Program Eğitim Amaçları ve Çıktıları

Programın Eğitim Amaçları;

KTÜ Orman Mühendisliği Bölümünün Sürekli Geliştirme Komisyonlarında görev alan iç ve dış paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda öncelikle Bölümün vizyon ve misyonu tanımlanmıştır. Bu vizyon ve misyona uygun olarak belirlenen Program Eğitim Amaçları;

1.        Orman Mühendisliğinin temel kavram ve ilkelerine hakim, uygulamalarda etkin olan,

2.        Alanıyla ilgili akademik, teknik ve profesyonel gelişmeleri takip edebilecek,

3.        Bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerinde etkin görev alabilecek,

4.        Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında işletmecilik, yöneticilik ve danışmanlık yapabilecek, girişimci, meslek etiği ve ahlaki değerlere bağlı orman mühendisleri yetiştirmektir.

Program Çıktıları;

KTÜ Orman Mühendisliği Bölümü program çıktıları, MÜDEK ölçütlerindeki öneriler de dikkate alınarak, Bölüm Eğitim Komisyonu Toplantılarında güncellenmiş ve aşağıda verilmiştir:

1.        Matematik, fen bilimleri ve orman mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

2.        Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3.        Karmaşık orman ekosistemini ve süreçlerini gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde katılımcı yaklaşımla tasarlama, uygulama ve denetim becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

4.        Orman mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama yeteneği.

5.        Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma yeteneği.

6.        Orman ekosistemini (ağaç, meşcere ve orman kavramlarını tanıma, toprak özellikleri, azot çevrimi, hidroloji, havza işlevleri, biyoçeşitlilik) tanıyabilme, ekonomik, ekolojik ve sosyal fonksiyonlarını belirleyebilme, sürdürülebilirlik ilkesinde faydalanma planlaması ve çok amaçlı yönetebilme.

7.        Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi

8.        Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.

9.        Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık ve analitik düşünme ve etkin iletişim becerisi.

10.     Ormancılık meslek anlayışı ve etik sorumluluk bilinci.

11.     Orman mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

12.     Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme ve kendini sürekli yenileme.