Genel Yapı

Rektör
Senato
Yönetim Kurulu
Rektör Yardımcısı
Rektör Yardımcısı
Rektör Yardımcısı
Akademik Birimler
Fakülteler (12)
Enstitüler (6)
Yüksekokullar (1)
Meslek Yüksekokulları (8)
Rektörlüğe Bağlı Bölümler (2)
Uygulama ve Araştırma Mrk.
UYGAR (18)
Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
Genel Sekreter Yardımcısı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Hukuk
Müşavirliği
İdari ve Mali
İşler Daire
Başkanlığı
Döner Sermaye
İşletme
Müdürlüğü
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
BAP
Koordinasyon
Birimi
Öğrenci İşleri
Daire
Başkanlığı
Sivil
Savunma
Uzmanlığı
Personel
Daire
Başkanlığı
Enformasyon
Müdürlüğü
Sağlık Kültür
ve Spor Daire
Başkanlığı
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Strateji Geliştirme
Daire
Başkanlığı
Basımevi
Müdürlüğü
Yapı İşleri ve
Teknik Daire
Başkanlığı
Bilgi Edinme
Birimi
Sıfır Atık
Yönetimi
Birimi
İşyeri Sağlık
ve Güvenlik
Birimi
Rektörlüğe
Bağlı Birimler
Dijital Dönüşüm
Ofisi
Yönetim Bilgi
Sistemi Birimi
ÖYP
Koordinasyon
Birimi
MYO
Koordinatörlüğü
Dış İlişkiler
Genel
Koordinatörlüğü
KTÜ Radyo
Web TV
Koordinatörlüğü
Kariyer Merkezi
Proje Üretim
Merkezi
Rektörlüğe Bağlı
Kurul / Komisyon
Çalışma Grupları
İç Denetim
Birimi Başkanlığı
Strateji
Geliştirme
Kurulu
Sanayi İşbirliği Çalışma Grubu
İç Kontrol
Standartları
Koord.Kurulu
Yayın Komisyonu
Master Plan Komisyonu
Fikri ve Sınai
Mülkiyet Hakları
Komisyonu
Eğitim
Komisyonu
Ceza
Soruşturma
Kurulu
İç Kontrol
İzleme ve Değ.
Kurulu
Bilimsel Araştırma
Projeleri (BAP)
Komisyonu
Kalite
Komisyonu
Etik Kurullar
KTÜ
Danışma Kurulu
Bologna
Eşgüdüm
Komisyonu
Uluslararasılaşma
Çalışma Grubu
Araştırma
Üst Kurulu
Akreditasyon
Çalışma Grubu
Enstitü
Çalışma Grubu
UYGAR
Çalışma Grubu