Bölüm ?çi Komisyonlar

E?itim-Ö?retim Kalite Geli?tirme ve Akreditasyon Komisyonu

1. Doç. Dr. Burcu SAVA?KAN - BA?KAN
2. Ar?. Gör. Bora ÇAVDAR-ÜYE

GÖREVLER?

· E?itim-Ö?retim program?n?n geli?tirilmesi konusunda komisyonlar?n çal??ma sonuçlar?n?n kalite çevrimlerinde kullan?lmas?n? denetleme görevlerini yürütür.

· Komisyonlar?n raporlar?n? inceler, bu raporlar?n Bölüm Akademik kurulunda tart???lmas?n?, olgunla?t?r?lmas?n? ve geri beslemede kullan?lmas?n? sa?lar.

· Fakülteye, Üniversiteye ve Mesleki Kamuoyuna Bölümün kalitesini sürekli iyile?tirme sistemine ili?kin çal??ma raporlar?n? sunar, çal??malar? tan?t?r.

· Bölümün Uluslararas? ve Ulusal Akreditasyon ba?vurular? için Bölümü haz?r tutar, Bölüm Öz De?erlendirme Raporunun güncelli?ini sa?lar.

· Farkl? komisyonlar taraf?ndan toplanan ölçme-de?erlendirme verilerinin birbirleriyle, Bölümün misyonu, e?itsel hedefleri ve ç?kt?lar? ile uyumunu sa?lar.

· Yeni komisyonlar kurulmas? ya da mevcut komisyonlar?n kald?r?lmas? konular?nda öneriler yapar.

·  “Swot” analizi yaparak bu analiz do?rultusunda Bölümün vizyon, misyon ve hedeflerini tekrar gözden geçirir ve gerek gördü?ünde günceller.

· Bölüm Kurulu ile 3 (üç) ayda bir ortak yap?lan toplant?da yaz?l? dokümanlara dayal? olarak çal??malar? hakk?nda bilgi verir.

 
Ders Plan-Program Haz?rlama ve Geli?tirme Komisyonu
1. Prof. Dr. ?smail POLAT-BA?KAN
2. Dr. Ö?r. Üyesi Erdinç ?AH?N-ÜYE
3. Dr. Ö?r. Üyesi Ömür AKYAZI-ÜYE
4. Ar?. Gör. Özlem FAZLIO?LU-ÜYE

GÖREVLER?

· Lisans seviyesi ders kredilerinin ve içeriklerinin akreditasyon kriterlerine göre yeniden düzenlenmesi

· Ders programlar?n?n ve ders içeriklerinin yurt içi ve yurt d??? e?de?er programlarla uygunlu?unun ara?t?r?lmas?, eksikliklerinin giderilmesi konusunda önerilerde bulunmak,

· Derslerin ön ko?ullar?n?n belirlenmesi ve gerekti?inde güncellenmesi,

· Her yar?y?lda ders yard?mc?lar?, s?nav gözetmenleri ve s?nav program? çizelgelerinin olu?turulmas? ve ilan edilmesi,

· Ders ö?retim planlar?n?n (ders tan?t?m formlar?n?n) MÜDEK kriterleri do?rultusunda düzenlenmesini sa?lamak ve her yar?y?lda toplanarak bölüm içinde ve sanal ortamda ilan edilmesini sa?lamak

· Ders dosyalar?n? izler, noksanl?klar?n giderilmesi için önerilerde bulunur.

· Ders içeriklerindeki tekrarlamalar?n azalt?lmalar? konusunda önermelerde bulunmak

· Anket komisyonu ile birlikte ders de?erlendirme anketlerinin haz?rlanmas?n?, uygulanmas?n?, de?erlendirilmesini sa?lar ve sonuçlar? MÜDEK kriterlerine göre rapora dönü?türerek Bölüm Akreditasyon Kuruluna sunar. Bölümün ders ba?ar? de?erlendirme kriterlerinin, kalitenin artt?r?lmas? yönünde geli?tirme çal??malar? yürütür.

· Ö?rencilerle toplant?lar yaparak ders programlar?n?n, içerikleri ve uygulanmalar? konusunda bilgiler edinir ve bu bilgileri Bölüm Akreditasyon Komisyonuna iletir.

 
Bölüm Tan?t?m, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu
1. Dr.Ö?r. Üyesi Ömür AKYAZI-BA?KAN
2. Ar?. Gör. Kerim D?NCER-ÜYE
3. Ar?. Gör. Özlem FAZLIO?LU-ÜYE
4. Ar?. Gör. Bora ÇAVDAR-ÜYE

GÖREVLER?

· Üniversite ve Fakülte genelinde her akademik y?lba??nda organize edilen ö?rencilere ve velilere yönelik Tan?t?m Günleri çal??malar?nda Bölümü en etkin ?ekilde temsil etmek için  çal??malar ve haz?rl?klar yapmak.

· Bölüm tan?t?m? için bro?ür ve kitapç?k haz?rlar ve güncel olmas?n? sa?lamak.

· Bölüme yeni gelen ö?rencilere Bölümü ve mesle?i tan?tan, ö?renciler ve ö?retim elemanlar? aras?nda kayna?may? sa?layacak etkinlikler düzenler.

· Bölümün tan?t?m logosunu ve web sayfas?n?nakreditasyon gereklerine tasarlanmas? ve güncellenmesi.

· Bölümlerin tan?t?m? konular?nda Fakülte veya Üniversite bünyesinde görev yapan di?er komisyonlar veya çal??ma gruplar?nda Bölümü temsil etmek.

· Teknik gezi, spor faaliyetleri, mezuniyet etkinlikleri ile ilgilenmek ve verileri sunmak

· Mezunlar? bir araya getirecek toplant?lar ve teknik geziler düzenlemek.

 
Ölçme ve De?erlendirme Komisyonu
1. Dr. Ö?r. Üyesi Halbay TURUMTAY–BA?KAN
2. Ar?. Gör. Kerim D?NCER-ÜYE

GÖREVLER?

· Bölüm e?itim amaçlar? ve ç?kt?lar?n? ölçmek ve de?erlendirmek için gerekli olan yöntemleri belirlemek ve uygulamak

· Anket komisyonu taraf?ndan düzenlenen anketlerin anket sonuçlar?ndan Bölümüm e?itim amaçlar?n?n MÜDEK taraf?ndan belirlenen 8 adet ölçütü ne kadar sa?lay?p sa?lamad???n? ölçmek ve de?erlendirmek

· Anket sonuçlar?n? bölüm ö?renim hedeflerini belirlemeye yönelik (ö?renci, ö?retim üyesi, ders ç?kt?lar? gibi..) MÜDEK taraf?ndan belirlenen kriterler (a’dan k’ya) ile kar??la?t?rarak ölçmek ve sunmak

· Bölüme kay?t olan ö?rencilerin giri? puanlar?n? ve lisans-lisansüstü ALES ba?ar? durumlar?n?n program hedefleri ile olan ili?kilerinin ölçülmesi ve de?erlendirilmesi

· Sonuçlar? de?erlendirmek ve Bölüm (MÜDEK) Akreditasyon Komisyonuna iletmek

 
Ö?renci-Sektör ?li?kileri ve Staj Komisyonu
1.Dr. Ö?r. Üyesi Co?kun BAYRAM -ÜYE
2. Dr. Ö?r. Üyesi Erdinç ?AH?N-ÜYE
3. Dr. Ö?r. Üyesi Ömür AKYAZI-ÜYE
4. Ar?. Gör. Kerim D?NCER-ÜYE
5. Ar?. Gör. Özlem FAZLIO?LU-ÜYE
6. Ar?. Gör. Bora ÇAVDAR-ÜYE

GÖREVLER?

· Bölüm ö?rencileri ile sektör aras?ndaki ileti?imin kurulmas?n? ve devaml?l???n? sa?layacak etkinlikler yapar.

· Mesleki kurulu?lar (Meslek Odas?, ilgili resmi kurumlar, dernekler vb.) ile ö?renciler aras?nda ba?lant?lar?n, ileti?imin sa?lanmas?na öncülük eder.

· Bölümün staj esaslar?n? geli?tirir ve stajlar?n program e?itsel hedefleri ve ç?kt?lara uygunlu?unu denetler.

· Staj yerleri ile ilgili ara?t?rmalar yapar. Uygun staj yerleri sa?lama konusunda ö?rencilere rehberlik yapar.

· Staj anketleri haz?rlar, uygular, de?erlendirir, raporlar? Bölüm Akreditasyon Komisyonuna sunar.

· Staj dönemi sonunda staj defterlerini de?erlendirir.

· Stajlar konusunda Fakültede görev yapan üst komisyonlarda Bölümü temsil eder.

· Yeni ve eski mezun anketi

· Mezun ve i?veren kütü?ünü olu?turmak ve güncellemek

· ??veren anketi

 
?? Yeri E?itimi Komisyonu
1. Dr. Ö?r. Üyesi Ömür AKYAZIBA?KAN
2. Dr. Ö?r. Üyesi Co?kun BAYRAM -ÜYE
3. Dr. Ö?r. Üyesi Halbay TURUMTAY–ÜYE
4. Ar?. Gör. Kerim D?NCER-ÜYE
5. Ar?. Gör. Özlem FAZLIO?LU-ÜYE
6. Ar?. Gör. Bora ÇAVDAR-ÜYE

GÖREVLER?

· Bölüm ö?rencileri ile sektör aras?ndaki ileti?imin kurulmas?n? ve devaml?l???n? sa?layacak etkinlikler yapar.

· Mesleki kurulu?lar (Meslek Odas?, ilgili resmi kurumlar, dernekler vb.) ile ö?renciler aras?nda ba?lant?lar?n, ileti?imin sa?lanmas?na öncülük eder.

· Bölümün staj esaslar?n? geli?tirir ve stajlar?n program e?itsel hedefleri ve ç?kt?lara uygunlu?unu denetler.

· Staj yerleri ile ilgili ara?t?rmalar yapar. Uygun staj yerleri sa?lama konusunda ö?rencilere rehberlik yapar.

· Staj anketleri haz?rlar, uygular, de?erlendirir, raporlar? Bölüm Akreditasyon Komisyonuna sunar.

· Staj dönemi sonunda staj defterlerini de?erlendirir.

· Stajlar konusunda Fakültede görev yapan üst komisyonlarda Bölümü temsil eder.

· Yeni ve eski mezun anketi

· Mezun ve i?veren kütü?ünü olu?turmak ve güncellemek

· ??veren anketi

 
Burs ve Yard?m Komisyonu
1. Prof. Dr. ?smail POLATBA?KAN
2. Ar?. Gör. Bora ÇAVDAR-ÜYE

GÖREVLER?

· Erasmus koordinatörlü?ünü yürütmek.

· Ö?retim üyesi ve ö?renci de?i?imi programlar?n? takip eder.

· Bölüm Lisans ve Yüksek Lisans derslerini Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ ne göre düzenlemek ve güncellemek.

· Ö?rencilerimizin maddi ve manevi her türlü sorunlar?n? tespit edip çözüm önerileri üretmek.

· Kamu ve Özel Kurum ve Kurulu?lardan bölümümüze burs imkanlar?n? koordine etmek (duyuru, toplama ve iletme).

 
Uyum Komisyonu
1. Doç. Dr. Burcu SAVA?KANBA?KAN
2. Ar?. Gör. Özlem FAZLIO?LU-ÜYE
3. Ar?. Gör. Kerim D?NCER-ÜYE

GÖREVLER?

· Farkl? üniversitelerden Yatay Geçi?le ve Meslek Yüksek Okullar?ndan Dikey Geçi?le gelen ö?rencilerin uyumunu yapar.

· Çift anadal ve yandal programlar?n? belirlemek, ilan etmek ve ö?rencilerin uyumunu yapmak.

· Erasmus ve Farabi programlar? için uyum programlar?n? yapmak

 
Anket ve Ar?ivleme Komisyonu
1. Dr. Ö?r. Üyesi Halbay TURUMTAY-BA?KAN
2. Ar?. Gör. Bora ÇAVDAR-ÜYE

GÖREVLER?

· Üniversite, bölüm, ö?renci, ö?retim üyesi için de?erlendirme anketlerini düzenlemek, güncellemek ve uygulamak.

· Yeni ö?renci anketi

· Ö?rencilerin, üniversite, bölüm ve e?itim sistemini de?erlendirme anketi

· Ö?rencilerin ders ve ders sorumlusunu de?erlendirme anketlerinin yap?lmas? ve ölçme de?erlendirme komisyonuna iletilmesi.

· Her dönem sonunda döneme ait s?nav evrak?n toplanmas? ve ar?ivlenmesi

· Ders de?erlendirme formalar?, örnek s?nav kâ??tlar?n? (en iyi, orta ve en kötü), yoklamalar? ve vd. içeren ders dosyalar?n?n ar?ivlenmesi.

 
Stratejik Plan ve Y?ll?k Faaliyet Raporu Haz?rlama Komisyonu
1. Dr. Ö?r. Üyesi Erdinç ?AH?NBA?KAN
2. Ar?. Gör. Kerim D?NCER-ÜYE

GÖREVLER?

·Bölümün vizyon ve misyonunu güncel tutmak ve bu do?rultuda stratejiler belirlemek,

·Gerekti?inde SWOT analizlerini yapmak ve sonuçlar? raporlamak,

·Y?ll?k faaliyetlerdeki istatistiki bilgileri (makale, bildiri, toplant?, v.b. say?lar?) olu?turmak

·Ö?retim üyelerine ait y?ll?k faaliyet raporlar?n?n haz?rlanmas?n? sa?lamak,

·Bölüm y?ll?k faaliyet raporunu haz?rlamak.

 
Ö?renci Üyelikleri Seçim Komisyonu
1. Prof. Dr. ?smail POLAT-BA?KAN
2. Dr. Ö?r. Üyesi Erdinç ?AH?N-ÜYE
3. Dr. Ö?r. Üyesi Ömür AKYAZI-ÜYE
4. Ar?. Gör. Özlem FAZLIO?LU-ÜYE

GÖREVLER?

Her iki y?lda bir tekrarlanmakta olan,

·Üniversite bünyesinde ö?renci konsey seçiminin Bölümümüze ait olan k?sm?n? yürürlükte olan mevzuata göre gerçekle?tirmek ve tutanakla Bölüm Ba?kanl???na bildirmek.

·Meslek Odam?za Ö?renci Temsilci Kurulu için yenilenen seçimleri gerçekle?tirmek.

 
?? Sa?l??? ve Güvenli?i Komisyonu
1. Doç. Dr. Burcu SAVA?KAN - BA?KAN
2. Ar?. Gör. Kerim D?NCER-ÜYE
3. Ar?. Gör. Özlem FAZLIO?LU-ÜYE

GÖREVLER?

· Her y?l Haziran ve Aral?k aylar?nda olmak üzere y?lda iki defa 6331 Say?l? Kanun ve ilgili mevzuat gere?ince ?? Sa?l??? ve Güvenli?i raporu haz?rlamak.

·