G - Y - Lisansüstü KTÜ

Kaynak: mevzuat.gov.tr 31.07.2014 

 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
 
 BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim-öğretimde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim, sınavlar ve değerlendirmelere ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitülerin ilgili anabilim/anasanat dalını,
ç) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
d) Enstitü: Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
e) Enstitü kurulu (EK): İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
f) Enstitü yönetim kurulu (EYK): İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
g) GMAT: Graduate Management Admission Test sınavını,
ğ) GRE: Graduate Record Examinations sınavını,
h) İlgili başkanlık: Enstitüde açık bulunan lisansüstü programın bağlı olduğu anabilim/ anasanat/bilim/sanat dalı başkanlığını,
ı) İYS: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yapılan İngilizce Yeterlik Sınavını,
i) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
j) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Üniversitenin lisansüstü ikinci öğretim programını,
k) Lisansüstü uzaktan öğretim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı ile gerçekleştirilen Üniversitenin lisansüstü öğretim programını,
l) Müdür: Enstitü müdürlerini,
m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
n) ÖYP: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,
o) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,
ö) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,
p) TOEFL: Test of English as a Foreign Language sınavını,
r) TUS: Tıpta uzmanlık sınavını,
s) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,
ş) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
t) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,
u) Yabancı dil eşdeğeri puan: YDS dışında Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan alınan eşdeğeri bir puanı,
ü) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar
 
Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara öğrenci alımı anabilim dalı başkanlığının; sanat dallarında ise anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.
(2) Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programlarının adları, bunlara alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile varsa diğer koşullar, Rektörlük tarafından ilan edilir.
(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların ilanda belirtilen süreler içinde, istenilen  belgeleri enstitüye teslim etmeleri gerekir. Başvuru ve kayıt için istenilen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettikleri belgeler tekrar istenmez.
Lisansüstü programlara başvuru
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programına başvurma esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş lisans eğitimi denklik belgesine ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart ALES puanına veya YÖK’ün kabul ettiği uluslararası sınavlar olan GRE ve GMAT birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Başvuru kabullerinde anabilim dalları için farklı ALES puanı alt sınırları belirlenebilir. Hangi puan türünün hangi anabilim dalları için kullanılacağı ve başvuruların kabulünde anabilim dalları için ALES puanı alt sınırının ne olacağı, enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senato onayı ile belirlenir ve ilan edilir.
b) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler, hangi düzeyde yabancı dil gerektiği, %50 oranından az olmamak koşuluyla ALES puanının ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, lisansüstü giriş başarı notunun alt sınırının ne olacağı enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile yalnızca ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Ancak, güzel sanatlar ile konservatuar anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.
(2) Doktora programına başvurma esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Doktora programına başvurabilmek için adayların, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi veren tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri diplomasına veya sekiz yarıyıl süreli lisans eğitimi veren fen ve fen-edebiyat fakülteleri lisans veya tezli yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve başvurduğu programın puan türünde; yüksek lisans diplomasıyla başvuranların en az 55, lisans diplomasıyla başvuranların en az 80 standart ALES puanına sahip olmaları gerekir. Başvuru kabullerinde anabilim dalları için farklı ALES puanı alt sınırları belirlenebilir. Hangi puan türünün hangi anabilim dalları için kullanılacağı ve başvuru kabulünde anabilim dalları için ALES veya eşdeğeri bir sınav olan GRE ve GMAT puanının alt sınırının ne olacağı, enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir ve ilan edilir.
b) Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir.
c) En az sekiz yarıyıl süreli eğitim veren fakültelerden alınan lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puan olması gerekir. Ancak, bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler, %50 oranından az olmamak koşuluyla ALES puanının ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve doktora giriş başarı notunun alt sınırının ne olacağı enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Senato kararı ile yalnızca ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Yükseköğretim Kurulunca ALES’e eşdeğer kabul edilen uluslararası sınavlar olan GRE ve GMAT taban puanları dışındaki eşdeğeri puanlar, Senato kararları ile belirlenir.
ç) Güzel sanatlar ile konservatuar anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak, Senato kararı ile ALES puanı da istenebilir. Bu durumda istenen ALES puanı türü ve alt sınırı Senato tarafından belirlenir.
d) Doktora programına öğrenci kabulünde YDS’den en az 55 puan veya ÜAK tarafından buna eşdeğer kabul edilen bir sınavdan eşdeğeri bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almancanın birinden YDS’den en az 55 puan veya ÜAK tarafından buna eşdeğer kabul edilen bir sınavdan eşdeğeri bir puan alınması zorunlu olup, başvurulan programların özelliklerine göre gerekirse bu asgari puanların yükseltilmesine Senatoca karar verilir.
e) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla TUS temel tıp puanına veya en az 55 standart ALES sayısal puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve 55 standart ALES sayısal puanından az olmamak koşuluyla ALES sonuç belgesine sahip olmaları gerekir.
f) Temel tıp puanı, TUS temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması sonucu elde edilir. Ancak, başvuru kabullerinde anabilim dalları için farklı temel tıp puanı veya ALES sayısal puanı alt sınırları belirlenebilir. Anabilim dalları için temel tıp puanı veya ALES sayısal puanlarının alt sınırının ne olacağı, enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir ve ilan edilir.
g) Diş hekimliği doktora programlarına başvurabilmek için diş hekimliği fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla DUS puanına veya en az 55 standart ALES sayısal puanına sahip olmaları gerekir.
ğ) Doktora programlarına öğrenci kabulünde temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler, temel tıp puanı veya %50 oranından az olmamak koşuluyla ALES puanının ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve doktora giriş başarı notunun alt sınırının ne olacağı enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile yalnızca Temel Tıp Puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.
h) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde YDS’den en az 55 puan veya ÜAK’ca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almancanın birinden YDS’den en az 55 puan veya ÜAK’ca buna eşdeğer kabul edilen bir sınavdan eşdeğeri bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların yükseltilmesine Senatoca karar verilebilir.
(3) Sanatta yeterlik programına başvurma esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların ilgili bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlar haricinde, yüksek lisans diploması ile başvuranların ALES’in sözel kısmından en az 55, lisans diplomasıyla başvuranların ise en az 80 puana sahip olmaları gerekir. Ancak, başvuru kabullerinde anabilim dalları için farklı ALES puanı alt sınırları belirlenebilir. Anabilim dalları için ALES puanının alt sınırının ne olacağı, enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senato onayı ile belirlenir ve ilan edilir.
b) Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilir.
c) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puana sahip olmaları gerekir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler, %50 oranından az olmamak koşuluyla ALES puanının ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve sanatta yeterlik giriş başarı notunun alt sınırının ne olacağı enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Senato kararı ile güzel sanatlar ile konservatuar anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
ç) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde YDS’den en az 55 puan veya ÜAK’ca kabul edilen bir sınavdan eşdeğeri bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almancanın birinden YDS’den en az 55 puan veya ÜAK’ca kabul edilen bir sınavdan eşdeğeri bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların, başlanılan programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilebilir.
(4) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvuracağı ÜAK kararı ile belirlenir. Ancak, Senato, enstitü kurulunun teklifi ile belirlenen programlar dışında da öğrenci kabulüne karar verebilir. Üniversite öğrenci kabul edecek lisansüstü programlarının adlarını, başvuru koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir.
(5) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler, Senatonun aldığı karar doğrultusunda yabancı dil seviye tespit sınavına alınır. Sınav, Senatoca kabul edilen esaslar çerçevesinde yapılır ve değerlendirilir. Yabancı dil seviye tespit sınavı sadece İngilizce olarak yapılır. Ancak, yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasına ilişkin mevzuat hükümlerinde belirlenen koşulları sağlayan öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile yabancı dilden muaf sayılır. İngilizce muafiyetiyle ilgili belgelerin geçerlilik süresi ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
(6) Yabancı dil seviye tespit sınavından, Senato tarafından belirlenen esaslara göre başarılı olan veya enstitü yönetim kurulu kararı ile muaf sayılan öğrenciler, lisansüstü derslere kayıtlarını yaptırır. İngilizce bilgisi yeterli bulunmayan öğrenciler ise 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre İngilizce hazırlık eğitimine tabi tutulur. İngilizce hazırlık eğitiminde geçirilen süre, lisansüstü eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Yabancı dil hazırlık programına devam eden öğrenciler lisansüstü derslere yazılamaz.
(7) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine lisansüstü eğitim yaptırmak maksadıyla alınan araştırma görevlileri, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün teklifi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile yeniden sınav ve değerlendirme yapılmaksızın lisansüstü öğretim yapmak üzere enstitülerin ilgili programlarında görevlendirilebilir. Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, öncelikle kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin araştırma fonlarından desteklenir.
Yabancı uyruklu ve yurt dışında ikamet eden adayların kabulü
MADDE 7 – (1) Yabancı uyruklu olup da yurtdışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabullerinde, ALES veya uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören sınavlar olan GRE, GMAT puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden lisansüstü eğitim almak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler, ALES veya uluslararası düzeyde buna eşdeğer kabul edilen bir sınav puanının %50 oranından az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve yüksek lisans veya doktora giriş başarı notunun alt sınırının ne olacağı enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile yalnızca ALES veya uluslararası düzeyde buna eşdeğer kabul edilen bir sınav puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.
(2) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almancanın birisinden YDS’den en az 55 puan veya ÜAK’ca buna eşdeğer kabul edilen bir sınavdan eşdeğeri bir puan alınması zorunludur. Başvurulan programın özelliklerine göre gerekirse asgari puanların, yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Kontenjanlar en başarılı adaylardan başlanarak doldurulur. Sonuçlar, enstitü tarafından ilan edilir.
(3) Programa kabul edilen öğrenciler, ikamet ettikleri ülkede İngilizce eğitim yapan bir öğretim kurumundan mezuniyetleri veya İngilizce bilgilerini belgeleyen yeterli TOEFL veya eşdeğer sınav sonuçlarını ibraz etmeleri halinde enstitü yönetim kurulunun kararı ile YDS’den muaf sayılabilir.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programlarında;
a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora yahut sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olan,
b) Lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı,
c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora yahut sanatta yeterlik,
ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları doktora yahut sanatta yeterlik programından farklı alanda almış olan,
adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
(2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerine göre başarılı olan öğrenciler kabul edilir. Öğrencinin alması gereken dersler, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.
(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık programı dersleri ilgili lisans, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki ders geçme ve başarı esaslarına göre değerlendirilir.
(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ders sorumlusunun görüşü, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci olarak kabul edilenlerin eğitim-öğretim, sınav ve disipline ilişkin iş ve işlemleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. İngilizce yeterlik belgesi olmayanlar, İngilizce verilmekte olan derslere özel öğrenci statüsünde yazılamazlar.
(2) Özel öğrenci statüsünde alınacak dersler, daha önce lisans veya lisansüstü programlarda alınan derslerin aynısı olamaz.
(3) Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler, lisansüstü programlara kayıt yaptırmaları durumunda, zorunlu ders yükünün %50 oranını geçmemek şartıyla özel öğrenci statüsünde iken, aldıkları derslerden kayıt yaptırdıkları programın zorunlu ders yüküne kaç kredi AKTS’yi saydırabilecekleri enstitü yönetim kurulunca belirlenir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Anabilim veya anasanat dallarında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve başarılı olmuş ve yatay geçiş yapmak istedikleri programlar için giriş sınavı başarı notunun aynı yarıyılda yatay geçiş yapmak istediği anabilim/anasanat dalına kabul edilen öğrencilerin almış oldukları taban puandan düşük olmaması ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerine uygun olması koşuluyla anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversite bünyesinde yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
(2) Geçişler, eşdeğer programlar için uygulanır. Başvuran adayların giriş sınavı başarı notu, Senato tarafından belirlenen lisansüstü giriş sınavı esaslarına göre yeniden hesaplanır. Kabul aşamasında öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı da ayrıca belirtilir. Yatay geçiş yolu ile kabul edilen öğrenciler, gerektiğinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programına da tabi tutulabilir.
(3) Üniversite dışında başka bir yükseköğretim kurumundan gelen öğrenciler için AKTS eşdeğerliği ve ders uyumu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Doktora programına tez aşamasında yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, AKTS eşdeğerliği ve ders uyumu koşullarını sağlamak ve yeniden yeterlik sınavına girmek şartıyla ilgili programa kabul edilebilir. Yatay geçişle kabul edilen öğrencilere verilen muaf (M) notları değerlendirmeye alınmaz. Genel akademik not ortalaması hesaplamasında yarıyıl not ortalaması dikkate alınır.
(4) Üniversite dışından başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan bir öğrencinin, öğrencisi olduğu yükseköğretim kurumunun İngilizce yeterlik sınavından 70 puana veya yabancı dil hazırlık programında başarı belgesine veya ÜAK tarafından eşdeğer kabul edilen bir sınavdan eşdeğeri puana sahip olması gerekir.
Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 11 – (1) Lisansüstü kontenjanlar en başarılı adaylardan başlanarak doldurulur. Yüksek lisans, doktora yahut sanatta yeterlik sınavını kazanan adayların listesi enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir ve müdürlük tarafından ilan edilir. Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları Üniversitenin lisansüstü akademik takviminde ve ilanlarda belirtilen tarihte yapılır. Süresi içinde kaydını yaptırmayan adaylar bu haklarını kullanmamış sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.
Eğitim-öğretim yılı
MADDE 12 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim yılı, Üniversitenin lisansüstü eğitim- öğretim akademik takvimi ile belirlenir. Eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.
Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 13 – (1) Her yarıyıl için açılacak dersler anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ile enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. Enstitü kurulunca kabul edilen derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından yürütüleceği anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyelerince verilir. Zorunlu hallerde anabilim yahut anasanat dalı başkanının gerekçeli önerisi ve enstitü kurulunun onayı ile doktoralı öğretim görevlileri ve devlet sanatçısı veya sanatta yeterliği olan öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir.
Lisansüstü derslerin kredi ve AKTS değerleri
MADDE 14 – (1) Bir lisansüstü dersinin yarıyıl AKTS değeri, haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü derslerin AKTS/saat değerleri ve hangi lisansüstü derslerin (AKTS’siz olacağı, anabilim dalı başkanlığının görüşü de alınarak enstitü kurulunca kararlaştırılır ve öğretim planlarında belirtilir. Lisansüstü eğitim-öğretim programlarında, toplam ders saatinin %15-30 oranından az olmamak kaydıyla, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü kurulunun kararı ile derslerden bazıları İngilizce olarak okutulabilir. Bir dersin AKTS değeri aşağıdaki çizelgeye göre belirlenir:
 
Öğretim Çalışmasının Türü
Haftalık Saati
Kredi Değeri
AKTS Değeri
Teorik ders
1
1
2.5
Uygulama
2
1
2.5
Laboratuar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar
1-4
1
2.5
Laboratuar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar
5-8
2            
5
Laboratuar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar
9-13
3            
7.5
Laboratuar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar
14-16
4
10
(2) Tezli yüksek lisans programı, 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, seçimlik dersler ile seminer ve tez çalışmasından oluşur. Bir öğrenci bir yarıyılda tez hariç en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programı, 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, seçimlik dersler ile proje çalışmasından oluşur. Bir öğrenci bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilir.
(4) Doktora programı, 210 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, seçimlik dersler ile yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Bir öğrenci bir yarıyılda tez hariç en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilir.
(5) Lisanstan doğrudan doktora programına geçişlerde 270 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, seçimlik dersler ile yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Bir öğrenci bir yarıyılda tez hariç en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilir.
(6) Sanatta yeterlik programı, 210 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, seçimlik dersler ile yeterlik ve tez ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Bir öğrenci bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilir.
Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları her bir ders için ara sınav ve yarıyıl çalışmasına ilave olarak yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulur. Her yarıyılda bir dersten en az bir yarıyıl içi sınavı yapılır. Yarıyıl içi sınavı ile birlikte proje, ödev veya kısa sınav şeklinde yarıyıl çalışmaları da yapılabilir.
(2) Öğrenci bir dersten yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70’ine; uygulama veya varsa laboratuvar çalışmalarının en az %80’ine devam etmiş olmalıdır.
(3) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için ek başarı koşulları belirlenebilir.
(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da uygulanabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasında Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler uygulanır.
Ders başarı notları
MADDE 16 – (1) Derslerin başarı notu; o derse ait ara sınav ve yarıyıl çalışma notları ile yarıyıl sonu notunun belirli oranlarda katkısından oluşur. Yarıyıl çalışmaları kısa sınav, ödev, proje ve benzeri şeklinde yapılır. Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %20 oranından az, %30 oranından fazla olamaz. Derslerin başarı notu puanı 100 üzerinden hesaplanır. Başarı notunun 100 puan üzerinden karşılığı olan harf notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
   Puan     Yarıyıl Ders Notu              Katsayısı
   90-100                  AA                          4.0
   85-89                     BA                          3.5
   80-84                     BB                          3.0
   75-79                     CB                          2.5
   70-74                     CC                          2.0
   60-69                     DC                          1.5
   50-59                     DD                          1.0
   40-49                     FD                          0.5
   01-39                     FF                           0.0
(2) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:
a) G: Geçer (Başarılı) notu; kredisiz derslerden geçen öğrencilerle ve tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.
b) K: Kalır (Başarısız) notu;  kredisiz dersler ile tez çalışmalarında başarı gösteremeyen öğrencilere verilir. Bu not genel başarı notu hesaplarına katılmaz.
c) S: Süren çalışma; tez çalışmalarını başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir ve bu not genel başarı notu hesaplamalarına katılmaz. Tez teslim edildiğinde S notu G notuna çevrilir.
ç) D: Devamsız notu; devamsız öğrencilere verilir.
d) M: Muaf notu; Üniversite dışından nakil yolu ile gelen öğrencilere evvelce almış oldukları kredisiz ve ortalamaya katılmayan dersler için verilir. Dışarıdan yatay geçiş yoluyla gelip, herhangi bir dersi tekrarlaması gereken öğrencilere M notu verilmez. M notu genel başarı notu hesaplamalarına katılmaz.
(3) Bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl notu olarak, yüksek lisans programında en az CC, doktora yahut sanatta yeterlik programında ise en az BB almış olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrar alabileceği gibi bunun yerine farklı ders/dersler de alabilir. Öğrenci farklı ders alması durumunda aldığı derslerden yalnızca birini danışmanının onayı ve EYK’nın kararı ile başarısız bir dersinin yerine saydırabilir.
Notlarda maddi hata
MADDE 17 – (1) Sınav notlarında herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, notların ilanını takip eden üç iş günü içinde öğrenci veya öğretim elemanının başvurusu üzerine yedi gün içinde öğrenci veya dersin bağlı olduğu ilgili akademik birimce karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyılın ders kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Bu tarihten sonraki düzeltme işlemleri enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerçekleştirilir.
(2) Sınav notlarına ve harf notlarına ilişkin düzeltme başvuruları doğrudan anabilim dalı başkanlığına yapılır.
(3) Harfli başarı notlarının ilanını takiben herhangi bir nedenle yapılan değişiklikler o ders ile ilgili daha önce yapılmış olan istatistiksel hesaplamalara yansıtılmaz.
Yarıyıl sonu başarı puanı ortalamaları
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu not ortalamaları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak ilan edilir.
(2) Yarıyıl sonu başarı puanı, o yarıyılda alınan her bir dersin AKTS’si ile o derslerden alınan yarıyıl notunun çarpımları toplamının yarıyıl derslerinin AKTS toplamına bölünmesi ile elde edilir. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.
(3) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.
(4) Yarıyıl ve genel başarı puanı ortalanmasında AA’dan FF’ye kadar tüm puanlar değerlendirmeye tabi tutulur. Tekrar edilen dersler için genel başarı puanı hesabına o dersten en son alınan başarı puanı katılır. Öğrencinin lisansüstü eğitimi süresince almış olduğu derslere ait tüm başarı puanları not belgesine kaydedilir.
Başarılı öğrenciler
MADDE 19 – (1) Bir yarıyılda o yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan yüksek lisans öğrencileri başarılı sayılır.
(2) Bir yarıyılda o yarıyıla ait not ortalamaları en az 3.00 olan doktora yahut sanatta yeterlik öğrencileri başarılı sayılır.
Sınamalı öğrenciler
MADDE 20 – (1) Bir yarıyılda o yarıyıla ait not ortalamaları 2.00’den az olan yüksek lisans öğrencileri sınamalı öğrenci sayılır.
(2) Bir yarıyılda o yarıyıla ait not ortalamaları 3.00’den az olan doktora yahut sanatta yeterlik öğrencileri sınamalı öğrenci sayılır.
Ders yükünün tamamlanması
MADDE 21 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin toplam ders yüklerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için yüksek lisans öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 2.00, doktora yahut sanatta yeterlik öğrencilerinin genel not ortalamalarının ise en az 3.00 olması gerekir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları
 
Yüksek lisans programı türleri
MADDE 22 – (1) Yüksek lisans programı, tezsiz uzaktan öğretim, tezsiz ve tezli olmak üzere üç şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi anabilim yahut anasanat dallarında açılacağı anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile belirlenir.
(2) Enstitülerde öğretim üyesi ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programları ile ilgili tüm hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, öğrencinin başvurusu, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerçekleşir.
Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programları, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim olarak da yürütülebilir. Bu program toplam 30 kredi (45 AKTS)’den az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Raporu danışman tarafından kabul edilen öğrenci dönem projesinden başarılı kabul edilir. İkinci öğretim ve uzaktan öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.
(2) Tezsiz yüksek lisans programlarının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Bu sınavın uygulanacağı durumlarda; öğrenci, asgari AKTS yükünü ve dönem projesini tamamlamasından sonra anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenen üç kişilik jüri tarafından yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda öğrenciye aldığı dersler ve dönem projesi ile ilgili sorular sorulur. Sözlü olan bu sınav sonucunda jüri, başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Sınav süresi en az kırk beş dakika olup, sınav sonucu anabilim dalı başkanlığı tarafından, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci en geç üç ay sonra tekrar sınava alınır. Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programının ölçme ve değerlendirilmesi ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin 10 kredi (25 AKTS)’yi geçmemek koşulu ile en çok üçü lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.
(4) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programlarında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.
Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması
MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere anabilim dalı başkanlığınca her öğrenci için programda görevli bir öğretim üyesi veya zorunlu durumlarda doktoralı bir öğretim görevlisi en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir ve enstitüye bildirilir. Öğrencinin danışmanı enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tezsiz yüksek lisans programlarını tamamlama süresi azami üç yıldır. Bu süre üç yarıyıldan az olamaz.
b) Tezsiz yüksek lisans programlarını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Tezli yüksek lisans programının amaç ve kapsamı
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 kredi (52,5 AKTS)’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, en az bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir.
(2) Öğrencilerin alacağı derslerin toplam yedi kredi (17,5 AKTS)’yi aşmayan en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden; danışmanın uygun görmesi halinde, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile en çok dokuz kredi (22,5 AKTS)’lik ders, Üniversitenin herhangi bir programında olmaması koşulu ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Yüksek lisans öğrencilerinin, kredi (AKTS)’li derslerinden proje, deneysel çalışma, uzmanlık alan dersi, seminer gibi öğretim çalışmaları hariç en az birini (3 kredilik-7,5 AKTS’lik) İngilizce olarak okumaları gerekir.
Tezli yüksek lisans programında süre
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Bu süre üç yarıyıldan az olamaz.
b) Tezli yüksek lisans programını üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdakilerin, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Başarılı olamayan öğrenciler, danışmanlarının isteği, anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez konusunu ve tez danışmanını değiştirebilir. Bu durumdaki öğrenciler, anabilim dalının görüşü doğrultusunda derslerin yarısını yenilemek zorundadır.
Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı atanması
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programında, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, öğrenci çalışmak istediği danışman öğretim üyesi veya görevlisini belirlemek üzere, programda görevli üç öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisinin isimlerini anabilim dalı başkanlığına bildirir. Anabilim dalı başkanlığı bu öğretim elemanlarından ikisini enstitü yönetim kuruluna önerir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bunlardan birisi öğrencinin danışmanı olarak atanır.
(2) Tez konusu kesinleşmiş öğrenciye tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumda, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının oluru ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı, en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar görevlendirilebilir. İkinci tez danışmanı, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti veya yabancı ülke vatandaşı profesör veya doçentlerden de görevlendirilebilir. Danışman görevlendirilene kadar bu görev, anabilim dalı yahut anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.
(3) Danışman ataması yapılan öğrenci en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar tez konusunu enstitüye bildirmek zorundadır. Tez konusu enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez konusu kesinleşen öğrenci izleyen dönemden itibaren yüksek lisans tezine yazılmak zorundadır. Ayrıca, öğrenci danışmanı atandıktan sonra tez danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine de yazılabilir. Eğitim süresi üç yılı geçen öğrenciler uzmanlık alan dersine yazılamaz. Tez konusu, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanmayan öğrenci yüksek lisans tezine yazılamaz.
Tezli yüksek lisans programında tezin sonuçlanması
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları, enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve tezini jüri önünde savunmak zorundadır. Tezleri danışmanlarınca kabul edilen öğrenciler, tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış, enstitüce belirlenen sayıda karton kapaklı tez ile birlikte tez savunma sınavına girmek üzere müdürlüğe yazılı olarak başvurur.
(2) Yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir. Jüri üç veya beş asil, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jüri; öğrencinin danışmanı, aynı anabilim dalından bir öğretim üyesi ve Üniversite bünyesinde bulunan başka bir anabilim dalından bir öğretim üyesinden oluşturulur. Başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili anabilim dalından ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı profesör veya doçentlerden de jüri üyesi atanabilir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Ancak ikinci tez danışmanının jüri üyesi olabilmesi için jürinin beş kişiden oluşması gerekir. Jüri başkanı, sınav başlamadan önce jüri üyeleri arasından seçimle belirlenir.
(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on beş gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Sınav anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum, bir tutanakla müdürlüğe bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Tez savunma sınavı süresi en az altmış dakikadır. Yüksek lisans tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur.
(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi (AKTS) yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdakilerin, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
(5) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.
(6) Yüksek lisans öğrencileri, aşağıda belirtilen koşulların sağlanması halinde tezlerini İngilizce olarak da hazırlayabilir. Bu durumda tez savunma sınavı İngilizce olarak yapılır ve bu sınava ilişkin;
a) Tez danışmanının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yabancı dille ders verme kriterlerini sağlaması ve eğitiminin bir aşamasını lisans veya lisansüstü İngilizce eğitim yapılan bir üniversitede tamamlamış olması,
b) Öğrencinin İngilizce YDS’den en az 80 veya ÜAK’ca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması,
c) Tez jüri üyelerinin, ÜAK tarafından belirlenen doçentlik İngilizce yabancı dil barajını aşmış veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarında görev yapmış olması ve yabancı dili İngilizce olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı profesör olması,
ç) Tezin, geniş bir Türkçe özet içermesi
gerekir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı
 
Amaç ve kapsam
MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 kredi (52,5 AKTS)’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredi (105 AKTS)’lik on dört ders, bir seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerin altı kredi (15 AKTS)’den az olmamak üzere en az iki, lisans derecesi ile kabul edilenlerin ise 12 kredi (30 AKTS)’den az olmamak üzere en az dokuz kredi (22,5 AKTS)’lik dersi; kredi (AKTS)’li dersler içerisinden proje, deneysel çalışma, uzmanlık alan dersi, seminer gibi öğretim çalışmaları hariç, İngilizce olarak okumaları gerekir.
(4) Dersler; danışmanın görüşü, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir. Ancak, bu derslerin Üniversitenin herhangi bir programında olmaması ve toplam dokuz kredi (22,5 AKTS)’yi geçmemesi gerekir.
(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(6) Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, Senatonun teklifi ve Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.
Süre
MADDE 31 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise azami dokuz yıldır. Bu süreler, doktora programına yüksek lisans derecesiyle girenler için yedi yarıyıldan, lisans derecesi ile girenler için ise on yarıyıldan az olamaz.
(2) Doktora programı için gerekli kredi (AKTS)’li dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır. Başarılı olamayan öğrenciler, danışmanlarının isteği, anabilim dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez konusunu ve tez danışmanını değiştirebilir. Ayrıca, bu öğrenciler anabilim dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda derslerin yarısını yenilemek zorundadır.
(3) Kredi (AKTS)’li derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürede tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.
(4) Normal süresi içinde kredi (AKTS)’li derslerini ve azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdakiler, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi (AKTS) yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 32 – (1) Doktora programında kayıtlı her öğrenci, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, çalışmak istediği programda görevli üç öğretim üyesinin adını anabilim dalı başkanlığına bildirir. Anabilim dalı başkanlığı bu öğretim üyelerinden ikisini enstitü yönetim kuruluna önerir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin danışmanı kesinleşir.
(2) Tez konusu önerisinde bulunan öğrenciye tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumda, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının oluru ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar görevlendirilebilir. İkinci tez danışmanı, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti veya yabancı ülke vatandaşı profesör veya doçentlerden de görevlendirilebilir. Danışman görevlendirilene kadar bu görev, anabilim dalı yahut anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.
(3) Öğrenci, doktora yeterlik sınavını başardıktan sonra izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına yazılmak zorundadır. Ayrıca, danışmanı atandıktan sonra da hem teze hem de tez danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine yazılabilir. Eğitim süresi altı yılı geçen öğrenciler uzmanlık alan dersine yazılamaz.
Yeterlik sınavı
MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda bilgi ve beceri yeterliğine sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Doktora yeterlik sınavına, doktora programına kayıt yaptırdığı tarihten itibaren yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler, en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilenler, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar girmesi gerekir.
(3) Doktora ders yükünü başarı ile tamamladığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca müdürlüğe bildirilen öğrenciler, yeterlik sınavına tabi tutulur. Doktora yeterlik sınavı enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü akademik takvimde belirtilen tarihlerde yılda iki kez yapılır.
(4) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilerek enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve üç yıl süre ile görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşan sınav jürileri kurar. Jüri üyeleri, Üniversitedeki öğretim üyeleri ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti veya yabancı ülke vatandaşı profesör veya doçentler arasından seçilerek görevlendirilir.
(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde bir tutanakla enstitüye bildirilir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavında üç kez başarısız olan öğrenci toplam kredi (AKTS) miktarının 2/3 oranına kadar yeni ders/dersler almak zorundadır.
(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi (AKTS) miktarının 1/3 oranını geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.
(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi ders ve 21 kredi (52,5 AKTS)’yi başarı ile tamamlamış bir doktora öğrencisi anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yüksek lisans programına geçebilir. Başka bir yükseköğretim kurumunun doktora programından Üniversite bünyesindeki her hangi bir yüksek lisans programına geçişlerde bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümleri uygulanır.
Tez izleme komitesi
MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Komite üyesi, ilgili alandan olmak koşulu ile başka bir yükseköğretim kurumundan da seçilebilir. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir ancak, komite üyesi olamaz.
(3) Tez izleme komitesi oluşturulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi ve savunması
MADDE 35 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini hazırlar ve sözlü savunmasından en az on beş gün önce yazılı bir rapor halinde tez izlemesi komitesi üyelerine sunar.
(2) Öğrenci tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez izleme komitesi, öğrencinin tez önerisi savunması hakkında salt çoğunlukla kabul veya ret kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde bir tutanakla enstitüye bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır. Böyle bir durumda öğrenci için yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Tez önerisi kabul edilen, ancak tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı üç kez başarısız bulunan öğrenci için yeni bir tez danışmanı atanabilir. Bu durumda öğrenci farklı bir tez önerisi ile doktora çalışmasına yeniden başlar. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak rapor edilir.
(5) Bir öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için tez önerisinin kabul edilmesinden sonra bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre sunduğu tez izleme raporlarının en az üçünden başarılı bulunmuş olması gerekir. Tez izleme raporunun geçerli olabilmesi için tez izleme komitesinin salt çoğunluğunun onayı yeterlidir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 36 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği tez çalışması sonuçlarını, enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Tez danışmanınca tezi yeterli bulunan öğrenci, tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış ve enstitüce belirlenmiş sayıda tez ile birlikte tez savunma sınavına girmek üzere müdürlüğe yazılı olarak başvurur.
(3) Doktora tezi jürisi; anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti veya yabancı ülke vatandaşı profesörler arasından görevlendirilen beş asil, iki yedek üyeden oluşur. İkinci tez danışmanı jüri üyesi olabilir. Ancak ikinci tez danışmanının jüri üyesi olabilmesi için jüri beş veya yedi üyeden oluşturulmalıdır. Jüri üye sayısının belirlenmesi danışman önerisi, anabilim dalı görüşü ve EKY kararına bağlıdır. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren kişisel tez değerlendirme raporlarını hazırlar ve en erken on beş, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek, müdürlüğe bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda enstitü yönetim kurulu kararına göre işlem yapılır.
(4) Tez savunma sınavı en az altmış dakika, en çok yüz yirmi dakika süreli; tez çalışmasının sunulması ile soru-cevap bölümünden oluşur. Tez çalışmasının sunulması dinleyicilere açık olarak yapılır.
(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde bir tutanakla enstitüye bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(6) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.
(7) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen koşulların sağlanması durumunda doktora öğrencileri tezlerini İngilizce olarak da hazırlayabilir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı
 
Amaç ve kapsam
MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik eğitimi; bir lisans, yüksek lisans ya da buna eşdeğer bir çalışma üzerine yapılan ve bir sanat alanında gerekli kurumsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kazandırmayı ve özgün bir sanat eseri ortaya konulması ile müzik ve sahne sanatlarında özgün ve üst düzeyde bir yaratıcılık ve uygulama sergilemeyi amaçlayan, bilimde doktora eğitimine denk bir eğitimdir.
(2) Sanatta yeterlik eğitimi, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 kredi (52,5 AKTS)’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile yeterlik sınavı, tez çalışması ya da özgün bir sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalardan, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de toplam 42 kredi (105 AKTS)’den az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders ve uygulamalar ile yeterlik sınavı, tez çalışması ya da özgün bir sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalardan oluşur.
(3) Bu programda en çok 12 kredi (30 AKTS)’lik lisansüstü ders, danışmanın görüşü, anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ve Üniversitenin herhangi bir programında olmaması koşulu ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden seçilebilir.
(4) Sanatta yeterlik öğrencisinin alacağı lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.
Süre
MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. Bu süreler yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik eğitimine girenler için yedi yarıyıldan, lisans derecesi ile doktoraya girenler için ise on yarıyıldan az olamaz.
(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredi (AKTS)’li dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.
(3) Kredi (AKTS)’li derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını birinci fıkra hükümlerine göre altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yılsonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.
(4) Bu süre içinde kredi (AKTS)’li derslerini ve tez, sergi veya proje çalışmasını başarıyla tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi (AKTS) yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Başarılı olamayan öğrenciler; danışmanlarının isteği, anabilim dalının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile sanatta yeterlik tezi ya da sanat eseri çalışmasını ve danışmanını değiştirebilir. Ayrıca, bu öğrenciler anabilim dalının görüşü doğrultusunda derslerin yarısını yenilemek zorundadır.
Tez ya da sanat eseri danışmanı atanması
MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik tez ya da sanat eseri danışmanı atanması bu Yönetmeliğin 32 nci maddesi hükümlerine göre yapılır.
(2) Tez ya da sanat eseri danışmanı programda görevli öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanı, doktora yahut sanatta yeterlik derecesine sahip bir öğretim görevlisi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti ya da yabancı ülke vatandaşı profesör veya doçentler arasından görevlendirilen bir öğretim üyesi de olabilir.
Sanatta yeterlik sınavı
MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik sınavının amacı, sanatta yeterlik derslerini ve ilgili uygulamaları başarıyla tamamlayan öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Sanatta yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Bu sınavın koşulları, zamanı, jüri üyelerinin belirlenmesi, sınavın kapsamı ve yürütülüş şekli bu Yönetmeliğin 33, 34 ve 35 inci maddeleri hükümlerine göre uygulanır.
(2) Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçeden sınava tabi tutulur. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı ÜAK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.
Sanatta yeterlik tezi ya da sanat eseri çalışması
MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik derslerini ve ilgili uygulamaları başarıyla tamamlayıp sanatta yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için; öğrencinin kendi görüş ve önerileri de alınarak danışmanı, anasanat dalı başkanı ve o anasanat dalında görevli başka bir öğretim üyesinden oluşacak bir sanatta tez veya sanat eseri belirleme komitesince öğrencinin tez çalışması mı yoksa sanat eseri çalışması mı yapacağı belirlenerek enstitüye önerilir. Bu öneri enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.
(2) Sanatta tez çalışması yapmasına karar verilen öğrenciler için bu Yönetmeliğin 34 ve 35 inci maddeleri hükümleri uygulanır. Sanatta tez çalışmasının sonuçlandırılmasında ise oluşturulacak jüri anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.
(3) Sanat eseri çalışması yapılmasına karar verilen öğrencilere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Her öğrenci için ayrı bir sanat eseri çalışması izleme komitesi oluşturulur. Bu komitenin oluşturulması ve çalışma usulleri bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesi hükümlerine göre uygulanır.
b) Öğrencinin yapacağı sanat eseri çalışmasının mahiyetini, içeriğini ve gerekirse, yöntemini içeren bir sanat eseri çalışması önerisi danışmanı gözetiminde öğrenci tarafından yazılarak anasanat dalı başkanlığınca enstitüye önerilir. Müdürün onayı ile öneri kesinleşir.
c) Sanat eseri çalışmasının tamamlanmış sayılması için öğrenci, danışmanı gözetiminde çalışmasını açıklayan ve belgeleyen yazılı bir metin hazırlar. Bu metin enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılıp, karton kaplı ciltlenmiş biçimde altı kopya halinde anabilim dalı başkanlığı vasıtasıyla enstitüye iletilir. Ancak; bu metin bir tez olmayıp, sanat dalının ve o daldaki çalışmanın özelliğine göre değişebilen, bazı durumlarda ortaya konan orijinal bir sanat eserini, hazırlanan üst düzeyde bir sergiyi, resitali ya da temsili açıklayan bir ön rapor niteliğindedir.
ç) Sanat eseri çalışmasının sonuçlandırılmasına ilişkin diğer hususlar bu Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümlerine göre yapılır. Ancak, burada tezin yerini sanat eseri alır. Sanat eseri ise yazılı orijinal bir çalışma olabileceği gibi uygulamalı olarak sunulan resital, temsil ve benzeri olabilir. Resital, temsil ve benzeri durumlarda öğrencinin hazırladığı üst düzeyde bir sanat eserini jüri önünde icra etmesi ve savunması istenir.
(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ana sanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde bir tutanakla enstitüye bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Mezuniyet ve diploma
MADDE 42 – (1) Herhangi bir lisansüstü programının tüm gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezuniyeti için;
a) Enstitü kurulunca belirlenen sayıda basılmış ve ciltlenmiş, tez ya da sanat eseri raporu yahut sanatta yeterlik eser çalışması raporunun,
b) Enstitü kurulunca tez tesliminde istenen belgelerin,
c) Tez savunma sınavı ya da tezsiz yüksek lisans yeterlik sınavı jüri raporları ve tutanaklarının
enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.
(2) İlgili tüm belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü yönetim kurulunca incelenir ve tüm koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir.
(3) Mezuniyetine karar verilen öğrenciye, kayıtlı bulunduğu eğitim düzeyi ve bilim ya da sanat dalının adı ve özelliğine göre verilen diplomalarda;
a) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin mezun olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve varsa verilen unvan,
b) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin mezun olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve varsa verilen unvan,
c) Sanatta yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin mezun olduğu anasanat dalındaki programın onaylanmış adı,
ç) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin mezun olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı
bulunur.
(4) Diplomalarda müdürün ve Rektörün imzası bulunur.
 
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Disiplin
MADDE 43 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Ortak lisansüstü programlar
MADDE 44 – (1) Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle ortak lisansüstü programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin usul ve esaslar Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile belirlenir.
Yurtdışı üniversitelerle öğrenci mübadelesi
MADDE 45 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan Avrupa Birliği, Socrates, Erasmus ve benzeri anlaşmalara göre, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler o dönem için Üniversitede almaları gereken dersler yerine, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, onların yerine, Üniversitede almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve anabilim dalı başkanının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca onaylanan dersleri alır.
(2) Mübadele programı kapsamında, mübadil üniversiteden gelen öğrencilere de Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,  1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 47 – (1) 10/8/1997 tarihli ve 23076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.