misyon ve vizyon

Misyon

Modern ormancılığın amacı, ormanın devamlılığını sağlayarak en uygun yararlanmayı elde etmektir. Bu amaca ulaşabilmek için ormanları yalnız usulüne uygun şekilde yetiştirmek yeterli değildir. Buna paralel olarak ormanları çeşitli tehlikelere karşı korumak, gerekli önlemlere zamanında almak ve bu önlemlere karşın meydana gelecek tehlikelerle savaşa hazır bulunmak gerekir. Ormanı korumak için alınabilecek önlemlerin ve savaş yöntemlerinin neler olacağını ve nasıl uygulanacağını bize Orman Koruma öğretir. Orman Koruma'yı, orman sahibinin ormanını tehlikelere karşı emniyet altında bulundurması şekline tanımlamak mümkündür.

Orman Koruma'yı, orman sahibinin ormanını tehlikelere karşı emniyet altında bulundurması şekliyle tanımlamak mümkündür. Ormanı emniyet altında bulundurmak için alınacak önlemleri iki kısım altında toplayabiliriz: 1.Koruyucu önlemler (ormana zarar veren etkenleri ormandan uzak tutmak amacını güder), 2.Savaş yöntemleri (ormanda meydana gelen zararların nedenlerini ortadan kaldırmaya veya hiç olmazsa bu zararın şiddetini azaltmaya ve ormanın gelişebilmesi için gerekli koşulları sağlamaya çalışır). Orman Korumanın görevleri, ormanı tehdit eden tehlikeleri tetkik ederek tanıtmak, bu tehlikelere karşı alınabilecek koruyucu önlemlerle savaş yöntemlerini tespit etmek ve bu önlem ve yöntemlerin ormanda uygulanmasını öğretmektir.

Orman Koruma'nın görevlerini 4 maddede özetlemek mümkündür

  • Ormanda zarar yapan tehlikeleri/problemleri (yangın, otlatma, açmacılık, kaçakçılık, fırtına, don vb.) saptamak.
  • Bu tehlikelerin/problemlerin sebeplerini ortaya çıkarmak.
  • Tehlikelere karşı alternatif çözümler üreterek, alınabilecek koruyucu önlemler ve mücadele yöntemlerini belirlemek.
  • Ormanın, saptanan zararlardan korunabilmesi için, Orman Koruma'nın istek ve esaslarını açıklamak, bu istek ve esaslara, özellikle işletme planında yer vererek uygulanmasını sağlamak

Vizyon

İçinde yaşadığımız XX. yüzyılda gittikçe artan nüfusun çeşitli gereksinimlerini karşılamada doğal kaynakların büyük katkısı bulunmaktadır. Doğal kaynaklar için­de en önemlilerinden biri olan ve ulusal ekonomideki değerleri gün geçtikçe artan ormanların geliştirilmesi ve korunması kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Ormanlar, ülkelerin ekonomik yaşamı yanında, sosyal yaşamlarında da büyük öneme sahiptirler. Kalkınma çabası içinde olan Türkiye'de, çeşitli orman ürünleri­ne duyulan gereksinim çoğalmakta ve geçmişte yapılan hatalar nedeniyle niteliği bozulan ve birçok bölgelerde harap bir duruma gelmiş olan ormanların, ilim ve tekniğin yönetimi altında düzeltilmesi, korunması ve yeni ormanların kurulması ge­rekmektedir.

Organik maddelerden oluşan ve canlı bir varlık olan orman, açıkta bulunması nedeniy1e, kesim çağına ulaşıncaya kadar, biyotik (canlı) ve abiyotik (cansız) bir­çok etkenlerin yarattığı çeşitli tehlikelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Ormanların korunması ise ancak, zararlı etkenlerin zararsız bir duruma sokulması ile mümkün­dür. Bu nedenle, önce bu etkenlerin iyi bir şekilde bilinmesi ve ondan sonra bunla­rı doğuran nedenlerin ortadan kaldırılması gerekir. Ormanın kendisine yönelen za­rarlı etkenlerle savaşta başarıya ulaşabilmesi için ormancının ve bazı durumlarda da Devletin yardımına gereksinimi vardır. Ormandan beklenen yararlar, ancak onun iyi bir şekilde korunması, yani devamlılığının sağlanması halinde elde edilebilir.