Staj


Pandemi Sürecinde Staj Yapmak İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Döneminde,  gerekli pandemi kuralları çerçevesinde staj yapmak isteyen öğrencilerimiz; aşağıda yer alan "KTÜ SÜRMENE ABDULLAH KANCA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ FALİYETİ USUL VE ESASLARI" kapsamında stajlarını yapabilirler. Yalnız pandemi dolayısıyla,  elden teslim etmeleri gereken evrakları (Staj Başvuru Formu, Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi, Kimlik Fotokopisi ve Sağlık Provizyon Belgesi) doldurarak, gerekli yerlere imzalattıktan sonra A4 formunda ve renkli şekilde taratarak akmyo@ktu.edu.tr adresine göndermeleri yeterli olacaktır.

Not: Mezuniyet durumunda olan öğrencilerimiz; staj için yeterli süre olmadığından Yüksekokulumuz Kurulu kararıyla, bu dönem için zorunlu staj uygulamasından muaf tutulacaktır.

 

KTÜ SÜRMENE ABDULLAH KANCA MESLEK YÜKSEKOKULU

STAJ FALİYETİ USUL VE ESASLARI

1.Meslek Yüksekokulu öğrencileri  en az 40 iş günü (Gemi Makinaları İşletmeciliği Programı öğrencileri 60 iş günü) staj yapmak zorundadır. Staj çalışmaları Eğitim-Öğretim dönemleri dışında yapılır ve mezuniyet durumları hariç 10 iş gününden az olamaz. Özel durumlarda stajın yapılacağı devreler Yüksekokul Yönetim Kurulu veya Staj Komisyonu tarafından belirlenir.

2. Yaz Stajları ilgili öğrenciye ait Eğitim-Öğretim faaliyetleri (Dönem Sonu Sınavı, Bütünleme Sınavı veya Mezuniyet Sınavı gibi) bittiği andan itibaren başlar. Tüm derslerini tamamlayan öğrenciler, en geç bir yıl içinde stajlarını yapmakla yükümlüdürler.

3. Staj yapacak öğrencilerin staja başlayabilmek için hazırlaması gereken belgeler aşağıda verilmiştir:

a)    Staj Başvuru Formu

b)    Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi

c)     Kimlik Fotokopisi

d)     Sağlık Provizyon Belgesi (Öğrenci belgesi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan temin edilecek.)

4.Staj yapacak öğrenciler staj yapacakları kurum veya kuruluşu kendileri belirleyecektir. Belirlemiş oldukları staj yerlerini Staj Başvuru Formu aracılığıyla Yüksekokul Staj Komisyonuna onaylatmak zorundadırlar.

5. Meslek Yüksekokulu öğrencileri stajlarını yurtdışında da yapabilirler. Öğrenci yurtdışı kabul belgesini Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na verir ve uygun bulunması halinde öğrenci normal staj dönemleri içinde stajını yapabilir.

6. Stajlara fiilen devam zorunluluğu vardır. İzinsiz, mazeretsiz 3 (üç) iş günü üst üste veya staj dönemi boyunca toplam 5 (beş) iş günü devamsızlık yapan öğrencinin stajı kabul edilmez. Ayrıca, stajyer öğrenciler, staj yaptıkları iş yerinin çalışma, iş koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallara uymak zorundadırlar

7. Staj yapacak her öğrenciye her staj süresi için fotoğraflı ve mühürlü bir “Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu” ve “Stajyer Öğrenci Devam Çizelgesi”Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri tarafından verilir. Bu Form ve Çizelge öğrenci tarafından ilgili staj yerine verilir. Staj yeri amiri Form ve Çizelgeyi doldurarak kapalı zarf usulüne uygun bir şekilde taahhütlü olarak Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne gönderir.

8. Öğrenciler staj süresince yaptığı çalışmaları mürekkepli kalem ile staj defterine kaydeder. Gerekli resim ve şekiller teknik resim kurallarına uygun olarak çizilerek staj defterine yapıştırılır. Staj defterinin ilk sayfasında çalışılan günler ve yapılan işler tek tek belirtilmelidir. Staj defteri isteğe bağlı olarak bilgisayar ortamında da doldurularak çıktısı alınıp cilt haline getirilerek de hazırlanabilir. Staj defteri ve ekleri staj yapılan yerin ilgili teknik elemanına onaylatılır. İlgili teknik elemanın Yüksek öğrenim görmüş olması gerekir.

9. Stajlarını tamamlayan öğrenciler (tamamını veya herhangi bir kısmını), staj dosyalarını en geç (stajı tamamladıkları tarihi takip eden ilk dönem)Güz Dönemi için 31 Aralık, Bahar Dönemi için 31 Mayıs tarihine kadar Staj Komisyonuna bir dilekçe ekinde teslim eder. (Ders kayıt dönemi başlamadan dosyanın teslim edilmesi mezun olacak durumdaki öğrencilerin lehinedir.) Süresi içinde staj dosyasını teslim etmeyen öğrenci stajını yapmamış sayılır. Staj dosyaları ve iş yerinden gelen sicil fişleri Staj Komisyonu tarafından incelenir. Gerekli görüldüğü takdirde öğrenciye bir mülakat ve uygulama yaptırılabilir. Yeterli görülmeyen stajlar kısmen veya tamamen iptal edilebilir.

KANCA A.Ş.’DE STAJ YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Kanca El Aletleri Çelik Dövme A.Ş.’de staj yapmak isteyen öğrencilerimiz aşağıdaki belgeleri;

-          Hangi tarihlerde ve hangi alanda staj yapmak istediklerine dair dilekçe,

-          Öğrenci Belgesi

-          Transkript

burs@kanca.com.tr adresine göndermeleri ve takip etmeleri gerekmektedir.

FORMLAR

Staj Başvuru Formu

Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu

Stajyer Öğrenci Devam Çizelgesi

Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi

Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı

İş Yeri Staj Sözleşmesi