiğini gösteren belge, projenin kurum hissesini içeren bütçe belgesi,

b) TÜBİTAK?a proje önerisi sunup, C notu alanlardan; TÜBİTAK'tan "C" notunun alındığını gösteren belge eklenmelidir.

3. Etik Kurul İzin Belgesi: Yapılacak başvurularda, çalışma gereğince etik kurul izin belgelerinin alınması gerekiyor ise önceden bunun temin edilmesi gerekmektedir.

4. Proforma Fatura veya Teklif Mektupları: Projenin başvuru aşamasında, satın alınması planlanan cihaz ve sarf malzemelerin proforma faturalarının/fiyat tekliflerinin alınmış olması gerekir. Başvuru sırasında, bu proformaların proje otomasyon sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Belgelerin "Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi" ne hitaben düzenlenmiş ve firma tarafından kaşelenmiş, imzalanmış olması gerekmektedir.

5. Teknik Şartname: Proje başvurusunda satın alınma işlemi yapılacak olan alet, cihaz, sarf malzemeleri ve hizmet alımı için alınacak alet, cihaz, malzeme ve hizmetin vasıflarını detaylandırılmış olarak ortaya koyan teknik şartnamelerin hazırlanıp (Şartnameler bir markaya göre hazırlanamaz) sisteme yüklenmiş olması (*.doc formatında) gerekmektedir. Seyahat dışındaki tüm harcama kalemleri için teknik şartname bulunması zorunludur.

6. Taahhütname: Aynı başlık ve içerikli kurum dışı proje ile (önce "C" notu alınması, daha sonra ise desteklenmesi durumu) veya aynı makale ile BAP01'e iki ayrı proje başvurusunun yapılmayacağı konusunda yazılı beyanın sisteme yüklenmesi gerekir. Taahhütname ve beyan formları BAPSİS otomasyon sisteminde (Araştırmacı sayfasından) "Gerekli Belgeler" sekmesinden temin edilir.

Proje önerisi değerlendirme süreci

Proje önerileri için değerlendirme süreçlerinde aşağıda maddeler halinde sıralanmış adımlar izlenmektedir;

a) Proje önerileri, gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığının incelenmesi amacıyla proje ofisi tarafından ön değerlendirmeye alınır.

b) Ön değerlendirmeden geçen projeler Koordinatöre gönderilir.

c) BAP Koordinatörü tarafından projenin araştırma alanı dikkate alınarak komisyon üyelerine değerlendirilmek üzere gönderilen BAP01 projeleri, ilgili komisyon üyesi tarafından incelenir.

ç) Proje önerileri ilgili komisyon üyesi tarafından belirlenecek üniversite içi veya üniversite dışı en az bir hakeme gönderilir (Proje önerisinin gönderildiği hakemlerin akademik unvanları, proje yürütücüsüne eşdeğer veya daha yüksek olmalıdır).

d) Komisyon üyesinin proje önerisinde eksiklik tespit etmesi halinde gerekçesini yazmak şartıyla proje yürütücünden düzeltme (revizyon) isteyebilir. Bir ay içerisinde revizyonu yapılmayan proje önerileri iptal edilir.

e) Hakem ve komisyon üyesi değerlendirmesi tamamlanan proje önerileri komisyon gündemine gönderilir. Komisyon toplantısında ilgili komisyon üyesi proje önerisi hakkında görüşlerini veya hakem görüşlerini ifade ettikten sonra, komisyon başkanı tarafından söz konusu proje önerisi her yönüyle tartışmaya açılır. Komisyon, ileri sürülen görüşler doğrultusunda başvurunun desteklenmesine, düzeltilmesine ya da reddedilmesine karar verir. Komisyon, proje başvurusunda önerilen bütçeyi azaltabilir, arttırabilir, önerideki talepleri kısmen veya tamamen iptal edebilir ve/veya projenin süresinin, türünün, adının değiştirilmesini talep edebilir. Komisyon, projelerin değerlendirilmesi aşamasında gerekli gördüğü durumlarda proje ekibi ile panel düzenleyebilir.

Proje harcama kalemleri

Başvuru aşamasında, projelerin bütçeleri, destek koşullarında belirlenmiş olan üst limitlerin üzerinde olamaz. Otomasyon sistemi üst limiti geçen durumlarda başvurunun tamamlanmasına izin vermez.

BAP Birimi tarafından desteklenecek olan projelerde bulunabilecek olan harcama kalemleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Laboratuvar sarf malzemesi ve özel malzeme (ilaç alımları hariç) alımı giderleri

b) Laboratuvar cihazları alımı giderleri

c) Hizmet alımı giderleri (Analiz, anketör gibi)

ç) Kırtasiye ve baskı alımı giderleri için destek tutarı 3.000 TL ile sınırlıdır. Ancak resmi nitelik taşıyan kurum ve kuruluşlar kapsamındaki arşiv, kütüphane ve benzeri organizasyonlardan sağlanacak basılı materyal veya fotokopi gibi giderler için bu sınırlama dikkate alınmaz.

d) Canlı hayvan ve yem alımı giderleri

e) Yurtiçi Yolluk giderleri: Arazi/saha çalışmaları için yolluk, gündelik, konaklama ve seyahat amaçlı araç kirası (Şoförler Odasından alınacak rayiç bedel belgesi ile), kongre/sempozyum için yolluk, gündelik, konaklama ve katılım desteğinin verilebilmesi için proje ekibinden bir kişinin ilgili etkinliğe fiili olarak katılımı ve katılım belgesinin BAP Birimine teslim edilmesi zorunludur.

f) Kongre/Sempozyuma katılım desteğinden faydalanabilmek için (1) proje başvurusunda ilgili seyahat bütçesinin onaylanmış olması, (2) katılım tarihinden en az 15 gün önce, talep dilekçesinin ve ekinde katılım daveti, birim yönetim kurulu kararı ve Rektörlük izin onaylarının BAP Birimine teslim edilmesi, (3) katılım belgesinin, seyahat ile ilgili harcama belgelerinin ve geçici görev yolluğu bildiri formu doldurularak BAP Birimine teslim edilmesi zorunludur.

g) Yazılım (Üniversitemizce lisanslanmış olan yazılımlar hariç) alımı giderleri.

h) Yüksek kapasiteli iş istasyonu

ı) Projelerden bilgisayar ve yazıcı satın alımı yapılamaz.

i) Komisyon tarafından onaylanan makine-teçhizat, sarf malzemesi ve benzeri diğer harcama kalemlerindeki tutarlar yolluk bütçesine aktarılamaz.

j) Yeni talep edilen bütçe kalemleri dikkate alınmaz.

Desteklenen projeler için gerekli belgeler

Aşağıdaki belgeler projenin Komisyon tarafından onaylanmasından sonra en geç iki ay içerisinde BAP Birimine teslim edilmelidir:

1. Proje Sözleşmesi: BAPSİS otomasyon sisteminden alınacak bilgisayar çıktısının ilgili alanları doldurularak proje yürütücüsü tarafından imzalanmış olmalıdır.

2. Proje Başvuru Formu: BAPSİS otomasyon sisteminde (Araştırmacı sayfasından) ?Gerekli Belgeler? sekmesinden temin edilecek formlar doldurularak proje yürütücüsü tarafından imzalanmış olmalıdır.

Proje gelişme ve sonuç raporları

Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren gelişme (ara) raporları 12 aylık dönemlerde sisteme yüklenmelidir (Gelişme raporlarının sisteme zamanında yüklenmemesi halinde sistem tarafından otomatik olarak satın alma faaliyetleri durdurulur). Sonuç raporu ise protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç üç ay içerisinde formata uygun olarak BAP Birimine sunulmalıdır. Gelişme ve sonuç raporları BAPSİS sistemi üzerinden gönderilir. Gelişme ve sonuç rapor formları, BAPSİS otomasyon sisteminde (Araştırmacı sayfasından) ?Gerekli Belgeler? sekmesinden temin edilir. Sonuç raporunun iç kapak sayfası proje yürütücüsü tarafından imzalanmış olmalıdır.

Sonuç raporunun iç kapak sayfasından sonra ayrı bir sayfada çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğini belirtilmelidir. Sonuç raporunun özet (Türkçe ve Yabancı dildeki) sayfalarında da çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğine dair bir ibareye yer verilmeli, bu ifadeler aşağıdaki şekilde olmalıdır:

Bu çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje numarası: ???

This work was supported by Office of Scientific Research Projects of Karadeniz Technical University. Project number: ...........

Bu ifadeye yer verilmeyen raporlar, değerlendirmeye alınmaz ve yeniden hazırlanması istenir. Sonuç raporunun ciltli ve imzalı bir nüshası elden BAP Birimine teslim edilmelidir. Sonuç raporu, Komisyonun ilgili üyesi tarafından değerlendirilir veya gerek görüldüğünde incelenmek üzere hakem/hakemlere gönderilir. Projenin başarılı olup olmadığına, Komisyon tarafından karar verilir.

Yayınlarda proje desteklerinin ve adres bilgilerinin gösterimi

BAP tarafından desteklenen projeler kapsamında bilimsel yayın üretilmesi durumunda, üniversitemiz mensubu araştırmacıların Karadeniz Teknik Üniversitesi?ni adres göstermeleri ve BAP desteğini belirtmeleri zorunludur. Projelerden üretilen yayınlarda araştırıcılar adres bilgisini verirken, Üniversitenin adını İngilizce hazırlanan yayınlarda "Karadeniz Technical University", Türkçe yayın yapan dergilerde ise "Karadeniz Teknik Üniversitesi"şeklinde vermelidir.

Çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğini ifade etmek için İngilizce hazırlanmış makalelerde:

This work was supported by Office of Scientific Research Projects of Karadeniz Technical University. Project number: ...........

Türkçe hazırlanmış makalelerde:

Bu çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından Desteklenmiştir. Proje numarası: ???

cümleleri kullanılmalıdır.

Proje sonuçlarının yayımlanması

BAP01 Temel Araştırma Proje sonuçlarının yayımlanmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır

1. Desteklenen projelerin sonuçlarının proje sonuçlandıktan sonra en geç üç yıl içinde, Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) veya Arts and Humanities Citation Index (AHCI) indeksleri kapsamında yer alan dergilerde tam metin makale olarak yayınlanması beklenir.

2. Sonuçlardan patent alınmış projeler için yayın gerçekleştirilmesi şartı aranmaz.

3. Yeni bir proje gerçekleştirecek veya araştırmacı olarak yeni bir projede görev alacak proje yürütücülerinin süresi içerisinde yürüttükleri projenin yayın koşulunu sağlamış olması zorunludur. Proje yürütücülerinin koşulları sağlamaya yeterli sayı ve nitelikteki yayınlarının basım aşamasında olduğunu belgelemeleri gerekir.

4. Öngörülen süre dolmasına rağmen yayın şartlarını yerine getirmeyen proje yürütücülerine komisyon kararına bağlı olarak iki yıla kadar herhangi bir türde yeni bir proje desteği verilmez. Süresi içerisinde yayın yükümlülüklerini yerine getirmeyen proje yürütücülerinin varsa görev aldıkları devam etmekte olan proje faaliyetleri devam ettirilir, ancak ilgili araştırmacılar bu süreçte yeni bir proje başvurusu gerçekleştiremez ve herhangi bir yeni projede araştırmacı olarak görev alamazlar. Bu kapsamda uygulanacak yaptırım süreleri, varsa yürütücü veya araştırmacı olarak görev aldıkları devam etmekte olan projelerin tamamlanması tarihinden itibaren başlatılır.