Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Abdurrahman DOKUZ
Danışman: Prof. Dr. Salim GENÇ
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YUSUFELİ (ARTVİN) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ, JEOTEKTONİĞİ, MAGMATİK
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 15/2/2000
Sayfa Sayısı: 312
Tez No: 263
Özet:

      

Karada? metamorfitleri, Demirkent plütonu ve Sebzeciler granitoyidi bölgede Hersiniyen temel durumundad?r. Karada? metamorfitleri amfibolit ve amfibolit-granülit fasiyesi geçi?ine ait mineral parajenezlerini içerir. Granat - biyotit - plajiyoklas gnayslarda jeotermobarometrik yöntemlere göre hesaplanan bas?nç ve s?cakl?klar, metamorfitlerin Geç Paleozoyik’te yükselen bir temel durumunda oldu?unu göstermektedir. Demirkent plütonu ve Sebzeciler granitoyidi bu temelin yükselimi s?ras?nda yakla??k kuzey-güney do?rultulu k?r?klara yerle?mi?lerdir. Bu derinlik magmatitlerinin jeokimyasal karakteristikleri yiten okyanus dilimi taraf?ndan metasomatize olmu? manto kamas?n?n k?smi ergimesi sonucu olu?tuklar?n? ve k?tasal yay ortam?na yerle?tiklerini göstermektedir. Ayr?ca Sebzeciler granitoyidi tonalitlerinde Al-jeobarometrisi ve plajiyoklas-hornblend jeotermometrisine göre hesaplanan bas?nç ve s?cakl?klar da granitoyidinin metamorfik temel yükselirken yerle?ti?ini ve kristallenmesini gittikçe s??la?an derinliklerde tamamlad???na i?aret etmektedir. Yükselimini Jura öncesinde tamamlayan temel kayalar? Liyas ve sonras? ya?l? tortul birimlere malzeme vermi?lerdir.

      

Yusufeli yöresi Liyas-Kampaniyen sürecinde sürekli olarak aç?lan Neo-Tetis okyanusunun kuzeyindeki pasif k?ta kenar? durumundad?r. Bu zaman aral???nda olu?an k?r?nt?l? tortul birimlerin tabaka kal?nl?klar? ve tane boylar?n?n yukar? do?ru incelmesi gittikçe derinle?en bir havzan?n ürünleri olduklar?n? gösterir. Ayr?ca Liyas ya?l? K?nal?çam volkanitleri ve Geç Kretase ya?l? Yusufeli volkanitlerinin jeokimyasal özellikleri ada yay? veya k?tasal yay ortam?nda olu?tuklar?na i?aret etmektedir. Eosen ve sonras? dönem kuzey-güney do?rultulu kompresif gerilmeler sonucu büyük yatay yerde?i?tirmelerin oldu?u ve bölgenin karasal ortam haline geldi?i dönemdir.

      

      Anahtar Kelimeler: Stratigrafi, jeotermobarometri, jeokimya, jeotektonik, Yusufeli