Görevlerimiz


 

  1. Üniversitenin kurumsal gelişiminin izlenmesine yönelik verilerin toplanmasını, bilgiye dönüştürülmesini ve yönetilmesini sağlamak, dönemsel ve amaca özel raporlar hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,
  2. Üniversitenin stratejik planında yer alan hedef ve amaçlara ulaşabilmeyi destekleyecek plan, program ve projelerle ilgili olarak araştırma ve incelemeleri yapmak, gerekli koordinasyon ve destek hizmetlerini vermek,
  3. Rektörlük karar alma süreçlerine, gereken bilgi desteğini sağlamak,
  4. Temel politika ile tematik ve sektörel strateji belgelerini düzenli olarak izlemek ve Üniversite Stratejik Plan ve faaliyetleri ile ilişkilendirerek raporlamak,
  5. Üniversite Stratejik Planında belirtilen faaliyetler kapsamında ilgili birimlerle ve dış paydaşlarla Rektörlük arasındaki bilgi ve iletişim koordinasyonunu sağlamak,
  6. Üniversite tarafından stratejik plana paralel olarak yürütülen faaliyetler hakkında dönemsel raporlar hazırlayarak kamuoyuna duyurulmasını koordine etmek,
  7. Üniversite stratejik planı ve iç kontrol sisteminde yer alan performans göstergelerinin izleme ve değerlendirilmesinde birimlerle Rektörlük arasındaki koordinasyonu sağlamak ve sonuçları raporlamak,
  8. Rektörlükçe verilen diğer görevleri yapmak.