Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ahmet AKTOĞAN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Uzaktan Erişimli Sabit Mıknatıslı Doğru Akım Motor Kontrolü Deney Düzeneği
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 23/6/2011
Sayfa Sayısı: 31
Tez No: t2382
Özet:

      

Bu çalıĢmanın özü fiziksel bir deney ortamının internete açılmasıdır. Deney düzeneğinin bu hali ile birçok eksiği vardır. Fakat bu alanda yapılacak çalıĢmalara referans olacaktır. Ġstemci ve sunucu yazılımları bir Java teknolojisi olan bloklamasız, kanal tabanlı giriĢ çıkıĢ tekniği ile geliĢtirilmiĢ, böylece veri istemci ve sunucunun veri alma, iĢleme ve gösterme performansı önemli ölçüde artırılmıĢtır. Sunucunun, deney düzeneği ile haberleĢmesi RS-232 standardında seri haberleĢmedir. Sunucu ile istemcinin internet üzerinden haberleĢmesi de TCP/IP teknolojisi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Motor hız kontrolü; Darbe GeniĢlik Modülasyonu (PWM=Pulse Width Modulation) tekniği ile yapılmıĢtır. Bu çalıĢma; gerçek zamanlı uzaktan eriĢimli laboratuar çalıĢmalarına katkı olması bakımından önemlidir.

      

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Uzaktan EriĢimli Laboratuar, Motor Kontrol, Darbe