Program Eğitim Amaçları ve Çıktıları

KTÜ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 

Program Eğitim Amaçları;

 

KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü mezunları mezuniyetlerini izleyen bir kaç yıl içinde;

 

1. Temel mühendislik formasyonu ve çağın gerektirdiği mesleki donanıma sahip olma, çalışma alanındaki küresel değişimlere uyum yeteneği gibi özellikleriyle harita mühendisliği veya ilgili alanlardaki kamu kurum/kuruluşları ve yerli/yabancı özel sektör kuruluşlarında farklı görevler üstlenebilirler,

2. Sahip olduğu araştırma yetenekleri ile mesleki kariyer gelişimleri için akademik ve/veya sürekli eğitim programlarına devam edebilirler

3. Görev yaptığı takım içerisinde başat rol oynayabilmek için gerekli olan girişimcilik, kendine güven ve gelişmiş iletişim özellikleri ile yöneticilik yapabilirler,

4. Yaşam boyu öğrenmeyi ve sürekli iyileşmeyi ilke edinmiş, sosyal, çevresel, ekonomik etkenleri ve etik değerleri gözetme özellikleriyle ulusal ve uluslararası araştırma/geliştirme projelerinde yer alabilirler.

 

Ek-3. Normal ve İkinci öğretim Program Çıktıları 

 

i.

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

ii.

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

iii.

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

iv.

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

v.

Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

vi.

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

vii.

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.

viii.

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

ix.

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

x.

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

xi.

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.