KTÜ Orman Mühendisliği Bölümünün Kuruluşu ve Gelişimi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 1955 yılında 6594 sayılı yasa ile Türkiye'nin dördüncü üniversitesi olarak kurulmuştur.KTÜ bünyesinde bir orman fakültesinin yer alması 19.09.1963 tarih ve 336 sayılı yasa ile gerçekleşmiştir. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı fakültenin kuruluşu 1971 yılında gerçekleşmiştir. Bu konuda KTÜ Rektörlüğü ile İstanbul Üniversitesi (İÜ) Orman Fakültesi arasında bir protokol düzenlenmiş ve bu protokol 25.02.1971 tarihinde dönemin Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan OĞUZ, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem GÖKSU ve İÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayri BAYRAKTAROĞLU tarafından imzalanarak kesinlik kazanmıştır. Bu protokol, çeşitli konuların yanı sıra, KTÜ Orman Fakültesi bünyesinde Orman Mühendisliği Bölümü kurulması konusunu da içermektedir. 25.02.1971 tarihinde kurulan Orman Mühendisliği Bölümü 1971-1972 eğitim-öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ile imzalanan bir protokole bağlı olarak aynı fakültenin desteği ile eğitim-öğretime başlamış ve bu protokol 1977-1978 eğitim-öğretim yılına kadar devam etmiştir. 1978-1979 eğitim-öğretim yılından günümüze kadar da kendi eğitim kadrosu ile öğrencilerini ormancılık alanında eğitmektedir. 

Bölümümüz 2001-2002 eğitim-öğretim yılında İngilizce hazırlık eğitimine başlamıştır ve halen ingilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.

Başlangıçta kürsü esasına göre kurulmuş olan bölümümüz bünyesinde bugün 8 anabilim mevcuttur. Bu anabilim dalları aşağıdaki şekildedir.

Orman Botaniği Anabilim Dalı

Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı

Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı

Silvikültür Anabilim Dalı

Orman İnşaatı - Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı

Havza Amenajmanı Anabilim Dalı

Orman Amenajmanı Anabilim Dalı

Orman Ekonomisi Anabilim Dalı

Orman Mühendisliği Bölümü; günümüz ve gelecekteki endüstri üstü toplumun orman ürünlerine olan gereksinimlerini karşılamak, sosyal hizmetleri yerine getirmek ve bunları sürekli kılabilecek tüm koşulları yaratmak için sürdürülen etkinliklerin planlanması, uygulanması ve denetimi işlerini yürütebilecek ve bunların yanında ormanların korunması ve sürekliliğinin sağlanmasında özveriyle çalışacak "Orman Mühendisleri" yetiştirmektedir. Ayrıca, mesleki bilgilerini İngilizce ve bilgisayarla destekleyerek, yurt dışında özellikle Avrupa, Amerika ve Kanada gibi ileri ormancılık düzeyine ulaşmış ülkelerde de yüksek lisans ve doktora yapma olanakları bulabilmektedirler.

Bölüm içinde Lisans ve Lisansüstü aşamalarında eğitim-öğretim yapılmaktadır. Lisans öğrenimi aşamasında 8 yarıyıllık bir öğrenim sonunda öğrenciye Orman Mühendisliği Lisans Diploması ile Orman Mühendisi ünvanı verilmektedir. Bu süre içerisinde öğrenciye mesleğini yakından tanıtmak amacıyla 2 aylık (60 günlük) bir staj çalışması yaptırılır. İkinci sınıftan itibaren öğrenci, teorik derslerin yanı sıra civar ormanlarda yapılan uygulamalarla kontrollü bir şekilde eğitilmektedir. Bölümümüzde ayrıca KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Orman Mühendisliği Anabilim Dalı adı ile lisansüstü eğitim yapılmaktadır. Lisansüstü aşaması yüksek lisans ve doktora aşamalarını kapsamaktadır. Yüksek lisans aşamasında 4 yarıyıllık bir öğrenim sonunda öğrenciye Orman Mühendisliği Yüksek Lisans Diploması ile Orman Yüksek Mühendisi ünvanı verilmektedir. Doktora aşamasında ise yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlayan öğrencilerden branşında akademik anlamda daha da uzmanlaşmak isteyenler eğitilmektedir. Bu şekilde bir yandan bölümümüz kendi alt yapısına yeni öğretim elemanları yetiştirirken, bunun yanında yakın geçmişte kurulmuş olan 11 Orman Fakültesinin (Artvin, Kahramanmaraş, Çankırı, Isparta, Bartın, Kastamonu, Düzce) Yüksek Öğretim Kurumu aracılığı ile 35. madde kapsamında öğretim elemanlarını da yetiştirmektedir.

 

 

Kuruluş  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü'nde yer alan Orman Mühendisliği Bölümü; 1971 yılından bugüne eğitim-öğretim ve araştırma hizmetlerini sürdürmektedir. 1971-1972 eğitim-öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ile imzalanan bir protokole bağlı olarak aynı fakültenin desteği ile eğitim-öğretime başlanmış ve bu protokol 1977-1978 eğitim-öğretim yılına kadar devam etmiştir. 1978-1979 eğitim-öğretim yılından günümüze kadar da kendi eğitim kadrosu ile öğrencilerini ormancılık alanında eğitmektedir. Bölüm 2001-2002 eğitim-öğretim yılında İngilizce hazırlık eğitimine başlamış olup, bugün Türkiye'de 9 Orman Fakültesi içinde İngilizce hazırlık eğitimi yapan tek bölümdür. 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında da ikinci eğitim-öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere ORMAN MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Lise ve dengi okul diploması,
2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan,
3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Ormancılık alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Orman Mühendisi ünvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 60 günlük zorunlu staj dönemini en az iki farklı yerde tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçer not almak, d) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak
Program Profili  
Orman Mühendisliği Bölümü, ormanların korunması ve sürekliliğinin sağlanmasında özveriyle çalışacak, günümüz ve gelecekteki endüstri üstü toplumun sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri yerine getirecek, orman ürünlerine olan gereksinimlerin karşılanması için sürdürülen etkinliklerin planlanması, uygulanması ve denetimi işlerini yürütebilecek "Orman Mühendisleri" yetiştirmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrencilerin derslerde gösterdikleri başarı yapılan sınavlarla ölçülüp değerlendirilir. Laboratuar dışındaki dersler için, dönem içinde bir ara sınav mecburi olup, diğeri yarıyıl içi çalışmaları şeklinde (ev ödevi, proje ve seminer gibi ) yapılır. Dönem sonunda da bir sınav yapılır. Dönem içerisinde verilen notlar genel başarı notunun %50'sini, dönem sonu sınavı notu ise %50'sini oluşturur. Bir öğrenci yarıyıl sonu sınavında yüz üzerinden en az 45 puan almak zorundadır. Dönem içi not ağırlıklarının ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları arasındaki dağılımı %30 ve %20 şeklindedir. Teorik derslere %70, laboratuar uygulamalarına %80 devam zorunluluğu vardır. Teorik derslerden devam sağlayıp başarısız olan öğrenciler devam koşulunu tekrar yerine getirmeden sadece sınavlara girerler. Laboratuar uygulaması olan derslerden başarısız olanlar devam koşulunu da yeniden sağlamakla yükümlüdürler.
Mezuniyet Şartları  
Lisans öğrenimi aşamasında 8 yarıyıllık bir öğrenim sonunda öğrenciye Orman Mühendisliği Lisans Diploması ile "Orman Mühendisi" ünvanı verilir. Bu süre içerisinde öğrenciye mesleğini yakından tanıtmak amacıyla 2 aylık (60 günlük) bir staj çalışması yaptırılır. Öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre yedi yıldır. Öğrenciler mezun olabilmek için 4.0 üzerinden en az 2.0 mezuniyet ortalamasına sahip olmak zorundadır.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Bölüm mezunlarımız başta Çevre ve Orman Bakanlığı'nın Orman Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile ORKÖY Genel Müdürlüğü ve kısmen diğer kamu kurumlarında görev alabilmektedirler. Bunun yanında kendini iyi yetiştiren mezunlarımız birçok özel sektöre bağlı konuları ile ilgili birimlerde çalışabilecekleri gibi, serbest mühendislik büroları açarak, bilirkişilikler, çevre düzenleme, fidan yetiştirme, fidanlık tekniği, etüt-proje hazırlama ve uygulama, planlama ve üretim, erozyonla mücadele, sel ve çığ kontrolü, havza amenajmanı, entegre havza ıslahı, kırsal kalkınma gibi konularda faaliyet sürdürebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Bölümümüzde KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Orman Mühendisliği Anabilim Dalı adı ile lisansüstü eğitim yapılmaktadır. Lisansüstü aşaması yüksek lisans ve doktora aşamalarını kapsamaktadır.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ Orman Fak 61080 TRABZON
Telefonu      : +90 462 3772805
Belge Geçer           : +90 462 3257499
E-Posta      : ombaskanlik@ktu.edu.tr
Web Adresi :  http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Bölüm Olanakları : 
Orman Mühendisliği Bölümünde eğitim ve araştırma amacına yönelik olarak: 4 adet teknolojik donanımı yapılmış Anfi ve 3 adet teknoloji sınıfı mevcuttur. Toprak ve Ekoloji, Havza Amenajmanı, Doku Kültürü, Uzaktan Algılama, Orman Amenajmanı, Orman Botaniği, Geodezi ve Fotogrametri, Orman Ekonomisi, Hasılat Bilgisi, Orman Entomolojisi, Tohum ve Fizyoloji Laboratuvarları ile 1 adet Yaban hayatı müzesi bulunmaktadır.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB1001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
KIM1010Temel Kimya53+0+1ZorunluTürkçe
MAT1007Genel Matematik54+0+0ZorunluTürkçe
ORM1003Botanik - I53+1+0ZorunluTürkçe
ORM1009Orman Mühendisliğine Giriş32+0+0ZorunluTürkçe
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1001İngilizce - I33+0+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-153+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
ORM1001Temel İstatistik Yöntemler53+0+0SeçmeliTürkçe
ORM1005Temel Biyoloji53+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3022+1+1
Bahar Dönemi
AITB1000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II22+0+0ZorunluTürkçe
KIM1016Analitik Kimya53+1+0ZorunluTürkçe
MAT1012Genel Matematik - II43+0+0ZorunluTürkçe
ORM1004Biyometri53+0+0ZorunluTürkçe
ORM1013Botanik - II52+1+0ZorunluTürkçe
TDB1000Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1004İngilizce - II22+0+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-153+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
FIZ1006Genel Fizik53+0+0SeçmeliTürkçe
MAT1014Matematiksel Modelleme53+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3020+2+0
YIL TOPLAMI :60
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
ORM2005Ölçme ve Kadastro42+1+0ZorunluTürkçe
ORM2011Gymnospermae42+1+0ZorunluTürkçe
ORM2021Ormancılık Hukuku32+0+0ZorunluTürkçe
ORM2025Ormancılık İş Bilgisi Ve Güvenliği32+0+0ZorunluTürkçe
ORM2027Toprak İlmi32+1+0ZorunluTürkçe
ORM2031Zooloji43+1+0ZorunluTürkçe
ORM2033Fitopatoloji32+0+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-232+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
ORM2001Türkiye'nin Ekolojik Bölgeleri32+0+0SeçmeliTürkçe
ORM2003Ekonomi32+0+0SeçmeliTürkçe
ORM2007Mesleki İngilizce - I32+0+0SeçmeliTürkçe
ORM2009Ormancılıkta İnşaat Bilgisi32+0+0SeçmeliTürkçe
ORM2013Bilgisayar Destekli Çizim32+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3019+4+0
Bahar Dönemi
ORM2000Dendrometri42+1+0ZorunluTürkçe
ORM2002Coğrafi Bilgi Sistemleri31+1+0ZorunluTürkçe
ORM2004Angiospermae32+1+0ZorunluTürkçe
ORM2018Orman Ekolojisi42+1+0ZorunluTürkçe
ORM2020Orman Koruma32+0+0ZorunluTürkçe
ORM2022Orman Yolları42+1+0ZorunluTürkçe
ORM2028Orman Entomolojisi32+1+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-232+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
ORM2006Genel Ekoloji32+0+0SeçmeliTürkçe
ORM2008Meslek Etiği32+0+0SeçmeliTürkçe
ORM2010Bitki Genetiği32+0+0SeçmeliTürkçe
ORM2014Çiçekli Bitkiler32+0+0SeçmeliTürkçe
ORM2016Mesleki İngilizce - II32+0+0SeçmeliTürkçe
ORM2026İklim Bilgisi32+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3017+6+0
YIL TOPLAMI :60
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
ORM 327Silvikültürün Temel İlkeleri32+0+0ZorunluTürkçe
ORM 329Hasılat Bilgisi42+1+0ZorunluTürkçe
ORM 335Havza Amenajmanı52+1+0ZorunluTürkçe
ORM 337Orman Yolları52+1+0ZorunluTürkçe
ORM 339Orman Koruma52+1+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-242+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 303Bitki Beslenmesi42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 305Ormancılık Bilişimi42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 307Çayır-Mera Ekolojisi42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 309Ormancılık Tarihi42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 313Bilgisayar Destekli İstatis. Uyg.42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 315Bitkisel Biyoçeşitlilik42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3014+4+0
Bahar Dönemi
ORM 334Ormancılıkta Uzaktan Algılama52+0+0ZorunluTürkçe
ORM 336Transport Tekniği Ve Tesisleri52+1+0ZorunluTürkçe
ORM 338Silvikültür Tekniği52+1+0ZorunluTürkçe
ORM 340Erozyon Ve Sel Kontrolü52+1+0ZorunluTürkçe
ORM 350Orman Bakımı42+0+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-232+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 302Diri Örtü32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 306Ormancılıkta Mekanizasyon32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 308Orman Zararlılarının Yönetimi32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 310Biyolojik Çeşitlilik Envanteri32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 312Yetişme Ortamlarının Haritalanması32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 314Orman Ürünleri Pazarlanması32+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3014+3+0
YIL TOPLAMI :60
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
MSL 401Mesleki Deneyim - I30+2+0ZorunluTürkçe
ORM 405Tohum Tek. Ve Fidanlık Tekn42+1+0ZorunluTürkçe
ORM 423Ormancılık Uygulamaları - I32+2+0ZorunluTürkçe
ORM 425Ormancılık İşletme Ekonomisi43+0+0ZorunluTürkçe
ORM 433Ormancılık Politikası32+0+0ZorunluTürkçe
ORM 435Amenajmanın Temel Esasları42+0+0ZorunluTürkçe
ORM 437Kırsal Kalkınma32+0+0ZorunluTürkçe
TEZ 401Bitirme Çalışması - I00+2+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-232+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 405Yöneylem Araştırması32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 407Tarımsal Ormancılık32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 419Proje - I32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 421Ağaç Islahı32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 423Silvikültürel Planlama32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 425Ormancılıkta Halkla İlişkiler32+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3017+7+0
Bahar Dönemi
MSL 402Mesleki Deneyim - II40+2+0ZorunluTürkçe
ORM 406Ağaçlandırma Tekniği32+1+0ZorunluTürkçe
ORM 430Ormancılık Yönetim Bilgisi42+0+0ZorunluTürkçe
ORM 434Ormancılık Uygulamaları - II32+2+0ZorunluTürkçe
ORM 436Orman Amenajmanı52+2+0ZorunluTürkçe
ORM 446Odun Dışı Orman Ürünleri22+0+0ZorunluTürkçe
TEZ 402Bitirme Çalışması30+2+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-232+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 410Milli Park Yönetimi32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 418Proje - II32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 422Korunan Alanların Planlanması32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 424Mera Amenajmanı32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 426Kent Ormancılığı32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 428Çevre Koruma32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 430Endüstriyel Ağaçlandırma32+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3014+9+0
YIL TOPLAMI :60