Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

AKADEMİK PERSONEL SERVİSİ
 
2547 ve 2914 sayılı kanunlar uyarınca akademik personel işlemleri yürütülür. Bunu biraz açmaya çalışırsak;
 
Kadro işlemleri
 
Yeniden ihdas
 
Serbest bırakma
 
Kadro aktarma ve izin isteme
 
Dolu ve boş kadro değişiklikleri
 
2547 s.k. uyarınca akademik personel alımına ilişkin ilanlar
 
Akademik personellerin atama, ayrılma, nakil, sürelerinin uzatım işlemleri, hizmet değerlendirmeleri, diploma değerlendirmeleri yapılması.
 
Yeni birimlerin kurulması ile ilgili işlemler
 
Akademik sicil raporlarıyla ilgili işlemler.
 
Üniversite yöneticileriyle ilgili atama ve görevlendirme yazıları
 
Üniversite yönetim kurulundan çıkan kararların yazışmaya dökülmesi ve bilgi edinme ile işlemler yapılmaktadır.
 
 
KADRO – İSTATİSTİK SERVİSİ
 
Üniversitemizin tüm birimlerinde çalışan idari ve akademik personelin kadro işlemlerini takip etmek, istatistikî bilgiler vermek.
 
657 sayılı kanunu ve 2547 sayılı kanuna uygun olarak tespit edilen kadroların takibini yapmak. Boşalan veya serbest bırakılan akademik kadrolar için ilgili birimin teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından kullanma izni alınmaktadır. Yıl içerisinde bloke kadrolardan serbest bırakılan kadrolar olursa birimler arası dağılımı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından tescil ettirilip kullanma izni alınması ve akademik personel bilgileriyle ilgili gerekli güncellemeleri yapmak.
 
Öğretim elemanları değişikliklerini Yükseköğretim Kurulu ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına tarafından düzenlenen program aracılığı ile güncelleme yapmak.
 
Kurumumuz bünyesinde idari ve akademik olarak çalışan ve kadro durumu müsait olan personelin pasaport işlemlerini yürütmek.
 
Tüm personelin aylık terfi ve kıdemlerin hazırlanması ve takibini yapmak. 
 
Hizmet belgesi ve sicil özetinin hazırlanması, akademik personelin mecburi hizmetlerini takip etmek.
 
Personelin izin durumlarının takibi ve onaya sunulması.
 
Personel kimliklerinin hazırlanması.
 
Alınacak akademik personelin atama işlemlerinin sürecini devam ettirmek.
 
2547 s.k 34.madde uyarınca Üniversitemizde çalışan yabancı uyruklu personel işlemlerinin yürütülmesi.
 
Akademik ve idari personellerin İstatistikî kayıtlarının tutulması ve güncellenmesi.
 
Personelimizin Emekliliğin Hesaplanması.
 
Sosyal Güvenlik Kurumuna akademik ve idari personelin işten ayrılış ve işe giriş bildirgelerinin hazırlanması.
 
Web sayfasının Hazırlanması.
 
Tüm Personel Durumlarının sisteme Veri girişini sağlamak.
 
HİTAP giriş ve güncelemelerini yapmak gerekli veriyi sağlamak.
 
Personelimizin özlük-kadro işlemlerinin yöksis girişi ve de güncellemelerini sağlamak.
 
 
İDARİ PERSONEL SERVİSİ
 
İş hacmini 657 sayılı kanuna tabi devlet memurları ile sözleşmeli ve iş kanuna tabi işçi personelin özlük işlemleri belirlemektedir. Bunlar; İdari Kadro Cetvellerinin sağlıklı bir biçimde tutulmasını sağlamak. Kadro İptal-İhdas, Dolu-Boş, derece ve unvan değişikliği ile ilgili cetvelleri hazırlayarak çıkan kararnameye göre Rektörlük Onayını almak.
 
Yıl içerisinde bloke kadrolardan serbest bırakılan kadrolar olursa birimler arası dağılımı Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığından tescil ettirilip Sayıştay Başkanlığından vize alınmasını sağlamak. İdari kadrolarda birimler arası kadro değişiklikleri teklif üzerine yapılmaktadır. Her ay sonu itibariyle Devlet Personel Başkanlığı ve Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğüne bilgi gönderilmektedir. Ayrıca her üç ayda bir idari personel ve kadroların durumlarını Devlet Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına bildirilmektedir.
 
İlk defa atananların işlemlerinin yapılmasını ve dosyaların açılabilmesi için evrakların tamamlanmasını sağlamak ve buna göre onaylarını almak.
 
Üniversitemizin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ne göre istihdam edilen sözleşmeli ve iş kanuna tabi daimi işçi pozisyonu ile geçici işçi pozisyonu mevcuttur. Ayrıca; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/c maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli kadrolar mevcuttur. İşçi ve sözleşmeli kadroların vizeleri Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığından temin edilmektedir. Söz konusu mevcut kadroların işe giriş, görevlendirme, izin, soruşturma ve ayrılış işlemleri yürütülür. İşçi personelin durumu her ay sonu itibariyle iş kurumuna bildirimi ve boşalan işçi kadrolarının yılsonu itibariyle Maliye Bakanlığına bildirimi yürütülür.
 
Nakil isteğinde bulunan (kurum içi ve dışı) personelden uygun görülenlerin atama işlemleri ile ayrılanların maaş nakil bildirimlerinin yapılmasını sağlamak. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikleri takip etmek, işlemek, teşkilata ve ilgili birimlere duyurmak.
 
Yıllık terfi işlemlerinin düzenli olarak kontrolü, disiplin cezasını gerektiren hallerin takibini, her mali yılı başı Yan Ödeme Cetvellerinin hazırlanarak vize alınmasını ve istifa işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 
Hizmet birleştirme ile ilgili sosyal güvenlik kurumu işlemleri yapmak. 657 sayılı Kanuna ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b maddesine göre görevlendirmeleri yapmak ve takip etmek. İdari personelin çalışma belgelerini hazırlamak.
 
 
EVRAK KAYIT SERVİSİ
 
Başkanlığımıza gelen ve giden tüm evrakların kayıt edilip ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlar. Evrak ayrımı yapılır ilgili bürolarımıza verilir. İmzadan çıkan evrakların ilgili birimlere iç-dış zimmet ve de posta yolu kullanılarak dağılımını sağlamak.
 
 
ARŞİV SERVİSİ
 
İşlemleri bitmiş ve imzadan çıkmış evrakların kişilerin özlük dosyasına sıralı bir şekilde ulaşmasını sağlamak ve personel sicil karnelerin muhafazasını sağlamaktır.