Kontrol Ortamı Standartları

 

1.Kontrol Ortamı Standartları
Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
Standart: 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
   2.1. İdari Görev Dağılımı
    2.2. Organizasyon Yapısı
   2.3. Görev Yetki ve Sorumluluklar
   2.4. Hassas Görevler
Standart: 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı 
Standart: 4. Yetki Devri
2.Risk Değerlendirme Standartları
Standart: 5. Planlama ve Programlama
      5.1. Amaç Hedefler
    5.2. Performans Göstergeleri
Standart: 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
    6.1. Risklerin Belirlenmesi
 
3.Kontrol Faaliyetleri Standartları
Standart: 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
Standart: 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
    8.1. Kurum İçi Eğitim Programı Talebi İş Akış Şeması 
    8.2. Kurum Dışı Eğitim Programı Talebi İş Akış Şeması 
    8.3. Birim Evrak İşlemleri İş Akış Şeması 
    8.4. Satın Alma İşlemleri İş Akış Şeması 
    8.5. Ek Ödeme İş Akış Şeması 
     8.6. Taşınır Mal ve Malzeme Alımı İş Akış Şeması 
    8.7. Geçici Görev Yolluğu Talebi ve Yolluk Ödeme İş Akış Şeması
    8.8. Web İşlemleri İş Akış Şeması
     8.9. Hizmet Standartları
     8.10. Vekil Personel Listesi
Standart: 9. Görevler Ayrılığı
Standart: 10. Hiyerarşik Kontroller
Standart: 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
   11.1. Süreli Yazılar Takip Çizelgesi 
Standart: 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
 
4.Bilgi ve İletişim Standartları
Standart: 13. Bilgi ve İletişim
Standart: 14. Raporlama
Standart: 15. Kayıt ve Dosyalama
Standart: 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
 
5.İzleme Standartları
Standart: 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi  
Standart: 18. İç Denetim