Ödül Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ödül Yönergesi

 

Amaç ve Kapsam

MADDE1- (1) Bu yönerge, Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik ve idari personellerinin, öğrencilerinin, üniversite dışındaki kişi, kurum ve kuruluşların, çalışmalarında göstermiş oldukları üstün başarı ve hizmetlerin değerlendirilmesi, performanslarının artırılması ve çalışmalarının desteklenmesi amacıyla ödüllendirilmeleri esaslarını düzenlemektedir.

 

AKADEMİK ÖDÜLLER

Ödül kategorileri ve türleri

MADDE 2- (1) Karadeniz Teknik Üniversitesinde, o ödül yılı içerisinde çalışmış veya çalışmakta olan akademisyenlerin fen ve mühendislik bilimlerisosyal ve beşeri bilimlersağlık bilimleri ve eğitim bilimleri kategorilerinde araştırma, çalışma, eser, etkinlik ve hizmetlerini değerlendirerek, üstün niteliklerini onaylamak, bilim ve sanat çalışmalarını desteklemek amacıyla aşağıdaki ödüller verilir.

a) Akademik Ödül: Bilim insanı veya sanatçı yetiştiren, mensup olduğu bilim ve sanat dalının kurumsallaşması için çalışmalar yapan, geliştirdiği metot, teknoloji ve ortaya koyduğu eser ve etkinlikler ile ülkemizin bilimsel, ekonomik, spor ve sanat alanında gelişimine katkıda bulunan, mesleki kariyerinde ilerlemiş akademisyenlere verilir. Adayların değerlendirilmesinde SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI veri tabanlarındaki yayınları, bu yayınlara yapılan atıfları, ulusal ve uluslararası projeleri, Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylanmış ve yayınlanmış patentleri, faydalı model/endüstriyel tasarımları, ulusal ve uluslararası bilim ve sanat kurum veya kuruluşlarında gösterdiği performansları ve bu kuruluşlardan aldığı ödülleri temel kriterler olarak dikkate alınır.

b) Genç Bilim ve Sanat İnsanı Ödülü: Araştırma ve çalışmaları ile bilime, spora veya sanata gelecekte evrensel düzeyde katkıda bulunabilecek potansiyele sahip olan, ödülün verileceği gün 35 yaşını doldurmamış öğretim elemanlarına verilir. Adayların değerlendirilmesinde SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI veri tabanlarındaki yayınları, bu yayınlara yapılan atıfları, ulusal ve uluslararası projeleri, Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylanmış ve yayınlanmış patentleri, faydalı model/endüstriyel tasarımları, ulusal ve uluslararası bilim ve sanat kurum veya kuruluşlarında gösterdiği performanslar ve bu kuruluşlardan aldığı ödüller temel kriterler olarak dikkate alınır.

c) Akademik Hizmet Ödülleri: Ödül verilecek tarih itibari ile Karadeniz Teknik Üniversitesinde 25 yılını dolduran akademisyenlere bağlı oldukları birimce, 40 yıl hizmet vermiş olan akademisyenlere ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hizmet belgesi, plaket ve benzerleri verilir.

Adayların Önerilmesi

MADDE3- (1) Adaylar; fakülte dekanları, enstitü, konservatuar, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezi müdürleri tarafından, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilecek takvime uygun olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne önerilirler. Akademisyenler, herhangi bir ödül türü için kendileri de başvuru yapabilirler. Başvuru yapan ya da önerilen adayın başvuru dosyasında; ödüle hangi gerekçe ile aday olduğu ya da gösterildiğini açıklayan sunuş yazısı, adayın bilim/sanat çalışmalarını içeren ayrıntılı özgeçmişi, ödüle aday olması ya da gösterilmesine gerekçe teşkil eden çalışma, araştırma, proje, eser ya da etkinliğe ilişkin tüm belgeler, varsa adayın daha önce kazandığı ödüllerin listesi yer almalıdır.

Ödüllerin verilmesi

MADDE4- (1) Akademik hizmet ödülleri dışında, Madde 2’de tanımlanan ödüller, fen ve mühendislik bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık bilimleri ve eğitim bilimleri kategorilerinde birer akademisyene verilir. Başvuru süreci, ödüllerin verileceği tarih, değerlendirme komisyonları ve komisyonların çalışma prensipleri ile ödüllerin neler olduğu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Değerlendirme komisyonları, akademik hizmet ödüllü dışındaki diğer ödül türü ve kategorilerinde yeterli kriterlerin sağlanmadığı gerekçesi ile ödül verilmemesi kararını alma hakkına sahiptir. Değerlendirme komisyonları kararları, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlük Makamına sunulur. Kararların Rektörlük Makamınca onaylanmasını takiben ödüller verilir. Ödül töreni ve ödül alanlar Karadeniz Teknik Üniversitesi yayın organları ile kamuoyuna duyurulur.

 

İDARİ ÖDÜLLER

Hizmet Ödülleri

MADDE 5- (1) Ödül verilecek tarih itibari ile Karadeniz Teknik Üniversitesinde 25 ve 40 yıl hizmet vermiş idari personele hizmet belgesi, plaket ve benzerleri verilir. 25 yıl ödülleri personelin bağlı olduğu idari birim tarafından, 40 yıl ödülleri ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilir.

Başarı Ödülleri ve Ödüllerin Verilmesi

MADDE 6- (1)Verilen görevi başarı ile yürütenlere görevli oldukları birimlerde olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında ve sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen idari personeller dekanlar, enstitü müdürleri, konservatuar müdürü, yüksekokul müdürleri, meslek yüksekokulu müdürleri, uygulama ve araştırma merkezi müdürleri, genel sekreter ve hastane başhekimleri tarafından başarı ödülü için önerilebilirler.

(2) Aday gösterme süreci, ödüllerin verileceği tarih, değerlendirme komisyonları ve komisyonların çalışma prensipleri ile ödüllerin neler olduğu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Değerlendirme komisyonları, yeterli kriterlerin sağlanmadığı gerekçesi ile ödül verilmemesi kararını alma hakkına sahiptir. Değerlendirme komisyonları kararları, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlük Makamına sunulur. Kararların Rektörlük Makamınca onaylanmasını takiben ödüller verilir.

 

ÖĞRENCİ ÖDÜLLERİ

Başarı Ödülleri

MADDE 7- (1) Karadeniz Teknik Üniversitesi fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilir. Ödüle aday öğrencinin öğrenim süresince disiplin cezası almamış olması gerekir.

a) Lisans/ön lisans düzeyinde genel akademik not ortalamasına göre yapılan sıralamada fakülte/bölüm/programlarının normal örgün öğretim ve ikinci öğretim programlarından ilk üç sırada mezun olan öğrencilere,

b) Karadeniz Teknik Üniversitesini ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil ederek dereceye giren öğrencilere,

c) Toplumsal sorumluluk kapsamında sosyal amaçlı öğrenci etkinliklerinde bulunan öğrencilere,

ç) Öğrenci etkinliklerini yürüten topluluk/kulüp temsilcilerine,

öğrenci başarı ödülleri verilir.

(2) Öğrenci veya topluluk/kulüp temsilcilerini, bağlı oldukları akademik birim ya da daire başkanlığı aday olarak gösterir. Ödüllerin verileceği tarih, değerlendirme komisyonları ve komisyonların çalışma prensipleri ile ödüllerin neler olduğu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Değerlendirme komisyonları, yeterli kriterlerin sağlanmadığı gerekçesi ile ödül verilmemesi kararını alma hakkına sahiptir. Değerlendirme komisyonları kararları, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlük Makamına sunulur. Kararların Rektörlük Makamınca onaylanmasını takiben ödüller verilir.

Üniversite Dışındaki Kişi ve Kuruluşlara Verilen Ödüller

MADDE 8- (1)Üniversite dışındaki kişi ve kuruluşlara aşağıdaki esaslara göre ödül verilebilir.

a) Üniversitede araştırma, eğitim ve sanat faaliyetlerine önemli katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara,

b) Üniversitenin alt yapısına bağış ve yardımlarıyla katkıda bulunan kişi ve kuruluşlar ile bilimsel ve sosyal etkinliklerini kamuoyuna tarafsız ve eğitici biçimde yansıtan yazılı ve görsel basın kuruluşları ile bunların mensuplarına,

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunun Kararı ile ödül verilir.

(2) Ödülün verileceği tarih ve ödülün ne olduğu Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.

Yürürlük

MADDE9- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE10– (1) Bu yönergeyi Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.