KTÜ Kalite Komisyonunun Görevleri

• Karadeniz Teknik Üniversitesinin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak.
• Kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak.
• İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya sunmak.
• Onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu internet sayfasından kamuoyu ile paylaşmak.
• Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak.
• Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.