yol haritası

 

 

 

 

Amaç-Araştırma Odaklı Üniversite Olma Niteliğini Güçlendirerek Toplumun ve Ekonominin İhtiyaçlarına Duyarlı Araştırmalar Gerçekleştirmek

Hedef 2.1

Kurumsal araştırma kapasitesi geliştirilecektir.

PG 2.1.1

SCI, SSCI ve A&HCI endekslerindeki yıllık yayın sayısı

PG 2.1.2

Ar-Ge ve yenilik destek programlarından sağlanan ulusal ve uluslararası proje sayısı

PG 2.1.3

Patent başvuru sayısı

PG 2.1.4

Patent belge sayısı  

PG 2.1.5

SCI, SSCI, A&HCI veri tabanlarında taranan dergilerdeki makale ve derlemelere yapılan toplam atıf sayısı

Hedef 2.2

Araştırmalarda kalite düzeyi artırılacaktır.

PG 2.2.1

Q1 yayın sayısı

PG 2.2.2

%10’luk dilimde atıf alan yayın oranı

PG 2.2.3

Yayınların açık erişim yüzdesi

PG 2.2.4

Doktora mezun sayısı

PG 2.2.5

Akademisyen bilim ödülü sayısı

Hedef 2.3

Araştırmalarda etkileşim ve iş birliği geliştirilecektir.

PG 2.3.1

Uluslararası İş birliği ile yapılmış yayın sayısı (SCI, SSCI, A&HCI)

PG 2.3.2

İş dünyası (sanayi) işbirlikli ulusal veya uluslararası alınan patent belge sayısı

PG 2.3.3

Kamu fonları kapsamında iş dünyası iş birliği ile yapılan Ar-Ge ve yenilik proje sayısı

PG 2.3.4

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora öğrenci sayısı  

PG 2.3.5

Kontratlı sanayi iş birliği (ÜYK onaylı) proje sayısı

Hedef 2.4

Öğrencilerin araştırma süreçlerine katılımı sağlanacak ve girişimcilik potansiyelleri desteklenecektir.

PG 2.4.1

Üniversitenin Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ndeki sıralaması

PG 2.4.2

Öğrencilerin yürütücü olduğu kurum dışı proje sayısı

PG 2.4.3

Öğrencilerin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde kurdukları firma sayısı  

PG 2.4.4

Kurum dışı destekli projelerde çalışan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenci sayısı

PG 2.4.5

Kurum içi kaynaklardan desteklenen (BAP) lisansüstü tez ve lisans öğrenci projesi sayısı

Hedef 2.5

Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin (UYGAR) etkinliği artırılacaktır.

PG 2.5.1

UYGAR araştırmalarında/projelerinde görev alan UYGAR dışındaki diğer birim (kurum dışı dahil) akademisyenleri/araştırmacıları sayısı

PG 2.5.2

Akreditasyona sahip UYGAR sayısı  

PG 2.5.3

UYGAR’lar tarafından öncelikli sektörlere/alanlara (kimya, ilaç ve tıbbi cihaz, makine elektronik teçhizat, otomotiv ve raylı sistemler, tarım, savunma sanayi, çevre, iklim ve turizm) yönelik yürütülen proje (kurum içi, kurum dışı veya kendi öz kaynakları ile destekli) sayısı  

PG 2.5.4

UYGAR’ların araştırma kapsamında kurdukları uluslararası iş birlikleri sayısı

PG 2.5.5

UYGAR’lar tarafından topluma hizmet odaklı hazırlanarak kamuoyu/ilgili birim ile paylaşılan doküman, rapor, anket sonucu, veri seti ve benzeri yayın sayısı