Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Enver AKARYALI
Danışman: Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Arzular (Gümüşhane KD-Türkiye) Altın Yatağının Jeolojik, Mineralojik, Jeokimyasal ve Kökensel İncelenmesi
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/9/2010
Sayfa Sayısı: 174
Tez No: Dt798
Özet:

      

içinde KD-GB doğrultulu KB’ya eğimli ve yaklaşık DB doğrultulu K’ye eğimli damarlara

      

K70D doğrultu bir kırık zonu içinde gelişmiştir. Cevherli silis damarları 0.1-0.3 m

      

ve bantlı yapı gözlenmektedir. Ana cevher minerallerini galen, sfalerit, pirit, kalkopirit ve

      

Mineral kimyası analizlerine göre, piritlerde düşük Co ve Ni değerleri olduğu,

      

ve Mn ile birlikte hareket ettiği ve Zn ile Fe arasında iyon değişimi olduğu tespit edilmiştir.

      

bulunmadığı sadece tetrahedritlerin bileşiminde olduğu belirlenmiştir.

      

Mg klorit ve epidot en yaygın gözlenen alterasyonun mineralleridir. Damara dik bir hat

      

hareketsiz elementlere göre yapılan nispi (%) ve net (g/100g) kütle değişim

      

net kütle kaybı söz konusudur.

      

arasında, sfaleritlerde ise 90°C ile 133°C arasındadır. Cevher oluşturan sıvıların

      

yoğunluğa sahip olması cevherleşmenin epitermal sistemde oluştuğunu gösterir.

      

1.2 ‰ ile 3 ‰ aralığındadır. Bu değişim minerallerin oluşumunu sağlayan kükürtün

      

termometresi ile 244-291°C arasında hesaplanmıştır. Oksijen izotop değerleri 15.0 ‰ ile

      

Anahtar Kelimeler: Gümüşhane, Arzular, Epitermal, Altın, Kütle Artışı ve Kaybı, Sıvı