KTÜ Anasayfa | English | Harita

Günümüzde gelişen ve değişen teknolojilere, sosyo-kültürel ve ekonomik yaşama bağlı olarak tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de içmimarlık uzmanlık eğitimi ayrı bir disiplin olarak bilimsel ve uygulama alanında yerini almıştır. KTÜ İç Mimarlık Bölümünde bu anlamda işlevsel, simgesel, tinsel, estetik, konforlu iç mekanların yaratılması için nitelikli, uzman, çağın gereksinimlerini iyi bilen, gelişmeleri takip eden, mekan-insan-donatı sorunlarına ekonomik ve çağdaş çözümler üreten içmimarlar yetiştirilmektedir.

İç mimarlık Bölümü mezunları mesleki anlamda belediyeler, bakanlıklar, üniversiteler gibi kamu sektöründe, çeşitli iç mimarlık, mimarlık, tasarım büro ve şirketlerinde, çeşitli mobilya tasarlayan ve pazarlayan kuruluşlarda, banka ve mağaza gibi şube sistemiyle çalışan kurumların merkezlerinde “İçmimar” olarak çalışabilmektedir. Ayrıca mezunlarımızın bazıları ise kendi tasarım bürolarını oluşturarak mekan tasarımına katkıda bulunmaktadırlar.

Kuruluş  
Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 1993-1994 eğitim-öğretim yılında Mühendislik Mimarlık Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. Kurulduğu 1993 yılından 2000 yılına kadar özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden KTÜ İç Mimarlık Bölümü 2000 yılından itibaren merkezi sınav sistemi ile öğrenci kabul etmeye başlamıştır. 1993'te kurulan KTÜ İç Mimarlık Bölümü bugün giderek büyüyen genç, yetenekli ve deneyimli bir akademik kadroya sahiptir. Öte yandan ders programlarındaki derslerin bazıları başta KTÜ Mimarlık Bölümü olmak üzere, Güzel Sanatlar Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği ve diğer ilgili bölümlerin öğretim üyelerinin katılımı ile yürütülmektedir.
Kazanılan Derece  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İÇ MİMARLIK alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Lise ve dengi okul diploması, - 2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
İç Mimarlık alanında lisans derecesi elde edebilmek için (İçmimar ünvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 60 günlük zorunlu staj dönemini en az iki farklı yerde tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçer not almak, d) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak
Program Profili  
Çağın gereksinimlerine uygun bir eğitim-öğretim yaklaşımının benimsendiği KTÜ İç Mimarlık Bölümünde sorumluluk sahibi, zamanı doğru kullanma alışkanlığı geliştiren, araştırmacı, bilimsel ve teknolojik olduğu kadar sanatsal ve düşünsel boyutları meslek pratiğine dönüştürecek bilgi ve becerileri kazanan öğrenciler yetiştirebilmek amacıyla bir müfredat yürütülmektedir. İç mimarlık eğitiminde farklı disiplinler arasında işbirliğine öncelik veren bütünsel ve katılmalı bir yaklaşım benimsenerek bina bilgisi, yapı bilgisi, mimarlık tarihi ve restorasyon ana bilim dallarından; eşgüdümlü olarak bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Ayrıca serbest çalışan deneyimli mimar ve iç mimarların proje ve bitirme projesi gibi uygulamalı derslere katılımları ile öğrencilerin, meslek pratiği konusunda da bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır. İç Mimarlık Bölümünde eğitim-öğretim kuramsal dersler, atölye çalışmaları, seminer ve benzeri çalışmalar, görsel anlatım araçlı gösteriler ve diploma çalışmalarından oluşmaktadır. Eğitim-öğretim programında; mimari tasarım, bina bilgisi, yapı bilgisi, mimarlık ve sanat tarihi, donatı tasarımı ve sanat tarihi, görsel algı, estetik, iç mekan organizasyonu malzeme-teknoloji, restorasyon, bilgisayar destekli tasarım gibi zorunlu derslerin yanında farklı uzmanlık alanlarından seçme dersler yer almaktadır. Öte yandan İç Mimarlık Bölümünde gelişen bilgisayar teknolojisinden yararlanmak amacıyla bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar dilinin öğretilmesi önemli amaçlardan biridir. Bu nedenle bölümde bilgisayar destekli tasarım konularında öğrencilerin ödev, araştırma ve tasarımlarını bilgisayar diliyle ifade etmeyi öğrenebilecekleri yeterince ders bulunmaktadır.KTÜ İç Mimarlık bölümünde öğrenciler için çift ana dal, yan dal ve yatay geçiş programları oluşturulmuştur. Eğitim gördüğü programda başarılı olan öğrenciler istedikleri takdirde başka bir lisans programına belirlenen kontenjanlar dahilinde geçiş yapabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için yarıyıl içi çalışma (ara sınav, proje, seminer, kısa sınav, ödev, vb.) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, yarıyıl içi çalışmaları %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Bitirme projesi değerlendirmesi İç Mimarlık Bölümü Bitirme Esasları çerçevesinde yapılar.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrenciler İÇMİMAR unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri  
İç Mimarlık Bölümü mezunları mesleki anlamda belediyeler, bakanlıklar, üniversiteler gibi kamu sektöründe, çeşitli iç mimarlık, mimarlık, tasarım büro ve şirketlerinde, çeşitli mobilya tasarlayan ve pazarlayan kuruluşlarda, banka ve mağaza gibi şube sistemiyle çalışan kurumların merkezlerinde İçmimar olarak çalışabilmektedir. Ayrıca mezunlarımızın bazıları ise kendi tasarım bürolarını oluşturarak mekan tasarımına katkıda bulunmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, 61080, TRABZON, TÜRKİYE
Telefonu      : +90 462 3772695/2695-1617
Belge Geçer           : +90 462 3255588
E-Posta      : icmimarlik@ktu.edu.tr
Web Adresi :  http://www.icmimarlik.ktu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
Mimarlık Fakültesi bünyesindeki ana bina ve ek binadaki atölye ve dersliklerde eğitim-öğretime devam edilmektedir.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB191Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
ENF 100Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı32+1+0ZorunluTürkçe
IMB 113İç Mimari Proje - I104+4+0ZorunluTürkçe
IMB 115Mesleki İletişim - I12+0+0ZorunluTürkçe
IMB 117Mimarlık Ve Bina Bilgisi44+0+0ZorunluTürkçe
IMB1057Tasarıma Giriş ve İç Mimari Proje - I62+2+0ZorunluTürkçe
IMB1060Temel Sanat Eğitimi84+4+0ZorunluTürkçe
IMB1081İç Mimarlıkta Teknik Resim - I82+2+0ZorunluTürkçe
IMB1083İç Mimarlığa Giriş32+0+0ZorunluTürkçe
MHN 113Teknik Resim Ve Tasarı Geo.52+2+0ZorunluTürkçe
TDB 101Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDB 171İngilizce - I33+0+0Zorunluİngilizce
Güz Dönemi Toplamı :5531+15+0
Bahar Dönemi
AITB192Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi - II22+0+0ZorunluTürkçe
IMB 112İç Mimari Proje - II104+4+0ZorunluTürkçe
IMB 116Mesleki İletişim - II22+0+0ZorunluTürkçe
IMB 124Temel Sanat Eğitimi84+4+0ZorunluTürkçe
IMB 162Mimarlık Sanat Tarihi22+0+0ZorunluTürkçe
MIMB102Yapı Bilgisi22+0+0ZorunluTürkçe
TDB 102Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
TDB1002Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDB 172İngilizce - II22+0+0Zorunluİngilizce
Bahar Dönemi Toplamı :3222+8+0
YIL TOPLAMI :87
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
IMB 211İç Mimari Proje - III104+4+0ZorunluTürkçe
IMB 213Taşıyıcı Sistemler33+0+0ZorunluTürkçe
IMB 215Malzeme Bilgisi - I33+0+0ZorunluTürkçe
IMB 219Grafik Ve Model Anlatımı72+2+0ZorunluTürkçe
IMB 223Bilgisayar Des.Tasarım - I72+2+0ZorunluTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3014+8+0
Bahar Dönemi
IMB 212İç Mimari Proje - IV104+4+0ZorunluTürkçe
IMB 214Detay Bilgisi72+2+0ZorunluTürkçe
IMB 234Malzeme Bilgisi - II33+0+0ZorunluTürkçe
IMB 244Estetik33+0+0ZorunluTürkçe
IMB 274Bilgisayar Des.Tasarım - II72+2+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3014+8+0
YIL TOPLAMI :60
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
IMB 311İç Mimari Proje - V104+4+0ZorunluTürkçe
IMB 317Isıtma Havalandırma Ve Tesisat63+1+0ZorunluTürkçe
IMB 319Oda Akustiği42+2+0ZorunluTürkçe
IMB 323Mobilya Tarihi43+0+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-232+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 305Maket Ve Model Yapımı32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 309İnsan Mekan İlişkisi32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 311Anadolu`Da Türk Sanatı32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 317Renkli Düşünme32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 319Serbest Perspektif32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 321İç Mekanda Sınır Öğeleri32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 323Mutfak Tasarımı32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 325Tasarım, Sanat Ve Güncel Kavramlar22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 327Ofis Binalarında İç Mekan Örgütlenmesi32+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3016+7+0
Bahar Dönemi
IMB 312İç Mimari Proje - VI104+4+0ZorunluTürkçe
IMB 372Aydınlatma32+0+0ZorunluTürkçe
IMB 374Mobilya Tasarımı52+2+0ZorunluTürkçe
MIMB310Röleve64+2+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-232+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 302Otel/Motel Res.Yapılar32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 308Fotoğrafçılık32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 310Maliyet Pazarlama32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 312Sahne Tasarımı32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 314Anadolu`Da Konut Mimarisi32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 318Oturma Elemanı Ve Tarihsel Süreç İçinde Gel.32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 320İç Mekan Tasarımında Renk Kullanımı32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 322Koruma Ve Yeniden Kullanım32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 326Mobilya Üretiminde Doğal Ahşap Malzemeler32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 328Ahşap Kompozit Malzemeler Ve Uygulamalar32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 330Islak Hacim Tasarımı32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 332İç Mekanda Mermer Kullanımı32+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3016+8+0
YIL TOPLAMI :60
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
IMB 411İç Mimari Proje - VII104+4+0ZorunluTürkçe
IMB 413İç Mekan Restorasyonu62+2+0ZorunluTürkçe
IMB 451Modern Mimarlık Tarihi42+0+0ZorunluTürkçe
MSL 401Mesleki Deneyim - I40+2+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-232+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 401Sanat Kuramı32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 407Ergonomi32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 413Mimarlıkta Render Ve Ani. Uyg.32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 417Çağdaş Mobilya32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 421Anlam Bilim Ve Görme Biçimleri32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 423Engelliler İçin Tasarım32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 425Kent Mobilyası Tasarımı02+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3012+8+0
Bahar Dönemi
IMB 402Meslek Uygulama Bilgisi83+0+0ZorunluTürkçe
MSL 402Mesleki Deneyim - II40+2+0ZorunluTürkçe
TEZ 400Bitirme Çalışması100+6+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-242+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 402Güneş Kontrolü42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 404Çevre Düzeni/Peyzaj42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 408Vitrin Tasarımı42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 410Eğitim Yapıları42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 412Spor Yapıları İç Düzeni42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 414İç Mekanda Mimari Stiller42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 416Stand Tasarımı42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 420Mekansal Sirkülasyon Tasarımı02+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 422Çocuk Mekanları ve Güvenlik32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 426İç Mekan Tasarımı İle İlişkili Disiplinler02+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 428Çevre Psikolojisi62+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 430Görsel Medya Ve Mimarlık32+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :307+8+0
YIL TOPLAMI :60
E-Hizmetler KTÜ E-Posta
Personel İzin Takip
KTÜ Maaş Küpürü
Bilimsel Araştırma Projeleri
EBYS
Öğrenci İşleri Öğrenci Girişi
Akademisyen Girişi
Bölüm Girişi
Uzaktan Eğitim Dersleri
KTÜ YÖS
Önemli Bağlantılar Kütüphane
Bilgi Paketi
KTÜ Yayınları
Akademik Takvim
Kurumlar Farabi Hastanesi
Diş Hekimliği Hastanesi
Dış İlişkiler
Teknokent
Sosyal Tesisler
Merkezler Sürekli Eğitim
Uzaktan Eğitim
Yakıt Uyg.Araş.Mrk.


BizeYazın
kturadyo
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 61080, Trabzon, Türkiye | +90 462 377 3000 | © Copyright KTÜ
Tasarım : KTÜ WSYS
Arkaplan Resmini Gör