Yetki Gorev ve Sorumluluklar

1.- 124 SKHK’ de Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şu şekilde belirlenmiştir.

  1. Üniversitedeki bilgi işlem sitemlerini işletmek, eğitim öğretim ve araştırmalara destek olmak.
  2. Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmektir.

2.- Üniversitemizin merkez ve diğer yerleşkelerde ( Rektörlük, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve diğer birimler. ) iş birliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, bakım ve onarımlarını yapmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle yürütmek.

  • Bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak üniversite birimleri arasında koordinasyon sağlamak ve işbirliği içerisinde çalışmak.
  • Rektörlük ve diğer birimler ile bilgi teknolojileri kapsamında, bilişim sistemlerinin temin bakım ve onarımlarına ilişkin üniversite tarafından belirlenen ilkelere paralel olarak düzenlemeler yapmak.
  • Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akış düzenini kurmak, buna yönelik projeler geliştirmek, uygulamak ve uygulatmak.
  • Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların üniversite bünyesineaktarımı konusunda görüş ve önerilerde bulunmak.
  • Üniversitenin tüm birimlerinde iş sürekliliğinin temini için, internet ve bilgi sistemleri altyapısının düzenliliği ve güncel teknolojilere uygun hale getirilmesi.
  • Üniversitenin veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak ve veri güvenliği politikaları oluşturmak, geliştirmek.
  • Üst yönetimin vereceği diğer görevleri yapmak.