Stratejik Yönetim

  • Bilgi, toplumlar için stratejik bir kaynaktır.
  • Doğru ve çabuk karar almada, gerekli bilgiyi sağlayabilmek, bilgi çağının gereği olan yeniliğe ve gelişmeye açık olmak, güçlü bir istatistik ve bilgi sistemi altyapısını oluşturmak, ülkemizin bugünü ve geleceği için önem arzetmektedir. 
  • Birimlerimizle koordineli olarak çalışan Rektörlük Yönetim Bilgi Sistemi Birimi kurulmuştur.
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi için yeni istatistikler üretiyoruz.
  • İnternet üzerinden e-Anket uygulamaları yapıyoruz.
  • Birimlerimizde istatistiki veri toplama, üretme, kullanma ve paylaşma bilincini artırıyoruz. 
  • Stratejik Yönetimin temelinde Stratejik Planlama yatmaktadır. 
  • Stratejik Planlama kurumların bir dönemde yaptıkları ve izledikleri bir plan olmaktan öte sürekli, dinamik ve değişen şartlara göre yenilenen, gelişen ve revize edilen bir yöntem aracıdır. 
  • Stratejik Yönetim, durağanlığı değil, sürekli gelişmeyi ve değişmeyi içermektedir.
  • Stratejik Planlama, kurum kaynaklarının etkin kullanımı ve verimliliğinin artmasını sağlamaktadır.