Kurul

      Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve iki müdür yardımcısı ile Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Merkez yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda bir kez üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM KURULU
DOÇ. DR. ÜYESİ MUHAMMET BERİGEL (Başkan) 
DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET KÖKSAL 
ÖĞR. GÖR. YAVUZ KABLAN