Etkinlikler

Bölümümüzün Amacı
İktisat programı, tükenebilir kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin biçimde kullanılması, bu kaynakların artırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapar.

Bölümümüzde Okutulan Belli Başlı Dersler
İktisat programında temel ekonomi derslerinin yanı sıra yönetim, hukuk , işletmecilik, istatistik, uluslar arası ilişkiler alanlarına ilişkin dersler de verilir. Okutulan derslerin amacı öğrencilere genel bir bilgi kazandırmanın yanında çözümleme ve eleştirme gücünü geliştirmektir.

Gereken Nitelikler
Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin akademik yeteneğin yanı sıra, sayısal düşünme yeteneğine sahip olmaları beklenir. Başarılı olabilmek için her şeyden önce araştırma, inceleme yapmayı, yönetim ve idari alanlarda çalışmayı sevmek önemlidir. Yaratıcılık da bu alanda başarıyı artıran bir özelliktir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Üniversitelerin iktisat bölümlerinden mezun olanlar işgücü piyasasında "iktisatçı" olarak görev alırlar. İktisatçılar çalıştıkları kurumda hammadde ve insan gücü kaynakların en karlı biçimde kullanılmasına ve üretilen malların pazarlanmasında en uygun yöntemlerin bulunmasına çalışırlar.

Çalışma Alanları
Mezunlar çok çeşitli alanlarda iş bulabilmekle birlikte, son yıllarda en çok bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler. Ayrıca son zamanlarda gerek Türkiye gerekse dünya ekonomisinde yaşanan önemli gelişmelerle birlikte özel ve kamu sektöründe iktisadi araştırmaya verilen önem artmaktadır. Bu da iktisat bölümü mezunlarının işe girme olanakları yükselmektedir. Mezunlar; Merkez Bankası, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Maliye Bakanlığı ve diğer birçok bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu, Başbakanlık Denetleme ve Düzenleme Kurulu gibi birçok kamu kurumunda çalışabilmektedirler. Bunun yanında özel sektörde de nitelikli iktisat bölümü mezunlarına olan ilgi giderek artmaktadır.

Kuruluş  
20 Temmuz 1982 yılında kurulan İktisat Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin en eski ve kurucu bölümlerinden birisidir. Bölümdeki eğitim ve araştırmalar, mikroekonomi, makroekonomi, uluslararası iktisat, para teorisi ve politikası, iktisat politikası, iktisat teorisi, büyüme teorisi, hukuk, finansal piyasalar, maliye ve ekonometri gibi temel alanlara ayrılmaktadır. Bölüm, ayrıca, ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora dereceleri de sunmaktadır.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere İKTİSAT alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1. Lise ve dengi okul diploması, 2. Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan, 3. İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma), 4. Sağlık durumu veya askerlik görevi ve benzeri yönlerden engelli olmamak. Bölüme, Türkiye'de veya yurtdışında herhangi bir üniversitede eğitimine başlamış olan öğrencilerin de başvurması mümkündür. Bununla ilgili başvuru koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin internet sitesinde ilanı yapılmaktadır.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
İktisat alanında lisans derecesi elde edebilmek için (İktisatçı unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak
Program Profili  
Bölümün temel amacı, hem özel sektör hem de kamu sektöründeki çalışma alanları için nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Bu amaçla bölümdeki eğitim ve araştırmalar, mikroekonomi, makroekonomi, uluslararası iktisat,para teorisi ve politikası, iktisat politikası, iktisat teorisi, büyüme teorisi, hukuk, finansal piyasalar, maliye ve ekonometri gibi temel alanlara ayrılmaktadır. Bu bölümde öğrencilerin başarılı olabilmesi için, analitik düşünme yetisine sahip olmaları gerekir
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Dönem ortalaması 2 olmak kaydıyla o dönemdeki DC olan dersini de geçmektedir. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız olduğu bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir.
Mezuniyet Şartları  
Hazırlık eğitimi ile derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, derslerden biraz farklı olarak, bir de bitirme çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır. Bitirme çalışması, 7. veya 8. yarıyılda alınabilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Bölüm mezunları, emek, hammadde kaynaklarının kullanımı ve ürün pazarlamasının en iyi yollarının bulunması üzerinde iktisatçı olarak çalışmaktadırlar. Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası, Rekabet Kurumu ve Merkez Bankası gibi kamu kurumları ile özel sektör kurumları bu bölüm mezunlarının ana çalışma alanlarını oluşturur.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 61080 TRABZON.
Telefonu      : +90 462 377 25 85
Belge Geçer           : +90 462 3257281
E-Posta      : berber@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://katalog.ktu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
Bölümde 10 Profesör, 2 Doçent ve 7 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır.Bölüm, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine ait 13000 m2 alan üzerine kurulu ve 2 bloktan oluşan binanın birinci blokunda yer alan ve akademik ve idarî personele tahsis edilen bloğun 5. katının yarısını ve ikinci blokunun 1. katınındaki dersliklerin tamamını, ayrıca diğer bölümlerle birlikte tam donanımlı iki bilgisayar salonunu kullanmaktadır. Bölümde tüm öğretim üyelerinin dizüstü bilgisayarı ve yazıcısı, her odada internet bağlantısı bulunmaktadır. Dersliklerden bir kısmı teknoloji sınıfı olarak tasarlanmış, projeksiyon ve slayt makinelerinin kullanımı mümkün hale getirilmiştir.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB1001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
EKO1003Sosyal Bilimler İçin Matematik - I53+0+0ZorunluTürkçe
IKT1003İktisada Giriş - I63+0+0ZorunluTürkçe
IKT1007Türkiye İktisat Tarihi43+0+0ZorunluTürkçe
ISL1001Hukukun Temel Kavramları33+0+0ZorunluTürkçe
ISL1005Muhasebe - I53+0+0ZorunluTürkçe
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1001İngilizce - I33+0+0ZorunluTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3022+0+0
Bahar Dönemi
AITB1000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II22+0+0ZorunluTürkçe
CEK1001Sosyoloji33+0+0ZorunluTürkçe
EKO1002Sosyal Bilimler İçin Matematik - II53+0+0ZorunluTürkçe
IKT1002İktisada Giriş - II63+0+0ZorunluTürkçe
ISL1002Muhasebe - II53+0+0ZorunluTürkçe
ISL1003İşletme Bilimine Giriş43+0+0ZorunluTürkçe
TDB1000Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1004İngilizce - II32+0+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3021+0+0
YIL TOPLAMI :60
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
EKO1001İstatistik - I83+0+0ZorunluTürkçe
IKT2017Mikro İktisat - I73+0+0ZorunluTürkçe
IKT2035Makro İktisat - I73+0+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-143+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-243+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
CEK4012Çalışma Ekonomisi43+0+0SeçmeliTürkçe
IKT2019Bilişim Hukuku43+0+0SeçmeliTürkçe
IKT2043Dis Ticaret Islemleri43+0+0SeçmeliTürkçe
ISL2028Borçlar Hukuku43+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3015+0+0
Bahar Dönemi
EKO1000İstatistik - II63+0+0ZorunluTürkçe
IKT2002Makro İktisat - II63+0+0ZorunluTürkçe
IKT2008Mikro İktisat - II63+0+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-143+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-243+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-343+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
IKT2000Sürdürülebilir Kalkinma43+0+0SeçmeliTürkçe
IKT2012Araştırma ve Sunum Yöntemleri43+0+0SeçmeliTürkçe
IKT2014Ekolojik İktisat03+0+0SeçmeliTürkçe
ISL2000Organizasyon ve Yönetim43+0+0SeçmeliTürkçe
ISL2012Pazarlama43+0+0SeçmeliTürkçe
KAM1000Anayasa Hukuku43+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3018+0+0
YIL TOPLAMI :60
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
IKT3001Para Teorisi53+0+0ZorunluTürkçe
IKT3003İktisadi Büyüme ve Kalkınma - I43+0+0ZorunluTürkçe
IKT3017Uluslararası İktisat - I53+0+0ZorunluTürkçe
MLY2002Kamu Maliyesi43+0+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-143+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-243+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-343+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
IKT3005Bölgesel İktisat43+0+0SeçmeliTürkçe
IKT3007İktisadi Planlama43+0+0SeçmeliTürkçe
IKT3013Matematiksel İktisat43+0+0SeçmeliTürkçe
ISL3021Maliyet Muhasebesi43+0+0SeçmeliTürkçe
MLY3007Kamu Ekonomisi43+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3021+0+0
Bahar Dönemi
IKT3002Para Politikası53+0+0ZorunluTürkçe
IKT3008Uluslararası İktisat - II53+0+0ZorunluTürkçe
IKT3016İktisadi Büyüme ve Kalkınma - II43+0+0ZorunluTürkçe
MLY2000Vergi Hukuku43+0+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-143+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-243+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-343+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
IKT3010Yenilik İktisadı43+0+0SeçmeliTürkçe
IKT3012Küresellesme ve Türkiye43+0+0SeçmeliTürkçe
IKT3020Uluslararası Finansal İktisat43+0+0SeçmeliTürkçe
KAM3000İdare Hukuku43+0+0SeçmeliTürkçe
MLY4004Maliye Politikası43+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3021+0+0
YIL TOPLAMI :60
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
EKO2009Ekonometri - I83+0+0ZorunluTürkçe
IKT4001İktisat Politikası - I73+0+0ZorunluTürkçe
IKT4011Türkiye Ekonomisi73+0+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-143+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-243+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
IKT4003Dünya Ekonomisi43+0+0SeçmeliTürkçe
IKT4013Uluslararası İktisadi Birleşmeler43+0+0SeçmeliTürkçe
IKT4015Uluslararası Finansal Krizler43+0+0SeçmeliTürkçe
ISL4032Ticaret Hukuku43+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3015+0+0
Bahar Dönemi
EKO2002Ekonometri - II03+0+0ZorunluTürkçe
IKT4000Bitirme Tezi53+0+0ZorunluTürkçe
IKT4004İktisadi Düşünceler Tarihi53+0+0ZorunluTürkçe
IKT4008İktisat Politikası - II53+0+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-143+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-243+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
IKT4006Avrupa Birliği Ekonomisi43+0+0SeçmeliTürkçe
IKT4010Uygulamalı İktisat43+0+0SeçmeliTürkçe
IKT4012Güncel Ekonomi03+0+0SeçmeliTürkçe
IKT4014Merkez Bankaciligi03+0+0SeçmeliTürkçe
IKT4016Ekonomik Göstergeler03+0+0SeçmeliTürkçe
IKT4018Uluslararası İktisadi Kuruluşlar43+0+0SeçmeliTürkçe
ISL4008İşletme Finansmanı43+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :2318+0+0
YIL TOPLAMI :53