etkinlikler

01

Aralık

Planın son sayfası: kararlar ve koşullar

Ayda bir. Tematik söyleşi. Dr. Öğr. Görevlisi Gökhan Hüseyin Erkan.

1 Aralık saat 19.00

Bağlantı linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmUyZTI3ZmItNDAzNC00MTI5LTlmZDktNzQ4YjBkYmM0ZWJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%2295d9c0c6-fe96-4f9d-8e6a-48898a5440a9%22%7d

Etkinlik microsoft teams üzeri
19:00