duyurular

11

Aralık

2023-2024 Erasmus+ KA131 Personel Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır (2023-1-TR01-KA131-HED-000115908 no.lu proje)

KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü

BAŞVURU SİSTEMİNE ERİŞİM SIKINTISI VE SON TARİHİN ERTELENMESİ HK.

Değerli Akademik, İdari ve Teknik Personelimiz,

11 Aralık 2023 tarihinde başlayan başvuru döneminin normal şartlarda bugün yani 3 Ocak 2024 saat 16:00'da sona ermesi planlanmıştı.
Fakat Türkiye Ulusal Ajansı'nın teknik ekibi tarafından yönetilen turnaportal.ua.gov.tr başvuru platformu bugün öğle saatlerinde teknik bakıma alınarak erişime kapatılmıştır.

İrtibata geçtiğimiz Portal Destek biriminden aldığımız cevap doğrultusunda bakım çalışmasının bugün içerisinde sona ermesinin planlandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

Bu aksaklık nedeniyle başvuru süreci 5 Ocak 2024 saat 16:30'a kadar uzatılmıştır.

Tüm personelimize önemle duyurulur.
 

Erasmus+ KA131 Personel Hareketliliği

Proje Numarası


 2023-1-TR01-KA131-HED-000115908
 

Başvuru Tarihleri

 11 Aralık 2023 – 3 Ocak 2024

Son Başvuru Tarihi ve Saati

 3 Ocak 2024 saat 16:00

 Faaliyetler hakkında bilgi


Personel Ders Verme Hareketliliği

Personel Eğitim Alma Hareketliliği
 

Tahmini Kontenjan

Ders Verme Hareketliliği: 3-4 personel

Eğitim Alma Hareketliliği: 5-6 personel

Ders Verme Hareketliliğine Başvuru Yapabilecek Kadrolar

Prof.Dr. / Doç.Dr. / Dr.Öğr.Üyesi*

Eğitim Alma Hareketliliğine Başvuru Yapabilecek Kadrolar

Dr.Öğr.Üyesi* / Öğr.Gör. / İdari Personel / Teknik Personel /

Öğrenci statüsünde olmayan Araştırma Görevlileri

* Dr.Öğr.Üyesi kadrosundaki adaylar başvuru yapmadan önce hangi faaliyeti tercih edeceklerine karar vermelidirler. Aynı anda iki faaliyete başvuru yapmaları mümkün değildir.

Faaliyetin Gerçekleştirilebileceği Tarih Aralığı

 

Ders Verme: 1 Mart 2024 – 31 Aralık 2024

Eğitim Alma: 1 Mart 2024 – 31 Aralık 2024

Adaylığın başka bir proje veya başvuru dönemine aktarılması mümkün değildir.

Seçilmesine rağmen faaliyetini, mücbir sebep olmaksızın gerçekleştirmeyen personelin sonraki başvurularında puan kesintisi (-10) uygulanır.

 

Hibelendirilecek Süre


4 gün + Standart seyahat desteği

Ders Verme Hareketliliği için

İkili Anlaşmalar

İkili anlaşma listesi için tıklayınız.

*Faaliyet öncesi anlaşma yapılması şartıyla bu liste dışındaki ECHE sahibi üniversitelere ziyaret gerçekleştirilebilir.

**Eğitim Alma Hareketliliği için anlaşma şartı aranmamaktadır.

Günlük Hibe Miktarları

Seyahat Desteği (Mesafeye göre belirlenen standart tutarlar)

Ülkelere göre günlük hibe miktarlarını görmek için tıklayınız.

Seyahat desteği tutarlarını görmek için tıklayınız.

Ek puan / Puan kesintisi

1) İlk kez katılım seçimde önceliklendirilir. (Programdan hiç faydalanmamış adaylar öncelikli olarak değerlendirmeye alınır)

2) Eğitim Alma Faaliyetinde idari personel önceliklendirilir. (+10 puan)

3) Eğitim Alma Faaliyetinde dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler

önceliklendirilir. (+5 puan)

4) Engelli personel önceliklendirilir. (+10 puan)

5) Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel önceliklendirilir. (+15 puan)

6) Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021-2025

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında Yapay Zeka ile ilgili faaliyetler önceliklendirilir. (+5 puan)*

7) Kendileri veya 1. Derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar önceliklendirilir. (+10 puan)

8) Vatandaşı olunan ülkeye hareketliliklere düşük öncelik verilir. (-10 puan)

9) Önceki dönemlerde hak kazanmasına rağmen mücbir bir sebep olmaksızın faaliyetini gerçekleştirilmemesi (-10 puan)

Ek puan uygulamalarından faydalanabilmek için personelin kanıtlayıcı belgeleri başvuru aşamasında sisteme yüklemek suretiyle Koordinatörlüğümüze sunması zorunludur; kanıtlayıcı belgesini sunmayan personelin, ek puan uygulamasından faydalanması mümkün olmayacaktır.

*Ulusal Yapay Zeka stratejisine yönelik değerlendirme için referans alınacak el kitabı: https://cbddo.gov.tr/SharedFolderServer/Genel/File/TR-UlusalYZStratejisi2021-2025.pdf

Not: Önceliklendirme doğrudan hak kazanma şeklinde değil, nihai değerlendirme skoruna ek puan uygulanması şeklinde gerçekleşir.
 

Kabul Mektubu ve Dijital Beceriler/Ulusal Yapay Zeka Stratejisine Yönelik Faaliyetler

Başvuru aşamasında kabul mektubu sunulması bir zorunluluk değildir. Asil ve yedek listede yer alacak adaylara kabul mektubu alarak Koordinatörlüğümüze sunmaları için süre tanınacaktır.

Program kuralları uyarınca, başvuru esnasında kabul mektubu sunan adaylara +10 puan verilecektir. Bunun yanı sıra, sunulan kabul mektupları dijital beceriler/ulusal yapay zeka stratejisine yönelikse +5 puan daha verilecektir.

*Konferans, kongre vb. organizasyonlara katılımlar, Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında değildir; bu gibi organizasyonlar kapsamında sunulan kabul mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru ve Değerlendirme Kriterleri

- Daha önce programdan hiç faydalanmamış personele öncelik tanınır. Hiç faydalanmamış adaylar dil puanına göre en yüksekten en düşük puana göre sıralanır.

- Faydalanma sayıları belirlenirken Erasmus+ Programı kapsamındaki farklı proje türleri (Konsorsiyum/KA103/KA131/KA107/KA171) altındaki tüm Personel Hareketliliği faaliyetleri (Ders Verme faaliyeti ile Eğitim Alma faaliyeti ayrımı gözetilmeksizin) birlikte değerlendirilir.

 - Başvuruların tamamının daha önce programdan faydalanmış personele ait olması durumunda programdan önceki yıllarda daha az sayıda faydalanmış personele öncelik tanınır.

 - Personel Hareketliliği için tahsis edilmiş bütçenin kısıtlı olması nedeniyle bölüm bazlı değil fakülte bazlı değerlendirme yapılır. Akademik personelin haricindeki idari ve teknik personel ise çalışılan birim dikkate alınmaksızın tek bir grup olarak değerlendirilir.

- Dil puanını gösteren sertifikası olmayan personel programdan faydalanamaz. Yurt dışındaki bir kurumda lisans, yüksek lisans veya doktora derecesini tamamlamış öğretim elemanları dil sınav sonucu belgesi sunmamaları halinde, yurt dışında eğitim alınmış olması sebebiyle dil notu 75 olarak değerlendirmeye alınır. Ancak bu durumdaki öğretim elemanlarının, bu kural uyarınca değerlendirmeye alınabilmeleri için başvuru esnasında yurt dışındaki kurumdan aldıkları diplomalarını/mezuniyet belgelerini Değişim Programları Koordinatörlüğüne ibraz etmeleri zorunludur.

- Yurt dışındaki bir kurumda lisans, yüksek lisans veya doktora derecesini tamamlamış öğretim elemanları, dilerlerse başvuruları esnasında bir dil sınav sonuç belgesi de ibraz edebilirler.

- Ulusal Ajans'ın belirlediği zorunlu seçim kriterlerine bağlı olarak, dil notunu gösteren sertifikası olması şartıyla idari personele öncelik verilir. Bu durumdaki personelin dil notuna +10 puan uygulanır.

- Daha önce programdan faydalanmamış personelden kontenjan artması durumunda, daha önce programdan faydalanmış olan personel değerlendirmeye alınabilir ancak personelin daha önce programdan kaç kez faydalanmış olduğu dikkate alınır. Bu durumda programdan daha az sayıda faydalanmış olan personele öncelik tanınır.

- Katılımcı ülkelerden birinin vatandaşı olan bir personelin, hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi durumunda, bu personele düşük öncelik verilir. Bu durumdaki personelin dil notuna -10 puan uygulanır.

- Engelli personele, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ek puan verilir. Bu durumdaki personelin online başvuru süreci sona ermeden önce durumlarını gösteren belgelerini başvuru formunda ilgili alana yüklemeleri gerekir. Durumunu belgelendiren personelin dil notuna 10 puan eklenir. Belge sunmayan personele ek puan uygulaması yapılmayacaktır.

- Gazi personel ile şehit / gazi eşi ya da çocuğu olan personel, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ek puan verilir. Bu durumdaki personelin online başvuru süreci sona ermeden önce durumlarını gösteren belgelerini başvuru formunda ilgili alana yüklemeleri gerekir. Durumunu belgelendiren personelin dil notuna 15 puan eklenir. Belge sunmayan adaylar için ek puan uygulaması yapılmayacaktır.

- Kadrosuna ve unvanına uygun faaliyete başvuru yapmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Aynı anda iki faaliyet türüne de başvuru yapan Dr.Öğr.Üyesi kadrosundaki personelin iki faaliyet kapsamında hak kazanması mümkün değildir. Dolayısıyla, başvuru öncesinde karar verdikten sonra tek bir faaliyete başvuru yapması gerekir. Çift başvuru durumunda başvurularından birisi değerlendirmeye alınmaz.

BAŞVURU AŞAMASINDAKİ TERCİHLER HAKKINDA

Başvuru aşamasında beyan edilen tercihlerin değerlendirme aşamasında pozitif veya negatif bir etkisi yoktur.

Personel Ders Verme başvurusunda tercih aşamasında listelenen kurumlardan herhangi birini işaretleyebilirsiniz. Bölümünüzün anlaşması yoksa hiçbir kurum listelenmeyecektir, bu durumda "“KTÜ Erasmus E-Belge Sistemi Kayıt Formunda üniversite veya ülke tercihimi beyan ettim" seçeneğini işaretleyebilir veya tercih işaretlemesi yapmadan başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Personel Eğitim Alma başvurusunda ise, "Başvuru sonrasında tercih beyanında bulunacağım" ifadesine ait kutucuğu işaretleyerek başvurunuza devam edebilir ve başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

BAŞVURU ADRESİ

Başvurular Türkiye Ulusal Ajansı'nın başvuru portalı üzerinden alınacaktır.
 

           
 

İletişim

Erasmus+ Personel Hareketliliği veya başvurulara ilişkin sorularınızı lütfen aşağıdaki ilgiliye e-posta üzerinden iletiniz.

Öğr. Gör. Onur AYDIN

Erasmus+ Personel Hareketliliği Sorumlusu

E-Posta: ktu.iro.aydin@gmail.com