Mezun Yetkinlikleri

  

YETKİNLİK

YETKİNLİK AÇIKLAMASI

 
 
1. Hekim
 (sağlık hizmeti sunucusu)
 

1.      Mesleğini sağlık mevzuatına, ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve etik kurallara sadık kalarak uygulayabilen,

2.      Hastalık bulgularını ve belirtilerini değerlendirebilen, kanıta dayalı yöntemleri kullanarak ayırıcı tanı yapabilen ve birinci basamakta kullanılabilecek uygun tedavi yöntemini seçerek uygulayabilen,

3.      Tanı ve tedavi yöntemlerini kullanırken maliyet etkin davranabilen,

4.      Hastalık dönemi kadar, sağlıklı dönemin belirlenmesi ve sağlığın korunmasına da önem veren ve sağlığı biyopsikososyal yaklaşımla ele alarak hekimlik ilkelerini uygulayabilen,

5.      Adli hekimlik, sağlık yönetimi ve sağlık ekonomisi konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olan,

6.      Hasta ve hekim haklarına değer veren,

7.      Aydınlatılmış hasta onamı alma tutumuna sahip olan,

8.      Ekip çalışmasına uyum sağlayabilen ve etkili iletişim becerilerini kullanabilen,

9.      Yaşam boyu eğitim ilkesini benimsemiş, mesleki uygulamalarda güncel bilgileri takip edebilen ve teknolojiyi kullanan,

10. Hasta, hasta yakını, yardımcı sağlık personeli, meslektaşları ve topluma gerekli eğitimleri verebilen, 

11. Akademik araştırma ve temel istatistik yöntemlerini kullanabilen hekimlerdir.

 
 
2. Mesleki etik Değerlere sahip
 

1.      Mesleğine, meslektaşlarına ve ekip üyelerine saygı gösteren,

2.      Hastaya ve hasta yakınlarına değer veren,

3.      Toplumun sosyal ve kültürel değerlerini önemseyen,

4.      Tanı, tedavi ve danışmanlık hizmetlerinde mesleki etik değerlere uygun davranan,

5.      Gizliliğe, mahremiyete ve insan haklarına önem veren,

6.      Mesleki saygınlığını koruyabilen,

7.      Hastaları arasında ayrımcılık yapmayan, tarafsız ve adil olan,

8.      Yaşama değer veren,

 
 
3. İletişimci
 

1.      KTÜ Tıp Fakültesi’nden mezun olan bir hekim meslek çerçevesinde hasta, hasta yakını, hekim, hastane yönetimi, hastane personeli, toplum yöneticileri, medya organları gibi kişi ve kuruluşları tanıyarak etkili ve çözüm odaklı iletişim kuran,

2.      Eleştirel düşünebilen,

3.      Kriz yönetimi yapabilen,

4.      Anadilini etkili kullanabilen,

5.      Çalıştığı bölgenin yerel dil, lehçe ve değerlerini önemseyen,

6.      Beden dilini etkili kullanabilen,

7.      Yeni iletişim teknolojilerine açık,

8.      Empati yapabilen,

 
4. Araştıran Yaşam Boyu öğrenen

1.      Sürekli mesleki gelişim ilkesiyle mezuniyet sonrasında bilgi ve becerisini artırma tutumuna sahiptir ve bu doğrultuda gerekli çabayı gösterebilen,

 
5. Sağlık koruyucusu
 

1.      Toplum sağlığını etkileyen faktörleri değerlendirebilen,

2.      Toplum düzeyinde koruyucu sağlık hizmetlerini uygulayabilen,

3.      Salgın ve doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda koruyucu sağlık hizmetlerini yönetebilen,

4.      Aşılama takvimini uygulayabilen ,

5.      Bölgemizde ve ülkemizde sık görülen hastalıkların önlenmesi ve taranması konusunda hizmet sunabilen,

 
6. Bilim İnsanı
 

1.      Ön yargılardan ve dogmalardan uzak durabilen,

2.      Kanıta dayalı bilgiyi temel alan,

3.      Araştırmacı olan,

4.      Sağlık alanındaki en güncel ve doğru bilgiyi elde edebilen,

5.      Meraklı, gelişime ve değişime açık olan,

6.      Etik kurallara uyan, neden ve nasılı sorgulayan,

 
7. Karar Verici

1.      Kanıta dayalı tıp ilkelerini benimseyen,

2.      Karar sürecinde hastayı önceleyerek empati yapabilen,

3.      Durum analizi yapabilen,

4.      Acil durumlarda hızlı ve etkili çözüm bulabilen,

5.      İçinde bulunduğu sistemi ve kuralları iyi bilen ve çalışırken hareket edebileceği sınırların farkında olan,

 
8. Sağlık Eğiticisi
 

1.      Hastayı, hasta yakınlarını, toplumu ve çalışma arkadaşlarını etkin dinleyen ve beden dilini okuyan,

2.      Uygun iletişim araçları ve sunum tekniklerini kullanabilen,

3.      Etkin iletişim kuran, güzel konuşan ve farkındalık oluşturan,

4.      Bilgi kaynaklarına ulaşmayı ve bunları kullanmayı bilen,

5.      Öğrenmeye ve öğretmeye açık olan,

6.      İhtiyaçları belirleyerek eğitimleri planlayan ve uygulayan kişidir.

9. Toplum Lideri
 
 
 
 

1.      Toplumdaki herkese eşit mesafede durarak her durumda tarafsız ve ön yargısız olabilmeyi ilke edinen,

2.      Açık görüşlü olan, herkesin fikrine saygı gösteren ve toplumun katılımını sağlayan,

3.      Gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler koyabilen,

4.      Yaşadığı toplumu iyi tanıyan ve her zaman toplum yararını önceleyerek uygun kararlar veren kişidir.

10. Yönetici- Yönetişimci

1.      Bir sağlık ekibini organize ederek yönetebilen,

2.      Acil durumlarda olası riskleri göz önünde bulundurarak hızlı karar verebilen,

3.      Kültürel duyarlılığı olan ,

4.      Kararlarında adil bir tutum sergileyen

5.      Ekip üyelerinin görüşlerine saygı duyan ve ortak karar vererek hareket eden

11. Ekip Üyesi

1.      Sağlık alanındaki uygulamaların ekip ruhuyla verilmesi gerektiğine inanan, bu doğrultuda takım ruhu oluşturan ve ekibi harekete geçiren,

2.      Ekip üyeleri arasında görev yetki ve sorumlulukları gözeterek koordinasyonu sağlayabilen,

12.Ulusal ve Uluslar arası Başarılar

1.      Sağlık alanında özgün fikirler, uygulamalar ve yaklaşımlar oluşturabilen ve bunu hayata geçirebilen hekimler.

13. Sağlık Savunucusu

1.      Sağlıkla ilgili kamu çıkarlarını savunabilen, 

2.      İnsan sağlığına değer veren,

3.      Sektörler arası işbirliği yapabilen,

4.      Ulusal ve uluslararası sağlık politikalarının üretilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlayabilen,

5.      İlgili meslek kuruluşlarına üye olmayı önemseyen,

6.      Bireylerin sağlıkla ilgili kararlarında danışmanlık yapabilen,

14. Toplum yönelimli

1.      Toplumun tüm bireylerinin sağlıklı yaşam sürmesi ve yeterli sağlık hizmeti almasını önemseyen,

2.      Bulunduğu bölgedeki öncelikli sağlık problemlerini ve ihtiyaçlarını öğrenmeye değer veren,

3.      Bulunduğu bölgedeki toplumun sosyal ve kültürel değerlerini önemseyen,

4.      Toplum sağlığını korumaya yönelik eğitimler planlayabilen ve bu eğitimleri yürütebilen,

5.      Toplum sağlığını etkileyen kurum ve kuruluşlar ile etkili iletişim sağlayabilen,

6.      Savaş ve doğal afet durumlarında gelişebilecek sağlık problemlerini yönetebilen,

7.      Salgınların önlenmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirebilen ve birinci basamak düzeyinde salgın yönetimi yapabilen,

8.      Sağlığın korunması ve hastalıkların izlenmesi ile ilgili uygun raporlama yapabilen,

9.      Sağlık kaynaklarını etkili ve verimli kullanabilen hekimlerdir.