Duyurular
Etkinlikler

Bölümümüzün Amacı
İktisat programı, tükenebilir kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin biçimde kullanılması, bu kaynakların artırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapar.

Bölümümüzde Okutulan Belli Başlı Dersler
İktisat programında temel ekonomi derslerinin yanı sıra yönetim, hukuk , işletmecilik, istatistik, uluslar arası ilişkiler alanlarına ilişkin dersler de verilir. Okutulan derslerin amacı öğrencilere genel bir bilgi kazandırmanın yanında çözümleme ve eleştirme gücünü geliştirmektir.

Gereken Nitelikler
Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin akademik yeteneğin yanı sıra, sayısal düşünme yeteneğine sahip olmaları beklenir. Başarılı olabilmek için her şeyden önce araştırma, inceleme yapmayı, yönetim ve idari alanlarda çalışmayı sevmek önemlidir. Yaratıcılık da bu alanda başarıyı artıran bir özelliktir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Üniversitelerin iktisat bölümlerinden mezun olanlar işgücü piyasasında "iktisatçı" olarak görev alırlar. İktisatçılar çalıştıkları kurumda hammadde ve insan gücü kaynakların en karlı biçimde kullanılmasına ve üretilen malların pazarlanmasında en uygun yöntemlerin bulunmasına çalışırlar.

Çalışma Alanları
Mezunlar çok çeşitli alanlarda iş bulabilmekle birlikte, son yıllarda en çok bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler. Ayrıca son zamanlarda gerek Türkiye gerekse dünya ekonomisinde yaşanan önemli gelişmelerle birlikte özel ve kamu sektöründe iktisadi araştırmaya verilen önem artmaktadır. Bu da iktisat bölümü mezunlarının işe girme olanakları yükselmektedir. Mezunlar; Merkez Bankası, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Maliye Bakanlığı ve diğer birçok bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu, Başbakanlık Denetleme ve Düzenleme Kurulu gibi birçok kamu kurumunda çalışabilmektedirler. Bunun yanında özel sektörde de nitelikli iktisat bölümü mezunlarına olan ilgi giderek artmaktadır.

Kuruluş  
20 Temmuz 1982 yılında kurulan İktisat Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin en eski ve kurucu bölümlerinden birisidir. Bölümdeki eğitim ve araştırmalar, mikroekonomi, makroekonomi, uluslararası iktisat, para teorisi ve politikası, iktisat politikası, iktisat teorisi, büyüme teorisi, hukuk, finansal piyasalar, maliye ve ekonometri gibi temel alanlara ayrılmaktadır. Bölüm, ayrıca, ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora dereceleri de sunmaktadır.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere İKTİSAT alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1. Lise ve dengi okul diploması, 2. Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan, 3. İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma), 4. Sağlık durumu veya askerlik görevi ve benzeri yönlerden engelli olmamak. Bölüme, Türkiye'de veya yurtdışında herhangi bir üniversitede eğitimine başlamış olan öğrencilerin de başvurması mümkündür. Bununla ilgili başvuru koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin internet sitesinde ilanı yapılmaktadır.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
İktisat alanında lisans derecesi elde edebilmek için (İktisatçı unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak
Program Profili  
Bölümün temel amacı, hem özel sektör hem de kamu sektöründeki çalışma alanları için nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Bu amaçla bölümdeki eğitim ve araştırmalar, mikroekonomi, makroekonomi, uluslararası iktisat,para teorisi ve politikası, iktisat politikası, iktisat teorisi, büyüme teorisi, hukuk, finansal piyasalar, maliye ve ekonometri gibi temel alanlara ayrılmaktadır. Bu bölümde öğrencilerin başarılı olabilmesi için, analitik düşünme yetisine sahip olmaları gerekir
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Dönem ortalaması 2 olmak kaydıyla o dönemdeki DC olan dersini de geçmektedir. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız olduğu bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir.
Mezuniyet Şartları  
Hazırlık eğitimi ile derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, derslerden biraz farklı olarak, bir de bitirme çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır. Bitirme çalışması, 7. veya 8. yarıyılda alınabilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Bölüm mezunları, emek, hammadde kaynaklarının kullanımı ve ürün pazarlamasının en iyi yollarının bulunması üzerinde iktisatçı olarak çalışmaktadırlar. Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası, Rekabet Kurumu ve Merkez Bankası gibi kamu kurumları ile özel sektör kurumları bu bölüm mezunlarının ana çalışma alanlarını oluşturur.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 61080 TRABZON.
Telefonu      : +90 462 377 25 85
Belge Geçer           : +90 462 3257281
E-Posta      : ebocutoglu@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://katalog.ktu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
Bölümde 12 Profesör, 1 Doçent ve 3 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır.Bölüm, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine ait 13000 m2 alan üzerine kurulu ve 2 bloktan oluşan binanın birinci blokunda yer alan ve akademik ve idarî personele tahsis edilen bloğun 5. katının yarısını ve ikinci blokunun 1. katınındaki dersliklerin tamamını, ayrıca diğer bölümlerle birlikte tam donanımlı iki bilgisayar salonunu kullanmaktadır. Bölümde tüm öğretim üyelerinin dizüstü bilgisayarı ve yazıcısı, her odada internet bağlantısı bulunmaktadır. Dersliklerden bir kısmı teknoloji sınıfı olarak tasarlanmış, projeksiyon ve slayt makinelerinin kullanımı mümkün hale getirilmiştir.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB191Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
EKO1028Sosyal Bilimler İçin Matematik - I63+0+0ZorunluTürkçe
IKT1057Türkiye İktisat Tarihi03+0+0ZorunluTürkçe
IKT1074İktisada Giriş - I53+0+0ZorunluTürkçe
ISL1025Hukukun Temel Kavramları43+0+0ZorunluTürkçe
ISL1042Muhasebe - I53+0+0ZorunluTürkçe
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1001İngilizce - I33+0+0Zorunluİngilizce
Güz Dönemi Toplamı :2722+0+0
Bahar Dönemi
AITB1002Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II42+0+0ZorunluTürkçe
CEK1032Sosyoloji43+0+0ZorunluTürkçe
EKO1029Sosyal Bilimler İçin Matematik - II63+0+0ZorunluTürkçe
IKT1075İktisada Giriş - II03+0+0ZorunluTürkçe
ISL1043Muhasebe - II53+0+0ZorunluTürkçe
ISL1098İşletme Bilimine Giriş03+0+0ZorunluTürkçe
TDB1002Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1004İngilizce - II22+0+0Zorunluİngilizce
Bahar Dönemi Toplamı :2321+0+0
YIL TOPLAMI :50
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
EKO1047İstatistik - I03+0+0ZorunluTürkçe
IKT1031Makro İktisat - I03+0+0ZorunluTürkçe
IKT1038Mikro İktisat - I03+0+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-103+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-203+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
CEK1065Çalışma Ekonomisi03+0+0SeçmeliTürkçe
IKT1009Dis Ticaret Islemleri03+0+0SeçmeliTürkçe
IKT1014Ekolojik Iktisat03+0+0SeçmeliTürkçe
IKT1093Bilişim Hukuku43+0+0SeçmeliTürkçe
ISL1007Borçlar Hukuku03+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :015+0+0
Bahar Dönemi
EKO 228İstatistik -II63+0+0ZorunluTürkçe
IKT 220Mikro İktisat -II03+0+0ZorunluTürkçe
IKT 222Makro İktisat -II63+0+0ZorunluTürkçe
ISL 230Organizasyon ve Yönetim43+0+0ZorunluTürkçe
KYB 224İdare Hukuku43+0+0ZorunluTürkçe
MLY 226Vergi Hukuku43+0+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :2418+0+0
YIL TOPLAMI :24
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
CEK 311İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku43+0+0ZorunluTürkçe
IKT 305Büyüme Teorileri63+0+0ZorunluTürkçe
IKT 307Uluslararası İktisat-I63+0+0ZorunluTürkçe
IKT 309Matematiksel İktisat43+0+0ZorunluTürkçe
IKT 341Para Teorisi63+0+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-143+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 321Bölgesel İktisat43+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 327İktisadi Planlama43+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 333Dış Ticaret İşlemleri43+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 335Maliyet Muhasebesi43+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 355Uluslararası Finansal Krizler43+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 357Küreselleşme ve Türkiye Ekonomisi43+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3018+0+0
Bahar Dönemi
IKT 312Para Politikası63+0+0ZorunluTürkçe
IKT 314Bilimsel Araştırma Yöntemleri43+0+0ZorunluTürkçe
IKT 320Kalkınma Ekonomisi63+0+0ZorunluTürkçe
IKT 322Uluslararası İktisat II63+0+0ZorunluTürkçe
IKT 324Uluslararası Finans43+0+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-143+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 322Pazarlama43+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 338Çalışma Ekonomisi43+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 340Bilgisayarlı Muhasebe43+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 342Şirketler Muhasebesi43+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3018+0+0
YIL TOPLAMI :60
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
EKO 407Ekonometri-I63+0+0ZorunluTürkçe
IKT 403İktisat Politikası-I63+0+0ZorunluTürkçe
IKT 405Türkiye Ekonomisi63+0+0ZorunluTürkçe
ISL 409İşletme Finansmanı43+0+0ZorunluTürkçe
ISL 411Ticaret Hukuku43+0+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-143+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 403Uluslararası İktisadi Birle43+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 405İktisadi Sistemler43+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 409Refah Ekonomisi43+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 415Maliye Politikası43+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 417Bilişim Hukuku43+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 431Mali Analiz Teknikleri43+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 433İcra ve İflas Hukuku43+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3018+0+0
Bahar Dönemi
EKO 404Ekonometri-II63+0+0ZorunluTürkçe
IKT 414İktisat Politikası-II63+0+0ZorunluTürkçe
IKT 416Güncel Ekonomik Sorunlar43+0+0ZorunluTürkçe
IKT 418İktisadi Düşünceler Tarihi03+0+0ZorunluTürkçe
TEZ 400Bitirme Çalışması50+6+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-143+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 406Sermaye Piyasası Analizleri43+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 416Avrupa Birliği43+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 418Avrupa Birliği Ekonomisi43+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 430Dünya Ekonomisi43+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 432Yatırım Projeleri Analizi43+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 434Uygulamalı Ekonometri43+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 436İktisat ve Hayat43+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :2515+6+0
YIL TOPLAMI :55