yetkilerimiz

Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde güvenlik, Koruma ve Güvenlik Müdürlüğünce sağlanmaktadır. Güvenlik görevlileri ana girişlerde araç ve şahıs kontrolleri; binaların ve her türlü tesislerin gündüz ve gece güvenliğinin sağlanması, Üniversitede düzenlenen etkinliklerde ve sınavlarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gibi değişik alanlarda görev yapmaktadırlar. Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Bu kanunun 7. maddesine göre Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin yetkileri:

- Özel güvenlik görevlileri yetkilerini sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler. Görev alanı; Valilikçe izin alınmış üniversite binaları, eklentileri, müştemilatı ve çevrili alanlardır.

- Özel güvenlik görevlileri görev alanı dışında ve görevleri harici çalışmazlar. İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, para ve değerli eşya nakli, kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergâh ifade eden durumlarda güzergâh boyu görev alanı sayılır. Görev alanı, İl Güvenlik Komisyon kararı ile genişletilebilir.

- Özel güvenlik personeli, kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz ve çalışmaya zorlanamazlar.

- Görev alanında can ve mal güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması ve bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespit edilmesi amacıyla güvenliğini sağladığı alana girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirmek, üstlerini Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’ne göre dedektörle aramak ve eşyalarını X-Ray cihazından geçirmek,

- Görev alanında hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, çalışanları zorla işten alıkoyma gibi her türlü tehlikeye karşı koruma önlemi almak,

- Toplantı, konser, spor müsabakası ve sahne gösterilerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’ne göre dedektörle arama ve eşyaları X-Ray cihazından geçirme yetkisini kullanmak,

- Görev alanında bir olayla karşılaştığı zaman, şüpheliyi tespit ve yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ederek genel kolluk kuvvetlerine teslim etmek ve olayla ilgili genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak,

- Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalamak ve arama yapmak,

- Görev alanı içerisinde meydana gelebilecek yangın, deprem, sel gibi tabii afetlerde ve yardım istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girmek, arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı olmak,

- Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete almak,

- Görev alanında terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı herhangi bir tehdit unsuru yok ise tutanakla emanete almak,

- Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacı ile yakalama yapmak,

- Olay yerini ve delillerini korumak amacıyla işlemlerin yapılmasını kasten ihlal eden veya alınan tedbirlere aykırı davranan şahısları genel kolluk kuvvetleri gelene kadar gözlem altına almak,

- Kanun ve yönetmeliklerle verilen görevlerin yapılması sırasında vuku bulan cebir, şiddet, tehdit veya taarruz mukavemetinin derecesine ve gereğine göre kanunların verdiği yetki dahilinde artan nispette orantılı, bedeni kuvvet ve maddi güç kullanmak sureti ile şahıs veya şahısların etkisiz duruma getirilmesi,

- Başta Rektör olmak üzere Rektör Yardımcılarını, Dekanları, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Müdürlerini, Genel Sekreter ve Yardımcılarını, Daire Başkanlarını tanımaktan sorumlu olmak,

- Bulunduğu görev yerinde meydana gelen bir olay varsa olayla ilgili tutanak ve rapor düzenleyip idareyi bilgilendirmek,

- Görev yerini mesai saati bitmeden, nöbeti teslim edeceği görevliler gelmeden terk etmemek,

- Telefonu ve telsizi amacına uygun kullanarak gereksiz konuşmalar yapmamak, görevle ilgili tüm araç-gereç ve ekipmanları en iyi şekilde kullanmak, korumak ve onları sağlam ve çalışır vaziyette bulundurup devretmek ,

- Görev alanı içerisinde şüpheli gördüğü aracı veya kişileri takip ederek amirine haber vermek, mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde kampüslerden çıkış yapacak yüklü taşıtların kontrolünü yapıp çıkartılmak istenilen malzeme ile ilgili teyit yapılıp onay alındıktan sonra taşıtın çıkışına müsaade etmek,

- Park yasağı olan yerlere ve park için ayrılmış alanlara uygunsuz park eden veya etmeye çalışan araçları engelleyerek, trafik düzenini sağlamak,

- Belirlenen şekilde, devriye kalemleri ile devriye noktalarına giderek sorumlu olduğu bölgeleri kontrol edip gördüğü aksaklık ve olumsuzluklarla ilgili gereken müdahaleyi yapıp koruma ve güvenlik şeflerine bildirmek,

- Planlanan hizmet içi eğitimlere katılmak,

- Görevleri ile ilgili belge ve bilgileri herhangi bir suretle kurum dışına çıkarmamak, ilgisiz şahıslara vermemek,

- Güvenlik departmanlarına görevli olmayan kişilerin girmesine ve oturmasına izin vermemek,

- Yerleşke alanlarına giriş izni olmayan seyyar satıcılar, dilenciler, yardım toplamak isteyenler ve pazarlamacıların girişine müsaade etmemek.

- Mobese merkezinde görevli olanlar, kamera görüntülerini kesintisiz takip ederek gördüğü aksaklıklarda ilgililere bilgi vererek olayı takip etmek,

- Kamera sistemlerinin her daim çalışırlığını takip ederek gerekli durumlarda koruma ve güvenlik şube müdürünün onayı ile teknik ekibe haber vermek.

- Mevzuata aykırı nitelikte taşıt kullananlar ile gerekli belgeleri olmayan, uyuşturucu, keyif verici madde, ilaç veya alkol alarak araç kullandığı şüphesi bulunan sürücüler ile trafikten men edilmesi hükme bağlanan diğer durumları, tutanakla tespit edip İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bildirmek,

- Mesai bitimine müteakip Üniversite Rektörlüğü akademik ve idari birimlerini ve tesisleri kontrol etmek,

- Fakülte, Yüksekokul ve İdari bina içinde panolardaki ya da herhangi bir yerdeki ilan ve afişlerin izinli olup olmadığını belirleyip izinsiz olanlarda birim yöneticisi ve birim amirine bilgi vererek gereğini yapmak,

- Toplu eylem ihbarı alındığında, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne bilgi verilir. Gerektiğinde acil olaylarda Güvenlik Şube Müdürlüğünce genel kolluk kuvvetlerine haber verilerek yardım istenebilir. Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünün yönlendirmesi doğrultusunda, bina güvenliği sağlanır. İhtiyaç duyulduğu takdirde girişler kapatılarak diğer güvenlik noktalarından takviye özel güvenlik görevlisi alınabilir. Farklı fakülte öğrencilerinin girişleri engellenebileceği gibi ziyaretçi girişleri de sınırlandırılabilir veya engellenebilir.

- Sabotaj ihbarını alan özel güvenlik görevlisi vakit geçirmeden durumu telefon-telsiz veya bizzat giderek koruma ve güvenlik şefine bildirir. Olay yeri, güvenlik hizmetleri yönetici ve sorumluları ile koordinasyon sağlayarak genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar binaların boşaltılması, ilk yardım ekiplerinin hazır tutulması, kıymetli evrakların taşınması gibi önlemler alınır.