haberler

Suçlar ve Kabahatler

 

Kişisel Veriler Üzerinde İşlenebilecek Suçlar ve Kabahatler

 

Suçlar

Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı madde hükümleri uygulanır.

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu (TCK m. 135)

Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu (TCK m.136)
Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçların;
a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,
b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Verileri yok etmeme suçu (TCK m.138)
Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir.


Kabahatler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen; 

a) Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 29.852 Türk lirasından 597.191 Türk lirasına kadar,
b) Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 89.571 Türk lirasından 5.971.989 Türk lirasına kadar,
c) Kurul (Ankara) tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 149.285 Türk lirasından 5.971.989 Türk lirasına kadar,
ç) Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 119.428 Türk lirasından 5.971.989 Türk lirasına kadar,

idari para cezası verilir.  İdari para cezaları veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanır.

Eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir.


08 Haziran 2023