Yönerge

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ BİRİMİ 
YÖNERGESİ
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Kapsam ve Dayanak
Madde 1- Bu yönerge 2547 sayılı kanun çerçevesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak KTÜ Senatosunun 04.10.2013 tarih ve 254 sayılı kararı ile kurulmuş bulunan  “Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi Birimi”  (YBSB )’nin çalışmalarına ilişkin esasları düzenler.
 
Amaç
Madde  2- Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi Biriminin yönetim, çalışma, usul ve esaslarını düzenlemektir.
 
Tanımlar
Madde 3- Bu yönetmelikte geçen kavramların tanımları aşağıda verilmiştir.                
               
Üniversite : Karadeniz Teknik Üniversitesini (KTÜ)
Senato    : KTÜ Senatosu
Rektör  : KTÜ Rektörü
Birim : KTÜ Yönetim Bilgi Sistemi Birimi (YBSB)
Birim Koordinatörü : KTÜ Yönetim Bilgi Sistemi Birim Koordinatörü

                                     

İKİNCİ BÖLÜM
Birimin Amacı ve Görevleri
 
Birimin Amacı;
Madde 4- Üniversitenin kurumsal gelişimi, rekabet gücünün artırılması, kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, stratejik hedeflerine ulaşabilmesi, gerek birimleri gerekse dış paydaşları ile arasındaki iletişimin geliştirilmesi ve karar alma süreçlerinde kullanılması noktasında gereken bilginin üretilmesi, yönetilmesi ve paylaşılmasını sağlamak.
 
Birimin Görevleri
Madde 5- YBSB'nin görevleri;
 
a. Üniversitenin kurumsal gelişiminin izlenmesine yönelik verilerin toplanmasını, bilgiye dönüştürülmesini ve yönetilmesini sağlamak, dönemsel ve amaca özel raporlar hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,
b. Üniversitenin stratejik planında yer alan hedef ve amaçlara ulaşabilmeyi destekleyecek plan, program ve projelerle ilgili olarak araştırma ve incelemeleri yapmak, gerekli koordinasyon ve destek hizmetlerini vermek,
c. Rektörlük karar alma süreçlerine, gereken bilgi desteğini sağlamak,
d. Temel politika ile tematik ve sektörel strateji belgelerini düzenli olarak izlemek ve Üniversite Stratejik Plan ve faaliyetleri ile ilişkilendirerek raporlamak,
e. Üniversite Stratejik Planında belirtilen faaliyetler kapsamında ilgili birimlerle ve dış paydaşlarla Rektörlük arasındaki bilgi ve iletişim koordinasyonunu sağlamak,
f.  Üniversite tarafından stratejik plana paralel olarak yürütülen faaliyetler hakkında dönemsel raporlar hazırlayarak kamuoyuna duyurulmasını koordine etmek,
g. Üniversite stratejik planı ve iç kontrol sisteminde yer alan performans göstergelerinin izleme ve değerlendirilmesinde birimlerle Rektörlük arasındaki koordinasyonu sağlamak ve sonuçları raporlamak,
h. Rektörlükçe verilen diğer görevleri yapmak.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birimin Yönetim Organları, Çalışma Usul ve Esasları
             
Birimin Yönetim Organları
Madde 6-   
(1) Birim, Rektör veya Rektör Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.
(2) Birimin yönetimi; Rektör tarafından atanacak olan Birim Koordinatörü tarafından yürütülür.
(3) Birimin ihtiyaç duyduğu idari personel, Rektörlük tarafından karşılanır.
 
Birim Koordinatörü ve Görevleri
Madde 7-   
(1) Birim Koordinatörü; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Birim Koordinatörü tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Birim Koordinatörü; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetimden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
(2) Birim Koordinatörünün görevleri; Birimi temsil etmek ve Birim çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Yürürlük
Madde 8-   Bu Yönerge Üniversite Senatosunda kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 9-   Bu Yönerge hükümlerini, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.