Komisyonlar

BÖLÜM KOMİSYONLARI VE GÖREVLERİ 
 

Bölüm Kalite ve Akreditasyon Komisyonu (KAK)

Bölümün öngörü, özgörev ve eğitim amaçlarını tanımlar ve sürekli iyileştirme ile güncel tutar. Kalite Güvence sistemini tanımlar, bu sistemin yaşam döngüsü ile ilgili düzenlemeleri yapar. Bu düzenlemeler, yeni komisyonlar kurulması ve mevcut komisyonların kaldırılması şeklinde olabilir. (Komisyonların raporlarını inceler, bu raporların Bölüm Akademik Kurulunda tartışılmasını, olgunlaştırılmasını ve geri beslemede kullanılmasını sağlar. Uluslararası ve ulusal akreditasyon başvuruları için bölümü hazır tutar, bölüm öz değerlendirme raporu'nun güncelliğini sağlar. Bölüm akademik takvimine göre en az her eğitim-öğretim dönemi sununda olmak üzere, periyodik olarak toplanır.  

 • Prof. Dr. Çetin CÖMERT (KB)
 • Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA
 • Prof. Dr. Ertan GÖKALP
 • Prof. Dr. Bayram UZUN
 • Prof. Dr. Fevzi KARSLI
 • Doç. Dr. Eminnur AYHAN
 • Doç. Dr. Volkan YILDIRIM
 • Doç. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
 • Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU 
 • Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI
 • Dr. Öğr. Üyesi Nazan YILMAZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Leyla ÇAKIR
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülten KARA
 • Dr. Öğr. Üyesi Esra TUNÇ GÖRMÜŞ            
 • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİHKAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Okan YILDIZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Deniztan ULUTAŞ KARAKOL
 • Bölüm araştırma görevlileri
 • Bölüm öğrenci temsilcisi
 • Harita Kulübü Başkanı

Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan yardımcıları ve bu dokümanda yer alan komisyon başkanları KAK”'ın asil üyesidirler. Ayrıca Bölüm Kurulunun belirleyeceği üç araştırma görevlisi ve fahri üye olarak bir öğrenci bu komisyonun diğer üyeleridir.

 

Eğitimi Geliştirme Komisyonu

Program eğitim amaçlarının tanımlanması ve sürekli iyileştirilmesi ile ilgili çalışmaları yürütür. Bölüm eğitim planını oluşturur ve uygulanmasında kullanılacak eğitim yöntemlerini belirler. Program eğitim amaçları ile program çıktıları arasındaki uyumsuzlukları gidermeye yönelik çalışmalar yapar. Program çıktılarının sağlanma düzeyini dönemsel olarak belirlemek ve belgelemek için gerekli ölçme ve değerlendirme sistemini tanımlar. Bu sisteme yönelik ders başarı anketleri, İşveren ve mezun anketleri ile Staj işveren anketi, Staj öğrenci anketleri gibi muhtelif anketleri hazırlar. Sonuçlarını analiz ederek sistemin yaşam sürecindeki geri beslemelerini oluşturur.

 • Prof. Dr. Çetin CÖMERT (KB)
 • Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA
 • Prof. Dr. Ertan GÖKALP
 • Prof. Dr. Bayram UZUN
 • Prof. Dr. Fevzi KARSLI 
 • Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI
 • Dr. Öğr. Üyesi Esra TUNÇ GÖRMÜŞ   
 • Dış paydaşlar
 • Öğrenci temsilcisi

 

Mezunlar, Dış Paydaşlarla İlişkiler ve Bölüm Tanıtım Komisyonu

Mezunlar veri tabanını güncel tutar. Mezunlar ve dış paydaşlar ile iletişimi sağlar. İşveren ve mezun anketleri ile periyodik olarak veri toplanmasını temin eder. Anket sonuçlarını analiz ederek KAK a sunar. Muhtelif bölüm tanıtım faaliyetlerini yürütür.

 • Doç. Dr. Volkan YILDIRIM (KB)
 • Dr. Arş. Gör. Cemre YILMAZ
 • Arş. Gör Fatih TERZİ
 • Arş. Gör. Adem Buğra ATASOY
 • Dış paydaşlar
 • Öğrenci temsilcisi

 

Öğrenci Sektör İlişkileri ve Staj Komisyonu

Öğrenci staj faaliyetlerinin etkin bir biçimde yürütülebilmesi için gerekli Staj Sistemi esaslarını ilgili çerçeve mevzuat dahilinde belirler ve KAK'a sunar. Staj sistemini yürütür. Kamu kurumları ve özel sektör ile öğrenciler arasındaki iletişimi sağlar. Staj anketleri ile veri toplanmasını temin eder. Anket sonuçlarını analiz ederek KAK a sunar. Analiz sonuçlarına göre, sistemin iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirir.

 • Dr. Öğr. Üyesi Esra TUNÇ GÖRMÜŞ (KB)
 • Arş. Gör. Fatih KADI
 • Arş. Gör. Çiğdem ŞERİFOĞLU YILMAZ
 • Dış paydaşlar
 • Öğrenci temsilcisi

 

Bilişim Komisyonu

Tüm bölüm faaliyetleri ve akreditasyon çalışmalarının etkin bir biçimde yürütülmesi için gerekli bilişim altyapısını kurar, yönetir ve güvenliğini sağlar. Diğer komisyonlar ile birlikte çalışarak onların isteklerini karşılamak için gerekli çalışmaları yürütür. Bölüm web sayfasını yönetir ve güncel tutar.

 • Prof. Dr. Çetin CÖMERT (KB)
 • Arş. Gör. Ziya USTA
 • Arş. Gör. Alper Tunga AKIN

 

Değişim Programları Komisyonu

 Öğrenci hareketliliğini teşvik edecek ve sağlayacak önlemleri alır. Erasmus, Sokrates, Farabi, Mevlana vb. öğrenci/öğretim elemanı değişim programlarına kabul edilen öğrencilerin ders uyumlarını yapar ve takip eder.

 • Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI (KB)
 • Arş. Gör. Cansu BEŞEL
 • Arş. Gör. Merve OCAK

 

Etik Komisyonu

Öğrencilerin mesleki sorumluluk ve etik konularında gelişmelerini sağlayacak çalışmalar yapar. Bölüm öğretim elemanlarının bilimsel araştırma etiği konusunu içselleştirmeleri için çalışmalar yapar. Yeni öğrencilere etik bilinci kazandırılması için, etik sözleşmenin hazırlanması ve öğrenci akademik danışmanları ile koordine içinde öğrencilere tanıtılarak uygulanmasını sağlar.

 • Doç. Dr. Faruk YILDIRIM (KB)
 • Arş. Gör. Cansu BEŞEL
 • Arş. Gör. Merve OCAK

 

Uyum Komisyonu

Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Çift anadal ve Yandal ile gelen öğrencilerin uyumunu yapar. Yabancı uyruklu öğrencilerin uyumunu yapar. Yaz okullarından alınan derslerin uyumunu yapar. oUyum konuların yönelik politikaların belirlenmesi için öneriler geliştirir.

 • Dr. Öğr. Üyesi Gülten KARA (KB)
 • Dr. Arş. Gör. Cemre YILMAZ
 • Dr. Arş. Gör. Hayrettin ACAR

 

Altyapı Komisyonu

Dersliklerde ve laboratuvarlarda eğitimin sürdürülmesi için gerekli fiziksel ortamın uygunluğunu kontrol eder. Bu ortamlarda güvenlikle ilgili önlemlerin yeterliliğini periyodik olarak denetler ve eksiklikleri raporlar. Bölüm laboratuvarlarında mevcut alet donanım ve yazılımların dökümünü çıkarır. Laboratuvarların eğitim-öğretim, araştırma ve diğer amaçlarla (döner sermaye, bilirkişilik vb.) kullanılma ilkelerini belirler, yönergeler biçiminde, öğretim elemanlarına, öğrencilere ve diğer ilgililere duyurur. Üniversite içinde ve dışında yangın, deprem, sel gibi afetler ve kriz yönetimi konularında, güvenlik ve iş kazalarını önleyici tedbirler konusunda her türlü toplantı ve etkinlikleri izleyerek bölüm personelini ve öğrencilerini bilgilendirir. Bölümün kat krokisi, yerleşim planı, yangın söndürme teçhizatları, acil çıkış bildirim levhaları, oda numaraları, laboratuvar isimleri gibi bilgilerin ilgili yerlerde bulundurulmasını ve güncellenmesini sağlar. Laboratuvar sorumluları bu komisyonun doğal üyesidirler.

 • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİHKAN
 • Dr. Arş. Gör. Dr. Cemre YILMAZ
 • Ögr. Gör. Bilal KINAY
 • Tekn. Celalettin DİNÇ
 • Tekn. Arif ÇELİK (Ölçme Lab.)
 • Bil. İşlt. Yrd. Sadık KARAKOÇ (Bilg. Lab.)
 • Öğrenci temsilcisi

 

Ders ve Sınav Programları Komisyonu

 Lisans ve lisansüstü ders ve sınav programları ile sınav gözetmenlerini belirler.

 • Dr. Öğr. Üyesi Okan YILDIZ (KB)
 • Arş. Gör. Adem Buğra ATASOY
 • Arş. Gör. Fatih TERZİ

 

Arşiv Komisyonu

Bölüm arşivini düzenler.

 • Ögr. Gör. Bilal KINAY (KB)
 • Arş. Gör. Adem Buğra ATASOY