Arama ve Kurtarma Bilgileri

SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİKLERİ

KURULUŞU: Sivil Savunma Birliği ilk defa 1986 yılında Silahlı Kuvvetlerden temin edilen ihtiyaç fazlası erlerden oluşturulmuş, ancak zaman içerisinde Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı nedeniyle birlik emrine yükümlü er verilmediğinden birliğin kadrolu personelden kurulması çalışmalarına başlanmış ve 1993 yılında 63 personel ile Ankara, 1996 yılında da İstanbul ve Erzurum'da Sivil Savunma Birlikleri kurulmuştur.

27.12.1999 tarihinde yürüdüğe konulan 586 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinden sonra; afetlerde, savaşta, önemli kaza ve yangınlarda arama, kurtarma ve yardım hizmetleri yapmak üzere; ülkemizin coğrafi konumu, ulaştırma imkanları, afete uğraması muhtemel bölgeleri dikkate alınarak 11 merkezde ( Adana, Afyon, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Sakarya, Samsun ve Van) 120'ser personelden oluşan çağdaş araç ve gereçlerle fare donatılmış sivil savunma arama kurtarma birlikleri ile birlik kurulmayan diğer illerde ise ilin büyüklüğüne göre 10, 20 ve 30'ar personelden oluşan sivil savunma arama ve kurtarma ekipleri kurulmuştur. Bu kararname gereği Ankara, İstanbul ve Erzurum'da kurulmuş bulunan birliklerin geliştirilmesi ve diğer illerdeki sivil savunma arama ve kurtarma birlikleri ile ekiplerin kuruluş çalışmaları sürdürülmektedir.

Aynı Kararname ile afetlerde kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmak isteyen gönüllü kişi ve kuruluşların İçişleri Bakanlığının eşgüdümünde çalışmalara katılmaları için "Gönüllüler Yönergesi" hazırlanılarak 05.05.2000 tarihinde yürürlülüğe konmuştur.

Ayrıca aynı Kararname gereği kurulan birlik ve ekiplerin "Kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esaslarına dair Yönetmelik"çe 21.07 2000 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. 
GÖREVLERİ:

- Savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda; arama, kurtarma, ilk yardim ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek, 

- Savaşta, afetlerde ve kazalarda; nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddelerin ölçüm hizmetlerini imkanlar ölçüsünde yürütmek, ilgili birimlere ulaştırmak, NBC maddelerinin temizlenmesine (Dekontaminasyon) yardım etmek, 

.-Ülkemize gelen sığınmacılara sosyal yardım hizmeti vermek, bunların geçici barındırılma hizmetlerine yardım etmek, 

- Arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan yerli ve yabancı, kamu ve özel kuruluşların arama ve kurtarma ekipleri ile gönüllü kişi ve kuruluşların çalışmalarını koordine etmek,

- Birlik ve ekip personelinin nazari, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini arttırmak ve göreve her an hazırlıklı bulunmaları için haftalık, aylık, yıllık eğitim programları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak,

- Kamu ve özel kuruluşların arama ve kurtarma hizmetlerinde görevlendirilen ekipleri ile gönüllü kuruluş ve kişilerin eğitimlerini Bakanlık veya Valiliğin uygun görüşü ile yapmak,

-Gece ve gündüz tatbikatları planlamak ve uygulamak

-Eğitim amacı ile yurtiçi ve yurtdışında yapılacak eğitim ve tatbikatlara, istek yapılması halinde veya gerektiğinde yurt dışında meydana gelecek afetlerde de kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmak,

-Sivil Savunma Koleji ve valiliklerce açılan kursların kurtarma, ilk yardim ve sosyal yardım konularındaki tatbiki bölümlerine yardımcı olmak,

-Afet bölgesine en seri şekilde ulaşabilmek için haberleşme, toplanma, yükleme ve intikal tatbikatları yapmak, 

- Bakanlık ve Valiliklerce verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

 

 

17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİNDE 
SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİKLERİNİN ÇALIŞMALARI

 

Birlik Adi Personel Afet Yeri Ölü Sağ
Ankara Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği
60
Sakarya
116
73
Kocaeli
60
39
Gölcük
66
24
Toplam
242
136
İstanbul Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği
24
Avcılar
20
13
İzmit
8
-
Toplam
28
13
Erzurum Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği
26
Yalova
79
45
TOPLAM
110
-
349
194

12 KASIM 1999 BOLU-DÜZCE DEPREMİNDE 
SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİKLERİNİN ÇALIŞMALARI

Birlik Adi Personel Afet Yeri Ölü Sağ
Ankara Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği
59
Bolu
23
8
Düzce
-
1
Keynesli
12
9
Toplam
35
18
İstanbul Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği
24
Keynesli
9
9
Toplam
9
9
Erzurum Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği
25
Düzce
12
3
Toplam
12
3
TOPLAM
108
-
56
30

03 ŞUBAT 2002 AFYON - SULTANDAGI DEPREMİNDE 
SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİKLERİNİN ÇALIŞMALARI 

Birlik Adi Personel Afet Yeri
Ölü
Sağ
Afyon Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği
72

Afyon
Çay (Ebem)
Sultandaki

14
-
Ankara Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği
40
Afyon
Sultandagi
Bursa Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği
13
Afyon
Çay
Sakarya Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği
36
Afyon
Çay (Eber)
Sultandagi
İzmir Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği
36
Afyon
Çobanlar

 

 

 

SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİKLERİNİN YURT DIŞI ÇALIŞMALARI

Afetin Tarihi
Yeri ve Türü
Ölü
Sağ
8 Eylül 1999 Yunanistan / Atina - Deprem
5
-
20 Eylül 1999 Tayvan
-
1
13 Ocak 2001 El Salvador
-
-
26 Ocak 2001 Hindistan
25
1
TOPLAM
30
2