Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Amaç ve Hedefleri

EĞİTİM AMAÇ VE HEDEFLERİ

Amaç

Ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu eğitim içeriği ve eğitim yöntemleri kullanarak mesleki etik ilkeleri benimsemiş, yetkin hekimlik ve iletişim becerilerine sahip öğrenmeye açık hekimler yetiştirmektir.

Hedefler

1- Mezunlarına güncel ve kanıta dayalı bilgiye ulaşabilmek için ulusal ve uluslararası kaynakları kullanma becerisi kazandırmak,
2- Mezunlarının bilişim teknolojilerinden yararlanabilme becerilerini geliştirmek,
3- Güncel bilgilere uyum sağlama becerisi kazandırmak,
4- Öğrenci merkezli ve aktif katılımı destekleyen eğitim modelleri kullanmak,
5- Ulusal ve Uluslararası standartlara ve bölgesel ihtiyaçlara uygun eğitim vermek,
6- Ders içeriklerini Çekirdek Eğitim Programı çerçevesinde güncelleyen yatay ve dikey entegrasyonun sağlandığı bir eğitim programı uygulamak,
7- Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmesine imkan tanıyan ortam sağlamak,
8- Mesleki etik ilkelerin benimsendiğini gösteren eğitim ortamı oluşturmak,
9- Sağlık uygulamaları esnasında sağlık ekibiyle, hasta ve hasta yakınlarıyla etkin bir iletişim kurabilecek becerileri kazandırmak,
10- Öğretim üyelerinin eğitim içeriği ve eğitim yöntemleri yönünden ulusal ve uluslararası değişim ve ilerlemelere uyum sağlamaları amacıyla düzenli ve sürekli eğitim programları uygulamak,
11- Öğrencilerin bilgi, beceri ve tutumunu ölçmeye yönelik güncel, objektif ve çeşitlendirilmiş ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanmak,
12- Artan öğrenci sayısının eğitim üzerinde oluşturduğu olumsuzlukları en aza indirecek stratejiler geliştirmek,
13- Eğitim içeriklerini multidisipliner yaklaşımlarla zenginleştirerek farklı bakış açıları kazandırmak


ARAŞTIRMA AMAÇ VE HEDEFLERİ

Amaç

Yaptığı araştırma ve teknoloji üretim faaliyetleri ile bölgeye verdiği sağlık hizmetlerine ve bilime katkıda bulunmak.
Hedefler

Öğrenciler için:

1. Öğretim üyeleri danışmanlığında öğrenci araştırma çalışmalarının arttırılması
2. Öğrencilerin araştırma çalışmalarına gönüllülük esasına bağlı olaraktan katılımının arttırılması
3. Öğrenci çalışmaları sonuçlarının kongre, sempozyum ve eğitim toplantılarında sunulması ve dergilerde yayınlanmasının sağlanması.
4. Bir yıl içinde yapılan çalışmaların bilim günlerinin veya bilim şenliğinin yapılması
5. Hipotez yarışması, proje yarışması gibi yarışmaların yapılması, öğrencilerin maddi veya akademik desteklerle teşvik edilmesi.
6. Öğrencilerin kongre ve bilimsel çalışmalara katılımının arttırılması amacıyla üniversite tarafından maddi destek sağlanması
7. Öğrencileri araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla müfredatın gözden geçirilmesi
8. Teknik üniversitenin avantajlarından yararlanarak biyomedikal ve diğer mühendislik bölümleriyle proje çalışmalarının arttırılması ve teşvikin sağlanması
9. Mümkün olduğu kadarıyla danışman öğretim üyelerinin bilimsel çalışma ve projelerine öğrencilerin katılımının arttırılması
10. Akademik teşviğe yönelik, KTÜ ödül yönergesi kapsamında farkındalığının oluşması ve yararlanmanın arttırılması

Asistanlar için:

1. Uzmanlık tezlerin yayına dönüştürülmesinin arttırılması
2. Teknik üniversitenin avantajlarından yararlanarak biyomedikal ve diğer mühendislik bölümleriyle proje çalışmalarının arttırılması ve teşvikin sağlanması
3. Tıbbi araştırma, proje çalışmalarının, patent teşviğini arttırmak amacıyla tez çalışmalarının yerine geçilebilmesinin değerlendirilmesi
4. İnnovasyona yönelik çalışmaların teşvik edilmesi
5. Akademik teşvik ödeneğinin ve diğer teşviklerin bilgilendirilmesinin arttırılması; farkındalık, eğitim ve başvuru oranının arttırılması
6. Akademik teşviğe yönelik, KTÜ ödül yönergesi kapsamında farkındalığının oluşması ve yararlanmanın arttırılması
7. BAP, TÜBİTAK ve uluslararası projeler konusunda bilgilendirilmelerin arttırılarak proje yapılmasının teşvik edilmesi.
8. Bir yıl içinde yapılan çalışmaların bilim günlerinin veya bilim şenliğinin yapılması


Öğretim üyeleri için:

1. Öğretim üyelerinin patent ve proje çalışmalarına teşvik edilmesi
2. TÜBİTAK ve uluslararası fonlara proje başvurularının arttırılması
3. Öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarında öğrenci ve asistanlar için fırsat oluşturması
4. Öğretim üyelerinin kendi alanlarında proje üretimine yönelik eğitim desteği sağlanması
5. Diğer fakültelerle koordinasyonun arttırılması ve koordineli bilimsel çalışma, proje çalışmalarının arttırılması


HİZMET AMAÇ VE HEDEFLERİ

Amaç 1

Bölgesel sağlık sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunlara yönelik faaliyetlerin yürütülmesi

Hedefler

1. Sağlık çalışanlarının bölgesel riskler ve hastalıklar konusunda farkındalığının sağlanması
2. Şehir dışından gelen hastaların hizmete erişimde öncelik sağlanması ve sonuçların hızlandırılması
3. Hastaların şehir dışında başka bir sağlık kuruluşundan hizmet almalarının en aza indirilebilmesi için alt yapısal çalışmaların yapılması( A grubu ameliyat sayılarının artırılması, yoğun bakım yatak sayılarının artırılması, palyatif bakım merkezlerinin geliştirilmesi v.b.)
4. Bölgesel sorunlara yönelik eğitim ve tanıtıma yönelik organizasyonlar yapılması

Amaç 2

Sağlıkta kalite standartları doğrultusunda hasta- çalışan güvenliğinin sağlanmasına yönelik standartların karşılanması.

Hedefler

1. Hasta memnuniyeti açısından sağlık sunumuna yönelik geri bildirimlerin alınması ve değerlendirilmesi
2. Hizmet sunumunda hasta ve çalışan güvenliğini direkt ilgilendiren standartların karşılanması
3. Poliklinik randevu sisteminin kurulması hizmet sunumundaki gecikmelerin ve karmaşanın önlenmesi
4. Hasta takibinde multidisipliner yapıların kurumsallaşması hizmet akışında birbirine entegrasyonun sağlanması.
5. E-order ve E-dosya sistemine geçilmesi geriye dönük kayıt sistemlerinin güvenliğinin sağlanması
6. Sağlık hizmeti sunumunda bilgi güvenliği ve mahremiyetinin sağlanması, bilgi erişiminin sağlanması
7. Hasta haklarını gözeten hizmet anlayışının benimsenmesi

Amaç 3

Sağlık hizmeti sunucularının iletişim becerilerini geliştirerek iletişim engellerini kaldırmak.

Hedefler

1. İletişim becerileri eğitimlerinin devamlılığının sağlanması
2. İletişim becerileri eğitimlerinin hasta memnuniyetine etkinliğinin değerlendirilmesi
3. İletişim ve empati eğitimlerinde ekip çalışmasının sağlanması karışık gruplar halinde eğitimlerin yapılması
4. İletişim kaynaklı şikayetlerin azaltılması

Amaç 4

Bölgedeki diğer paydaş sağlık kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlayarak ortak çalışmaların yürütülmesi ve bölge kaynaklarının rantable kullanılmasını sağlamak

Hedefler

1. Paydaş kuruluşlarla bölgesel çalışmalar için iletişimi geliştirecek paydaş toplantıların yapılması
2. Acil durum ve afet yönetimi gibi konularda ortak bir sinerjinin yakalanması afete hazır bir şehir yapılanmasının sağlanması
3. Özellikli hasta guruplarına yönelik iş akış şemalarının oluşturulması ve protokollerin hazırlanması.
4. Bölgesel sağlık yatırımlarının planlı, efektif ve etkin kullanımının sağlanması

Amaç 5

Laboratuvarlar, tanı ve tedavi merkezlerinin akreditasyonlarının sağlanması bölgesel referans üniteler haline getirilmesi

Hedefler

1. Bölgesel ve hastane bazlı laboratuvarların hizmet düzeylerinin standardizasyonlarının sağlanması
2. Bölgesel kalkınma ajanslarıyla (DOKA vb.) projeler hazırlanarak kaynak sağlanması
3. Ulusal laboratuvar akreditasyon sistemlerinin laboratuvarlarımıza uygulanmasının sağlanması
4. Bölge hizmet veren ayrıcalıklı laboratuvarlarımızın tanıtımının yapılması dış merkezlere hizmet sunumunun sağlanması
5. Genetik laboratuvarımızın bölgesel hizmet sunumunu planlamak, tanıtımını yapmak
6. Laboratuvar alt yapı güvenliğinin sağlanması

Amaç 6

Sağlık hizmeti sunumuna yönelik engelli ulaşım ve erişiminde engelsiz hastane standartlarının sağlanması.

Hedefler

1. Hizmete erişimde her türlü engele yönelik çalışmaların yürütülmesi
2. Engelli hasta ve ziyaretçilerin hastaneye erişiminden çıkış noktalarına kadar engelli planlamalarının yapılması
3. Engelli vatandaş karşılama danışma hizmetinin sağlanması
4. Mevcut hizmet binalarında engelli bankolarının oluşturulması
5. Engelsiz hastane olanaklarının sağlanması

Amaç 7

Sağlık hizmeti veren personelin motivasyonun sağlanması ve hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması

Hedefler

1. Çalışan geri bildirimlerinin ölçülmesi için çalışan memnuniyet anketlerinin yapılması
2. Motivasyon için ödüllendirme çalışmalarının yapılması
3. Çalışma alanlarında çalışan güvenliğine yönelik çalışmaların yapılması, ergonomik açıdan düzenleme yapılması
4. Kreş imkanlarının sağlanması
5. Ek ödeme imkanlarının iyileştirilmesi

Amaç 8

Hastalara verilen tedavi edici hizmetlerin dışında koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi

Hedefler

1. Bölgesel ve ulusal koruyuculuk gerektiren hastalıklar öncelikli olmak üzere koruyucu hekimlik hizmeti verilmesi
2. Riskli hasta guruplarına yönelik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, desteklenmesi ve polikliniklerin oluşturulması
3. Sosyal medyanın gücünün kullanılması
4. Sezeryan oranlarının düşürülmesi

Amaç 9

Sağlık yönetiminde insan kaynaklarının doğru ve etkin kullanımının sağlanması

Hedefler

1. Hizmet sunumunda ekip çalışmalarında rollerin oluşturulması
2. Multidisipliner yapıların geliştirilmesi