Ders Adı:Simulation in Maritime Transportation and Techniques
Ders Kodu:DUML 5028
Ders İçeriği (Türkçe):Karar ortamları ve yaklaşımları; Simülasyon tekniklerinin koşulları; Probabilistik ve stokastik yaklaşımlar; Amaç fonksiyonu simülasyonu; Lojistik işletmelerinde Monte Carlo simülasyonu; Lojistik yönetiminde tedarik, stok, üretim, satış planlaması simülasyon teknikleri; İşletmelerde bakım-onarım tesislerinde kuyruk simülasyonu modelleri ve matematik ifadeleri; Ulaştırma sistemleri yapılabilirlik simülasyon modelleri ve matematik ifadeleri; Acil durum simülasyonu. Limanların yapılabilirlik simülasyon modelleri; İşletme yönetimi; Liman yapıları ve teknolojilerinin optimum büyüklükleri; Limanlarda kapasite ve talep planlaması, işletme ve pazarlama planlaması.
Ders İçeriği (İngilizce):Decision environments and approaches; Conditions of simulation techniques; Probabilistic and stochastic approaches; Objective function simulation; Monte Carlo simulation in logistics enterprises; Supply, inventory, production, sales planning simulation techniques in logistics management; Queue simulation models and mathematical expressions in maintenance-repair facilities; Transportation systems feasibility simulation models and mathematical expressions; Simulation of emergency situation. Feasibility simulation models of ports; Business Administration; Optimum size of port structures and technologies; Capacity and demand planning in ports, operation and marketing planning.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3