Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Alman Jeolog Prof.Dr. Hans Pflug'un 14 Aralık 1965 tarihinde KTÜ'de göreve başlamasından sonra, 16 Aralık 1965 günü toplanan Üniversite Genel Kurulu’nun 2 numaralı toplantısında Temel Bilimler Fakültesi'ne bağlı Jeoloji Enstitüsü olarak açılmış ve bölüme 35 öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanmıştır.  Jeoloji Mühendisliği Bölümü, KTÜ'de İnşaat  Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerinden sonra açılan en eski üçüncü bölümdür. Jeoloji Enstitüsü'nün ilk başkanı Prof.Dr. Hans Pflug'tur. Jeoloji Enstitüsü'nün ilk akademik elemanları ise Prof.Dr. Hans Pflug, Öğr.Gör.Dr. Togan Ş.Önay, Ass. Türker Özsayar, Ass. Ükkaş Ağar ve Ass. Özkan İşgüden'dir. 

Eğitim‐öğretime 1965 yılında başlayan Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1973 yılına kadar Temel Bilimler Fakültesi'ne bağlı kalmıştır. 1973 yılında Yer Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve bu fakültenin bünyesinde yer almıştır. 1982‐2005 yılları arasında Mühendislik‐Mimarlık Fakültesi bünyesinde, 2005 yılından sonra ise Mühendislik Fakültesine bağlanmıştır. Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1965‐1975 yılları arasında Fen Fakültesi binasında eğitim vermiş olup, 1975 yılı sonunda bugünkü kendi binasına taşınmıştır. 1965‐66 döneminde eğitim‐öğretime başlayan bölüm, 1970 yılına kadar 5 yıllık eğitim, 1970‐71eğitim‐öğretim yılından itibaren ise 4 yıllık sisteme geçmiştir. Bölüm ilk mezunlarını 1970 yılında Jeoloji Yüksek Mühendisi unvanıyla vermiştir. Jeoloji Mühendisliği Bölümü daha önce Yer Bilimleri Fakültesi bünyesinde, 1982 yılından itibaren de Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimi vermektedir. Bölümden şimdiye kadar 2115 lisans, 159 yüksek lisans ve 56 doktora öğrencisi mezun olmuştur.  

Jeoloji Mühendisliği Bölümünde eğitim‐öğretimin yanı sıra; ulusal ve uluslararası düzeyde projeler ve araştırmalar yapılmakta, çalıştaylar ve kongreler düzenlenmektedir. 1995 yılından beri geleneksel olarak her 5 yılda kongre düzenleme çalışmaları başlatılmıştır. 1995 yılında 30. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 2003 yılında Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi ve Maden Potansiyeli Sempozyumu, 2005 yılında 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 2010 yılında “45. Yıl Jeoloji Sempozyumu” düzenlenmiştir. Ayrıca 2012 yılında uluslararası "Ophiolites and Related Ore and Industrial Minerals ve 2014 yılında da uluslararası "Convergent Margins" çalıştayları düzenlemiştir. 2015 yılında bölümün 50. yılı kutlanacaktır. 2015 yılı etkinlikleri kapsamında Ulusal Mühendislik Sempozyumu ve Konferanslar Serisi ile uluslararası "From Melt To Igneous Rock: A Petrology and Petrogenesis Course" düzenlenmiştir. 

KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü köklü geçmişi, güçlü akademik kadrosu ve alt yapısı ile ülkemizin en önemli bölümlerinden biri olup, 2010 yılında ulusal ve uluslararası düzeyde akredite olarak kalite düzeyini daha da yükseltmiştir.

Kuruluş  
Karadeniz Teknik Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 16 Aralık 1965 tarihinde Temel Bilimler Fakültesi bünyesinde Jeoloji Enstitüsü olarak kurulmuş ve daha sonra bölüme dönüştürülmüştür. 1973 yılında Yer Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve bu fakülteye bağlanmıştır. 1982 yılında 2547 sayılı YÖK kanunu ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer almıştır. 2005 yılında ise bu fakülte Mühendislik ve Mimarlık fakülteleri olarak ayrılmış ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesine bağlanmıştır. Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1965 yılında 35 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. Üniversitemizin en eski kurulan üçüncü bölümüdür. İlk mezunlarını 1970 yılında vermiştir. Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1965-1970 yılları arasında 5 yıllık (yüksek mühendislik) eğitimi vermiş, 1970 yılından itibaren 4+2 sistemine geçmiş ve 4 yıllık lisans mezunları vermiştir.
Kazanılan Derece  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1- Lise ve dengi okul diploması, 2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan, 3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Jeoloji alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Jeoloji Mühendisi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak,
b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,
c) 60 günlük zorunlu staj dönemini en az iki farklı yerde tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporların geçer not almak,
d) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak
Program Profili  
Özellikle metalik madenlerin ve mühendislik problemlerinin yaygın olarak gözlendiği bir bölgede kurulmuş olması nedeniyle, Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, doğal kaynakların aranması ve işletilmesi aşamalarında rol alabilecek ve doğal olayları tanıyıp, nedenlerini araştırıp çözüm üretebilecek mühendisler yetiştirebilmek amacıyla bir müfredat yürütmektedir. Bu hedefe yönelik olarak oluşturulan ders müfredatı genel jeoloji, mineraloji-petrografi, jeokimya-maden yatakları ve uygulamalı jeoloji alanlarında dersler ile mühendislik etiği, bilgisayar uygulamaları, davranış bilimleri ve işletme yönetimi gibi genel amaçlı dersler de içermektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmıştır. Böylece, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, gerek bireysel ve gerekse gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla jeolojik problemleri tanımlayarak çözüm üretebilecek
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Başarı notlarının değerlendirilmesinde öğrenci sayısının 10'u geçtiği derslerde bağıl değerlendirme sistemi ve öğrenci sayısının 10'un altında olduğu derslerde ise mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Bağıl değerlendirme sistemi öğrencinin başarısını içinde bulunduğu sınıftaki diğer öğrencilere göre gösterdiği performans düzeyine bağlı olarak ölçer. Yarıyıl içi notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten geçebilmesi için final sınavından 100 üzerinden en az 40 almaları gerekmektedir. Başarı notu yarıyıl içi değerlendirme notu ve final sınavından alınan notlar üzerinden hesaplanır. Buna göre yarıyıl içi çalışması % 50, dönem sonu sınavı % 50 olarak olarak alınır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda ilgili yarıyıla ait başarısız oldukları tüm derslerden bütünleme sınavına girebilir.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ unvanı ile mzun olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Jeoloji Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Jeoloji mühendisleri kamu sektöründe başta MTA ve TPAO olmak üzere DSİ, İller Bankası, TKİ, TTK, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bayındırlık, Etibank, Çimento fabrikaları ve Üniversitelerde; özel sektörde ise madencilik ve petrol şirketleri, zemin etüdü ve sondaj şirketleri ile değişik mühendislik şirketlerinde çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         :  KTÜ Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 61080 Kanuni Kampüsü,Trabzon
Telefonu      : +90 462 3772705
Belge Geçer           : +90 462 3257405
E-Posta      : jeobol@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.jeoloji.ktu.edu.tr/
Bölüm Olanakları : 
Jeoloji Mühendisliği Bölümü kendine ait binada eğitim-öğretim vermekte olup, bölümün alt yapı ve laboratuar imkanları şöyledir: Bölümde teknik donanımlı 140 kişilik 1 anfi, 90 kişilik 3 sınıf, 60 kişilik1 ve 40 kişilik1 sınıf, 45 kişilik 1 bilgisayar salonu ve 5 öğrenci laboratuarı (Genel Jeoloji- Sedimantoloji Lab. Optik Mineraloji Lab. Petrografi ve Maden Yatakları Lab., Paleontoloji Lab. Uygulamalı Jeoloji Lab. ve Bilgisayar Salonu) bulunmaktadır. Ayrıca lisansüstü ve ileri araştırmalar için değişik özellikte ve donanımda 11 laboratuar (ICP-OES, XRF, Sıvı Kapanım Lab., DTA Lab., Araştırma Mikroskop Lab., İnce Kesit ve Parlatma Lab., Karot Lab., Örnek Hazırlama Lab., Mineral Ayırma Lab. ve Asit Lab.) mevcuttur.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB1001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
FIZ1001Fizik - I53+0+1ZorunluTürkçe
JLJ1001Jeoloji Mühendisliğine Giriş22+0+0ZorunluTürkçe
JLJ1003Genel Jeoloji63+0+1ZorunluTürkçe
KIM1017Temel Kimya - I53+0+1ZorunluTürkçe
MAT1011Matematik - I54+0+0ZorunluTürkçe
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDI1001English - I33+0+0Zorunluİngilizce
Güz Dönemi Toplamı :3022+0+3
Bahar Dönemi
AITB1000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II22+0+0ZorunluTürkçe
FIZ1002Fizik - II53+0+1ZorunluTürkçe
JLJ1004Mineraloji63+0+1ZorunluTürkçe
JLJ1008Mühendislik Etiği22+0+0ZorunluTürkçe
KIM1012Temel Kimya - II53+0+1ZorunluTürkçe
MAT1008Matematik - II54+0+0ZorunluTürkçe
TDB1000Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1002İngilizce - II33+0+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3022+0+3
YIL TOPLAMI :60
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
JFZ2017Uygulamalı Jeofizik42+1+0ZorunluTürkçe
JLJ2007Mühendislik Mekaniği53+0+0ZorunluTürkçe
JLJ2011Paleontoloji52+0+1ZorunluTürkçe
JLJ2013Optik Mineraloji52+0+2ZorunluTürkçe
MAT2011Diferansiyel Denklemler54+0+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-232+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
JLJ2001Mesleki İngilizce - I32+0+0Seçmeliİngilizce
JLJ2009Bilim Tarihi32+0+0SeçmeliTürkçe
JLJ2015Kristallografi32+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3017+1+3
Bahar Dönemi
JLJ2000Magmatik Petrografi53+0+1ZorunluTürkçe
JLJ2004Yapısal Jeoloji52+2+0ZorunluTürkçe
JLJ2006Stratigrafi42+0+0ZorunluTürkçe
JLJ2010Mukavemet53+0+0ZorunluTürkçe
JLJ2022Jeoistatistik53+0+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-232+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
JLJ2014İş Sağlığı Ve Güvenliği32+0+0SeçmeliTürkçe
JLJ2016İşletme Yönetimi32+0+0SeçmeliTürkçe
JLJ2018İletişim32+0+0SeçmeliTürkçe
JLJ2020Davranış Bilimleri32+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3017+2+1
YIL TOPLAMI :60
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
JLJ3013Jeokimya53+1+0ZorunluTürkçe
JLJ3015Kaya Mekaniği63+1+0ZorunluTürkçe
JLJ3017Sedimantoloji63+0+1ZorunluTürkçe
JLJ3021Saha Jeolojisi63+1+0ZorunluTürkçe
JLJ3023Metamorfik Petrografi42+0+1ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
JLJ3027Çevre Jeolojisi32+0+0SeçmeliTürkçe
JLJ3029Çed Uygulamaları32+0+0SeçmeliTürkçe
JLJ3031Çevre Ve Toplum02+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3016+3+2
Bahar Dönemi
JLJ3004Jeolojik Harita Alımı53+2+0ZorunluTürkçe
JLJ3006Zemin Mekaniği63+1+0ZorunluTürkçe
JLJ3014Sondaj Tekniği42+0+0ZorunluTürkçe
JLJ3018Maden Yatakları53+0+1ZorunluTürkçe
JLJ3020Hidrojeoloji52+2+0ZorunluTürkçe
JLJ3022Jeolojide Bilgisayar Uygulamaları22+2+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-102+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
JLJ3024İş Hukuku02+0+0SeçmeliTürkçe
JLJ3026Temel Hukuk02+0+0SeçmeliTürkçe
JLJ3028Bilişim Hukuku02+0+0SeçmeliTürkçe
JLJ3030Maden Hukuku02+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :2717+7+1
YIL TOPLAMI :57
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
JLJ 407Mühendislik Jeolojisi53+1+0ZorunluTürkçe
JLJ 413Yeraltı Jeolojisi42+1+0ZorunluTürkçe
JLJ 435Maden Jeolojisi53+0+0ZorunluTürkçe
JLJ 449Tasarım Projesi31+2+0ZorunluTürkçe
JLJ 451Saha Bilgisi - I43+1+0ZorunluTürkçe
MSL 401Mesleki Deneyim - I30+2+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-232+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 401Cevher Mikroskobisi32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 407Türkiye Jeolojisi32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 415Volkanoloji32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 427Mühendislik Etiği32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 429Bilim Tarihi32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 431Maden Hukuku32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 435Girişimcilik32+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3016+7+0
Bahar Dönemi
JLJ 408Yakıtlar Jeolojisi53+0+0ZorunluTürkçe
JLJ 414Fotojeoloji Ve Uzaktan Algılama42+1+0ZorunluTürkçe
JLJ 440Sondaj Tekniği32+0+0ZorunluTürkçe
JLJ 446Tasarım Projesi Semineri20+2+0ZorunluTürkçe
JLJ 452Saha Bilgisi - II43+1+0ZorunluTürkçe
MSL 402Mesleki Deneyim - II30+2+0ZorunluTürkçe
TEZ 400Bitirme Çalışması30+6+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-232+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
JLJ4036Mineral Ve Kayaç Tayin Yöntemleri02+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 402Madencilik Bilgisi32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 404Deniz Jeolojisi22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 406Mikrofasiyes22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 420Yeraltısularının İşletilmesi32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 426Coğrafi Bilgi Sistemleri32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 428Jeoteknik Deneyler02+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3014+12+0
YIL TOPLAMI :60